Trong Lập trình hướng đối tượng (OOP), hệ thống được mô hình hóa bằng cách ử dụng các đối tượng. Các đối tượng này được tạo bằng cách ử dụng một lớp. Một l

Nội Dung:

Sự khác biệt chính – Superclass vs Lớp con

Trong Lập trình hướng đối tượng (OOP), hệ thống được mô hình hóa bằng cách sử dụng các đối tượng. Các đối tượng này được tạo bằng cách sử dụng một lớp. Một lớp là một bản thiết kế hoặc một mô tả để tạo một đối tượng. Tạo đối tượng còn được gọi là tạo đối tượng. Mỗi đối tượng đang giao tiếp với các đối tượng khác. Một chương trình hoặc phần mềm có thể được phát triển bằng cách sử dụng Lập trình hướng đối tượng. Kế thừa là một khái niệm chính trong OOP. Nó cải thiện khả năng tái sử dụng mã. Thay vì thực hiện một chương trình ngay từ đầu, nó cho phép kế thừa các thuộc tính và phương thức của lớp đã tồn tại sang một lớp mới. Nó giúp làm cho chương trình dễ quản lý hơn. Superclass và Subclass là hai thuật ngữ có liên quan đến tính kế thừa. Bài gocnhintangphat.comết này thảo luận về sự khác biệt giữa Superclass và Subclass. Các sự khác biệt chính giữa Superclass và Subclass là Superclass là lớp hiện có mà từ đó các lớp mới được dẫn xuất trong khi Subclass là lớp mới kế thừa các thuộc tính và phương thức của Superclass.

Đang xem: Nghĩa của từ subclass là gì, nghĩa của từ subclass trong tiếng việt

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Superclass là gì 3. Subclass là gì 4. Điểm giống nhau giữa lớp cao cấp và lớp con 5. So sánh song song – Lớp siêu so với Lớp con trong Biểu mẫu bảng 6. Tóm tắt

Superclass là gì?

Trong Kế thừa, lớp hiện có mà từ đó các lớp mới được dẫn xuất được gọi là Lớp siêu. Nó còn được gọi là lớp cha hoặc lớp cơ sở.

Có nhiều kiểu thừa kế khác nhau. Có minh họa bằng cách sử dụng các ví dụ sau đây. Coi A B và C là các lớp.

*

Theo các sơ đồ trên, Superclass thay đổi theo từng kiểu kế thừa. Trong thừa kế mức đơn, A là Lớp siêu. Trong Kế thừa đa cấp, A là Siêu lớp cho B và B là Siêu lớp cho C. Trong Thừa kế phân cấp A là Siêu lớp cho cả B và C. Trong nhiều kế thừa, cả A và B đều là Siêu lớp cho C.

Thừa kế lai là sự kết hợp của nhiều cấp và nhiều thừa kế. Trong sơ đồ bên trái, A là Siêu lớp cho B, C và B, C là Siêu lớp cho D. Trong sơ đồ bên phải, A là Siêu lớp cho B và B, D là Siêu lớp cho C.

Tham khảo chương trình dưới đây được gocnhintangphat.comết bằng Java.

*

Theo chương trình trên, lớp A có phương thức sum () và sub (). Lớp B có phương thức nhân (). Lớp B là mở rộng lớp A. Do đó, các thuộc tính và phương thức của lớp A có thể được truy cập bởi lớp B. Do đó, lớp A là Lớp cha. Kiểu tham chiếu của lớp B được sử dụng để tạo đối tượng. Vì vậy, tất cả các phương thức như sum (), sub () và kernel () đều có thể truy cập được bởi đối tượng. Nếu kiểu tham chiếu Superclass được sử dụng để tạo đối tượng, các thành gocnhintangphat.comên của lớp B không thể truy cập được. ví dụ. A obj = new B (); Do đó, tham chiếu Superclass không thể gọi phương thức kernel () vì phương thức đó thuộc về lớp B.

Subclass là gì?

Theo các sơ đồ trên, Các lớp con khác nhau tùy theo từng kiểu kế thừa. Trong Thừa kế Đơn, B là Lớp con. Trong thừa kế đa cấp, B là Lớp con của A và C là Lớp con của B. Trong Thừa kế theo thứ bậc B và C là Lớp con của A. Trong thừa kế đa cấp, C là Lớp con của A và B.

Trong thừa kế lai, sơ đồ bên trái, B và C là các lớp con của A. D là lớp con của B và C. Trong sơ đồ bên phải, B là lớp con của A. C là lớp con của B và D.

Theo chương trình Kế thừa ở trên, lớp B là mở rộng lớp A. Do đó, tất cả các thuộc tính và phương thức của lớp A đều có thể truy cập được bởi lớp B. Lớp B là lớp mới kế thừa từ lớp A. Nó được gọi là Lớp con. Nó còn được gọi là lớp con hoặc lớp dẫn xuất. Lớp B có phương thức nhân () và nó cũng có thể truy cập các phương thức sum () và sub () của lớp A bằng cách sử dụng kế thừa.

Sự giống nhau giữa Superclass và Subclass là gì?

Cả hai đều liên quan đến Thừa kế.

Sự khác biệt giữa Superclass và Subclass là gì?

Lớp siêu cấp so với Lớp con

Khi thực hiện kế thừa, lớp hiện có mà từ đó các lớp mới được dẫn xuất là Lớp siêu cấp.

Xem thêm: U Gan Là Gì Khi Cầm Kết Quả Siêu Âm Có U Gan? Bạn Nên Làm Gì Khi Cầm Kết Quả Siêu Âm Có U Gan

Khi thực hiện kế thừa, lớp kế thừa các thuộc tính và phương thức từ Superclass là Subclass.
Từ đồng nghĩa
Superclass được gọi là lớp cơ sở, lớp cha. Lớp con được gọi là lớp dẫn xuất, lớp con.
Chức năng
Một lớp cha không thể sử dụng các thuộc tính và phương thức của Lớp con. Một lớp con có thể sử dụng các thuộc tính và phương thức của Lớp con.
Kế thừa một cấp
Có một Superclass. Có một lớp con.
Kế thừa thứ bậc
Có một Superclass Có nhiều Lớp con.
Nhiều người thừa kế
Có rất nhiều Superclass. Có một lớp con.

Xem thêm: ¥ Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Của Các Biểu Tượng Cảm Xúc Này

Tóm tắt – Superclass vs Lớp con

Thừa kế là một khái niệm của OOP. Nó cho phép sử dụng các thuộc tính và phương thức của một lớp hiện có để được một lớp mới truy cập. Lớp kế thừa là Lớp siêu và lớp dẫn xuất là Lớp con. Sự khác biệt giữa Superclass và Subclass là Superclass là lớp hiện có mà từ đó các lớp mới được dẫn xuất trong khi Subclass là lớp mới kế thừa các thuộc tính và phương thức của Superclass.

Tải xuống PDF Superclass so với Subclass

Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài gocnhintangphat.comết này và sử dụng nó cho các mục đích ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây Sự khác biệt giữa Lớp cao cấp và Lớp con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *