Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Định nghĩa của subpar là gì, Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa

He also alleged that his superiors intentionally gave him subpar assignments in order to ridicule him.
Subpar safety and quality problems often indicate underlying deficiencies in an organization”s goals, recruitment, succession, training, management systems and business culture.
Critics commended the film”s visual effects but found its storytelling to be subpar and derided the voiceovers as juvenile.
Lenders sold and securitized high risk and complex home loans while practicing subpar underwriting, preying on unqualified buyers to maximize profits.
Although the album was praised for its honest lyricism, the record was plagued by what critics considered subpar production.
Critics found the six-game pack subpar and repetitive, and criticized the peripheral”s lack of games.
There were criticisms, some legitimate like the perceived costly entry fees and subpar tracks that hosted nationals.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của các nhà cấp phép.

*

Xem thêm: Violet Là Hoa Gì – Ý Nghĩa Của Hoa Violet Trong Văn Hoá Phương Tây

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Trọng Sinh Là Gì – Trùng Sinh Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *