Stir fry là gì, nghĩa của từ stir

      208

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú gocnhintangphat.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Stir fry là gì, nghĩa của từ stir

The eye-catching photos accompanying the story of course contain nary an oil rig, not a single plate of stir-fry.
The sauce is used in a variety of ways, from stir-fry, stews, and soup, khổng lồ being used in hot pot or as a dipping sauce.
They can be used to grill meats, stir-fry vegetables, make soup, bake bread, và boil water in minutes.
These range from carry-out-only places that serve stir-fry dishes and spring rolls lớn high-volume ph soup restaurants khổng lồ sit down restaurants with large varied menus & a formal decor.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt quan điểm của các chỉnh sửa viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press tốt của những nhà cấp giấy phép.
*

a female bee that cannot produce young but collects food for the other bees that it lives with

Về Việc này
*

Xem thêm: Viet Noy ( Vietnoy Là Gì - Nhung Con So De Trung Nhat

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

*