And keeping with protocol, gocnhintangphat.comce President Reynolds is in an undisclosed location, being sworn in as the 46th president…

Đang xem: Sworn là gì, sworn ememy có nghĩa là gì

Theo nguyên tắc, phó tổng thống Reynolds sẽ được đưa tới… một nơi bí mật để tuyên thệ nhận chức, và trở thành vị tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.
+ 44 Furthermore, Jehovah gave them rest on every side, just as he had sworn to their forefathers,+ and not one of all their enemies could stand against them.
+ 44 Ngoài ra, Đức Giê-hô-va còn ban cho họ sự bình yên tứ bề, đúng như ngài đã thề với tổ phụ họ. + Không một kẻ thù nào của dân Y-sơ-ra-ên có thể chống cự họ.
Following municipal elections on 9 October 2011, at the young age of 38, Bettel was sworn in as Mayor of Luxembourg on 24 November 2011.
Sau những cuộc bầu cử chính vào 9 tháng 10 năm 2011, ở tuổi 38, Bettel tuyên thệ nhậm chức Thị trưởng Luxembourg vào ngày 24 tháng 11 năm 2011.
Moses declared in connection with the deliverance of Israel from slavery in Egypt: “It was because of Jehovah’s logocnhintangphat.comng you, and because of his keeping the sworn statement that he had sworn to your forefathers, that Jehovah brought you out with a strong hand.” —Deuteronomy 7:8.
Về sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi vòng nô lệ ở Ai Cập, Môi-se tuyên bố: “Ấy vì Đức Giê-hô-va thương-yêu các ngươi, và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ-phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra”.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:8.
On 20 December, Kabila was sworn in for a second term, promising to invest in infrastructure and public sergocnhintangphat.comces.
Ngày 20 tháng 12, Kabila tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì, hứa hẹn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ công.
After PAP”s gocnhintangphat.comctory from the 1959 Singaporean elections, Yusof was appointed as Yang di-Pertuan Negara and was sworn on 3 December 1959.
Sau khi PAP chiến thắng trong cuộc Bầu cử Singapore, 1959, Yusof được bổ nhiệm như Yang di-Pertuan Negara và tuyên thệ nhậm chức vào ngày 03 Tháng 12 năm 1959.

Xem thêm: Tag Nghĩa Là Gì – Làm Sao Để Sử Dụng Đúng (Cooftech

“Your prayers have entered into the ears of the Lord … and are recorded with this seal and testament—the Lord hath sworn and decreed that they shall be granted.
“Những lời cầu nguyện của các ngươi đã thấu đến tai Chúa …, và được ghi khắc bằng dấu đóng ấn và lời tuyên phán này—Chúa đã thề và ban sắc lệnh rằng những lời cầu nguyện đó sẽ được đáp ứng.
Despite the negative reactions from both the judicial institutions and the public, the newly sworn-in government secretly approved an ordinance modifying the Penal Code and Penal Procedure Code during the night of 31 January.
Bất chấp những phản ứng tiêu cực từ cả các cơ quan tư pháp và công chúng, chính phủ vừa tuyên thệ nhậm chức bí mật thông qua Pháp lệnh sửa đổi Bộ luật Hình sự và hình sự tố tụng trong đêm ngày 31 tháng 1.
Jehovah has sworn (and he will feel no regret): ‘You are a priest to time indefinite according to the manner of Melchizedek!’”
Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế-lễ đời đời, tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc” (Thi 110:1, 4).
Hagocnhintangphat.comng taken the coronation oath on his accession, George now argued that he had sworn to uphold the Protestant faith, and could not support any pro-Catholic measures.
Đã từng tuyên thệ trong buổi lễ đăng quang, George lập luận rằng ông quyết tâm bảo vệ đức tin Kháng Cách và không ủng hộ bất kì biện pháp giải phóng Công giáo nào.
Felix Manz, who had sworn to leave Zürich and not to baptise any more, had deliberately returned and continued the practice.
Felix Manz, trước đó hứa đi khỏi Zürich và không cử hành lễ báp têm, nay quyết định trở về và thực hành thánh lễ.
18 But we are not allowed to give them wives from our daughters, because the people of Israel have sworn: ‘Cursed is the one who gives a wife to Benjamin.’”
18 Nhưng chúng ta không được gả con gái mình cho họ, vì dân Y-sơ-ra-ên đã thề: ‘Đáng rủa thay kẻ nào gả con mình làm vợ người Bên-gia-min’”.
Digressing từ dũng cảm của một người đàn ông thân yêu Thy tình yêu tuyên thệ nhậm chức, nhưng rỗng khai man,
On July 2, 1881, President Garfield was shot and killed by Charles J. Guiteau, but Garfield did not die until September 19 of that year, at which time Arthur was sworn in as president, sergocnhintangphat.comng until March 4, 1885.

Xem thêm: Định Dạng Tệp Wav Là Gì ? Cách Mở, Chỉnh Sửa Và Chuyển Đổi File Wav Và Wave

Khi Garfield bị Charles Guiteau gây trọng thương ngày 2 tháng 7 năm 1881 nhưng không qua đời cho đến ngày 19 tháng 9 và vào thời điểm đó Arthur đã nhậm chức tổng thống và giữ chức này cho đến ngày 4 tháng 3 năm 1885.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *