(Loạt bài về thi nhập tịch Hoa Kỳ)

Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là tòa án nào

Câu hỏi phỏng vấn:

🔊 Play What is the highest court in the United States? (Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là tòa án nào?)

Đáp án:

🔊 Play The Supreme Court (Tòa án tối cao)

Thông tin bổ sung:

🔊 Play The US Supreme Court has complete authority over all federal courts. Its rulings have a significant effect.

Đang xem: Supreme court là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích tìm hiểu nước mỹ

A Supreme Court ruling can affect the outcome of many cases in the lower courts. The Supreme Court’s interpretations of federal laws and of the Constitution are final.

The Supreme Court is limited in its power over the states. It cannot make decisions about state law or state constitutions. It can decide that a state law or action conflicts with federal law, or with the US Constitution. If this happens, the state law becomes invalid. The Supreme Court case ruling Marbury versus Madison established this power, known as judicial review.

It also rules on cases about significant social and public policy issues that affect all Americans. The Supreme Court ruled on the court case Brown versus the Board of Education of Topeka, which ended racial segregation in schools.Tòa án Tối cao Hoa Kỳ có thẩm quyền cao hơn tất cả các tòa án liên bang. Quyết định của Tòa có ảnh hưởng đáng kể.

Một phán quyết của Tòa án Tối cao có thể ảnh hưởng đến kết quả của nhiều vụ kiện tại các tòa án thấp hơn. Cách giải thích luật liên bang và Hiến pháp của Tòa án tối cao là cuối cùng.

Quyền lực của Tòa án tối cao đối với các tiểu bang là có giới hạn. Tòa không thể ra quyết định về luật tiểu bang hoặc hiến pháp của tiểu bang.

Tòa có thể quyết định rằng một đạo luật hoặc hành động của tiểu bang là trái với luật liên bang hoặc trái với Hiến pháp Hoa Kỳ. Nếu điều này xảy ra, đạo luật tiểu bang đó sẽ không hợp lệ. Phán quyết của Tòa án Tối cao tronng vụ kiện Marbury chống lại Madison là phán quyết giúp thiết lập quyền lực này, gọi là «đánh giá tư pháp».

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Theme Là Gì ? Nghĩa Của Từ Theme

Tòa án Tối cao cũng xét xử các vụ kiện lớn về các vấn đề chính sách xã hội và công cộng, có ảnh hưởng đến mọi người Mỹ. Phán quyết của Tòa án Tối cao trong vụ kiện Brown chống lại Hội đồng Giáo dụcTopeka đã chấm dứt tình trạng phân biệt chủng tộc trong trường học.

100 civics questions quiz:

Hướng dẫn làm bài quiz:

Số câu hỏi: 10 câu bất kỳ trong tổng số 85 câu, sắp xếp không theo đúng trình tự câu hỏi trong Hướng dẫn của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS).

Bạn có thể trả lời từng câu hỏi theo trình tự cho sẵn của bài quiz, hoặc kích chọn câu hỏi bạn muốn trong danh sách câu hỏi.

Kích đường link “Xem giải thích chi tiết tại đây” trong phần đáp án để xem giải thích chi tiết về câu hỏi và câu trả lời.

Điểm đạt trên gocnhintangphat.com: trả lời đúng ít nhất 8/10 câu hỏi. Bạn phải trả lời hết 10 câu hỏi để hoàn thành bài Quiz.

Xem thêm: Mã Tracking Code Là Gì ? Utm Là Công Cụ Giúp Bạn Làm Việc Này

Điểm đạt trong phỏng vấn thực tế khi thi nhập tịch: bạn sẽ chỉ phải trả lời 10 câu bất kỳ, và chỉ cần trả lời đúng 6/10 câu hỏi bất kỳ đó là đạt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *