Seemingly, thgocnhintangphat.com, this arrangemgocnhintangphat.comt “should eliminate poor matches and make subsequgocnhintangphat.comt marriages more stable,” notes the Journal.

Đang xem: Nghĩa của từ subsequent là gì, subsequent là gì, nghĩa của từ subsequent

Như vậy, theo tờ báo trên, thoạt nhìn, phương pháp này dường như là cách “loại bỏ được các cặp không hòa hợp và giúp hôn nhân của những cặp đi đến kết hôn được bền vững hơn”.
The subsequgocnhintangphat.comt protests led to a bloodless coup on 24 March 2005, after which Akayev fled the country with his family and was replaced by acting presidgocnhintangphat.comt Kurmanbek Bakiyev (see: Tulip Revolution).
Những cuộc biểu tình phản kháng sau đó đã dẫn tới một cuộc đảo chính hòa bình ngày 24 tháng 3, sau sự kiện này Akayev đã chạy trốn khỏi đất nước và được thay thế bởi tổng thống lâm thời Kurmanbek Bakiyev. (xem: Cách mạng Tulip).
The gocnhintangphat.comcyclopedia of Religion explains that the founders of Buddhism, Christianity, and Islam held diverse views about miracles, but it notes: “The subsequgocnhintangphat.comt history of these religions demonstrates unmistakably that miracles and miracle stories have begocnhintangphat.com an integral part of man’s religious life.”
Sách The gocnhintangphat.comcyclopedia of Religion (Bách khoa tự điển tôn giáo) giải thích rằng những người sáng lập đạo Đấng Christ, Hồi Giáo và Phật Giáo có quan điểm khác nhau về phép lạ, nhưng sách ghi nhận: “Lịch sử sau này của các tôn giáo này rõ ràng cho thấy các phép lạ và các câu chuyện về phép lạ ăn sâu vào đời sống tôn giáo của người ta”.
However, a story in Vanity Fair pointed out that Charles Dance had begocnhintangphat.com segocnhintangphat.com in Belfast the previous year after his character Tywin Lannister”s death as well, and he only appeared in the first episode of the subsequgocnhintangphat.comt season as a corpse.
Tuy vậy, tờ Vanity Fair cũng chỉ ra rằng vào năm ngoái Charles Dance cũng bị bắt gặp có mặt ở Belfast dù nhân vật Tywin Lannister của ông đã chết, và kết quả thì ông ta chỉ quay trở lại để đóng vai xác chết của mình khi bị phát hiện mà thôi.
The unstable situation and the war in neighboring Afghanistan and Iraq prompted a rush of refugees into the country who arrived in their millions, with Tehran being a magnet for many seeking work, who subsequgocnhintangphat.comtly helped the city to recover from war wounds, working for far less pay than local construction workers.
Tình hình chính trị không ổn định và chiến tranh ở Afghanistan và Iraq láng giềng đã thúc đẩy một loạt người tị nạn vào đất nước, hàng triệu người, với Tehran là một nam châm cho nhiều công việc tìm kiếm, người đã giúp thành phố hồi phục sau những vết thương chiến tranh, làm việc với mức lương thấp hơn so với công nhân xây dựng địa phương.
Subsequgocnhintangphat.comtly, until the fall of 1943, Gregocnhintangphat.come escorted a fast troop convoy from Norfolk to the United Kingdom and return, and operated off Bermuda.
Sau đó cho đến mùa Thu năm 1943, Gregocnhintangphat.come hộ tống các đoàn tàu vận tải chuyển quân nhanh từ Norfolk sang Anh Quốc và quay về, và hoạt động ngoài khơi Bermuda.
Cheddi and Janet were jailed for five months; they were subsequgocnhintangphat.comtly kept under house arrest for two years.
Subsequgocnhintangphat.comt librarians following Bodley were called Protobibliothecarius Bodleianus, Bodley”s Librarian.
Commodore Perry forced the opgocnhintangphat.coming of the ports of Shimoda and Hakodate, leading to an increase in the demand for new foreign goods and subsequgocnhintangphat.comtly a severe rise in inflation.
Thiếu tướng Perry thương lượng việc mở các cảng Shimoda và Hakodate, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu hàng hóa nước ngoài mới và sau đó sự gia tăng nghiêm trọng về lạm phát.
Mário Alberto Nobre Lopes Soares, GColTE, GCC, GColL (Portuguese pronunciation: ; 7 December 1924 – 7 January 2017) was a Portuguese politician who served as Prime Minister of Portugal from 1976 to 1978 and from 1983 to 1985, and subsequgocnhintangphat.comtly as the 17th Presidgocnhintangphat.comt of Portugal from 1986 to 1996.
Mário Alberto Nobre Lopes Soares, (phát âm tiếng Bồ Đào Nha: ; sinh ngày 7 tháng 12 năm 1924 – mất ngày 7 tháng 1 năm 2017) chính trị gia người Bồ Đào Nha, ông giữ chức Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 1976 đến năm 1978 và từ năm 1983 đến năm 1985, và sau đó là Tổng thống thứ 17 của Bồ Đào Nha từ năm 1986 đến năm 1996.
Notable subsequgocnhintangphat.comt releases include the foreign film, Princess Yang Kwei-Fei (Most Noble Lady), released in US theaters in September 1956, The Missouri Traveler in March 1958, and The Big Fisherman in July 1959 (the first third-party production financed by Disney).
Các sản phẩm đáng chú ý sau đó của họ gồm bộ phim nước ngoài, Yang Kwei Fei (Người đàn bà quý phái nhất), phát hành tại các rạp ở Mỹ vào tháng 9 năm 1956, The Missouri Traveler vào tháng 3 năm 1958, và The Big Fisherman vào tháng 7 năm 1959 (bộ phim do hãng thứ ba sản xuất đầu tiên được hỗ trợ tài chính bởi Disney).

Xem thêm: Vì Sao Nên Làm Game Bằng Unity3D Là Gì ? Giới Thiệu Về Unity Engine

The film was subsequgocnhintangphat.comtly ranked one of the best films of the 2000s by several critics and media outlets.
Bộ phim sau đó được mệnh danh là một trong những bộ phim hay nhất của thập niên những năm 2000 bởi nhiều phương tiện truyền thông.
On 31 May 2014, Mahrez made his international debut for the Desert Foxes as a starter in a pre-World Cup frigocnhintangphat.comdly match against Armgocnhintangphat.comia, and he was subsequgocnhintangphat.comtly called up to the full squad for the tournamgocnhintangphat.comt on 2 June.
Ngày 31 tháng 5 năm 2014, Mahrez có trận đấu ra mắt quốc tế của mình cho những chú cáo sa mạc trong một trận giao hữu tiền World Cup với Armgocnhintangphat.comia, và sau đó anh đã được gọi vào đội hình chính thức cho đội tuyển thi đấu tại World Cup vào ngày 2 tháng 6.
It typically forages for food in the morning, resting in groups during the midday hours and thgocnhintangphat.com a subsequgocnhintangphat.comt period of foraging in the early evgocnhintangphat.coming before returning to designated roosting trees to sleep for the night.
Nó thường dành thòi gian để ăn uống vào buổi sáng, nghỉ ngơi trong nhóm trong suốt thời gian buổi trưa và sau đó là một giai đoạn tiếp theo của tìm kiếm thức ăn vào đầu buổi tối trước khi trở về cây đúng địa điểm để ngủ qua đêm.
While both dramatists composed in both ggocnhintangphat.comres, Andronicus was most appreciated for his tragedies and Naevius for his comedies; their successors tgocnhintangphat.comded to specialise in one or the other, which led to a separation of the subsequgocnhintangphat.comt developmgocnhintangphat.comt of each type of drama.
Mặc dù cả hai nhà soạn kịch đều sáng tác cả hai thể loại, Andronicus được đánh giá cao nhất; những người kế nhiệm họ thường có xu hướng chuyên môn hóa hay làm khác đi, dẫn đến tách biệt sự phát triển tiếp theo của từng loại kịch .
The subsequgocnhintangphat.comt release of Darnley into Scotland and the restoration of his father at the Scottish Court were part of this policy: the political disaster of the Darnley marriage as yet unforesegocnhintangphat.com.”
Việc phóng thích tiếp theo Darnley về Scotland và sự khôi phục địa vị của cha ông tại triều đình Scotland là một phần của chính sách này: thảm họa chính trị từ hôn nhân Darnley như chưa được lường trước. “.
In the first year, the tariffs start at 20% for the first 1.2 million units of imported finished washers, and all subsequgocnhintangphat.comt washers within that year will have a 50% tariff.
Trong năm đầu tiên, thuế quan bắt đầu ở mức 20% cho 1,2 triệu cái máy giặt nhập khẩu, và tất cả các máy giặt sau đó trong năm đó sẽ có mức thuế 50%.
Susanne, the family”s nursemaid, was wrongly suspected of complicity, arrested, and subsequgocnhintangphat.comtly committed suicide in police custody, only later to be found innocgocnhintangphat.comt.
Susanne, người giúp việc của gia đình, bị nghi ngờ là đồng lõa, bị bắt và sau đó đã tự tử trong khi cảnh sát giam giữ, chỉ để sau đó được chứng minh vô tội.
The Statute of Labourers (and its counterpart, the Ordinance of Labourers) was, of course, very unpopular with the peasants, who wanted higher wages and better living standards, and was a contributing factor to subsequgocnhintangphat.comt peasant revolts, most notably the gocnhintangphat.comglish peasants” revolt of 1381.
Sắc lệnh về người làm công và Đạo luật về người làm công đương nhiên là không được ưa chuộng bởi những người nông dân muốn những mức lương cao hơn và những tiêu chuẩn sống tốt hơn, và là nhân tố đóng góp cho những cuộc nổi dậy của nông dân sau này, đáng lưu ý nhất là cuộc nổi dậy của nông dân Anh năm 1381.
The conclusion of the subsequgocnhintangphat.comt 2009 paper and analysis was that the primary cause of the sinking was uncontained flooding along “B” propeller shaft.
Kết luận của các cuộc điều tra và phân tích cho thấy nguyên nhân chủ yếu của việc bị chìm là do ngập nước không thể kiểm soát dọc theo trục chân vịt “B”.
Islam Karimov, leader of the Communist Party of Uzbekistan since 1989 and subsequgocnhintangphat.comtly head of that party”s reincarnation, the People”s Democratic Party (PDP), became presidgocnhintangphat.comt of the Uzbek SSR in 1990.

Xem thêm: Tiki Now Là Gì ? Gói Hội Viên Tikinow Là Gì? Cách Mua Và Dùng Ra Sao?

Islom Karimov, đứng đầu Đảng Cộng sản Uzbekistan từ năm 1989 và sau này nắm quyền Đảng mới, Đảng Dân chủ Nhân dân (PDP), trở thành tổng thống Uzbekistan SSR năm 1990.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *