Định nghĩa của subpar là gì, Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa

      192

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự gocnhintangphat.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Định nghĩa của subpar là gì, Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa

He also alleged that his superiors intentionally gave hyên ổn subpar assignments in order lớn ridicule him.
Subpar safety and unique problems often indicate underlying deficiencies in an organization"s goals, recruitment, succession, training, management systems & business culture.
Critics commended the film"s visual effects but found its storytelling lớn be subpar và derided the voiceovers as juvenile.
Lenders sold and securitized high risk và complex trang chủ loans while practicing subpar underwriting, preying on unqualified buyers khổng lồ maximize profits.
Although the album was praised for its honest lyricism, the record was plagued by what critics considered subpar production.
Critics found the six-game pachồng subpar & repetitive sầu, & criticized the peripheral"s laông chồng of games.
There were criticisms, some legitimate like the perceived costly entry fees và subpar tracks that hosted nationals.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu lộ cách nhìn của những biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press xuất xắc của các công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Violet Là Hoa Gì - Ý Nghĩa Của Hoa Violet Trong Văn Hoá Phương Tây

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*