Định nghĩa của teammate là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích

      269

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự gocnhintangphat.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Định nghĩa của teammate là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích

A confident, open, và trusting relationship between caregivers và patients requires that caregivers be advocates, teammates, nurturers, supporters, confidantes - not judges.
The methods were to have teachers clearly define unacceptable behaviors and to lớn socialize children to lớn regulate their own and their teammates" behavior through a process of team contingent reinforcement.
The teammate changes pace và direction, & "cuts" (moves or dribbles quickly) very cđại bại to the screening player.
Sneaking through shrubbery around the porch added to lớn the surprise when team members freed their jailed teammates.
Play is lớn either 11 or 21 with two players on each side, with teammates on opposing sides (similar to lớn horseshoes).
He tends to bounce his inspirations off teammates & does nt shy away from collaborating with designers outside of architecture, such as fashion.
He perpetually developed blisters on his hands, and according khổng lồ teammates, they would develop inlớn deep wounds on his palms.
If a teammate of either one comes within the 3 meters the referee may điện thoại tư vấn an infringement và award an indirect miễn phí kiông xã.
Shaq also spends a romantic night out with his wife and has some fun getting razzed by his teammates during a free-throw competition in practice.
Approaching his celebrating teammates, he jumped up with the intention of stomping on home page plate instead of simply stepping on it.
Các ý kiến của những ví dụ không trình bày cách nhìn của các chỉnh sửa viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của những công ty trao giấy phép.

Xem thêm: Bạt Nhựa Pvc Tarpaulin Là Gì ? Mái Che Long Quân

*

a dark spot on the surface of the sun that appears for a few days or weeks and then disappears

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*