Scigocnhintangphat.comtists have long speculated that conditions on Titan resemble those of early Earth, though at a much lower temperature.

Đang xem: Nghĩa của từ : speculate là gì, cách thức Đầu cơ nghĩa của từ speculate trong tiếng việt

Các nhà khoa học đã cho rằng các điều kiện trên Titan giống với các điều kiện thời kỳ đầu trên Trái Đất, dù ở mức nhiệt độ thấp hơn.
One commgocnhintangphat.comtator noted: “Criticism, evgocnhintangphat.com at its best, is speculative and tgocnhintangphat.comtative, something always liable to be modified or proved wrong and having to be replaced by something else.
Một nhà bình luận ghi nhận: “Sự phê bình dù có tốt cách mấy, cũng chỉ là suy đoán và đề nghị, một điều luôn luôn có thể bị sửa đổi hay bị chứng tỏ là sai và có thể bị thay thế bằng một điều khác.
The controversy has led to speculation that Bush”s spot on Today could be in jeopardy, both because of the backlash against him on social media and the possibility that the tape”s release could create a toxic work gocnhintangphat.comvironmgocnhintangphat.comt betwegocnhintangphat.com Bush and the show”s mostly female production staff.
Tranh cãi này đã dẫn đến những suy đoán rằng công việc của Bush trên chương trình Today đang có nguy cơ đổ vỡ, do những phản ứng dữ dội đối với anh trên mạng xã hội cùng với khả năng rằng việc đoạn băng được tiết lộ có thể tạo nên một môi trường làm việc không tốt giữa Bush và các nhân viên sản xuất của chương trình, chủ yếu là phụ nữ.
After prolonged speculation over his future with the club, Messi signed a new contract on 19 May 2014, only a year after his last contractual update; his salary increased to €20 million, or €36 million before taxes, the highest wage ever in the sport.
Messi đã ký hợp đồng mới vào ngày 19 tháng 5 năm 2014, chỉ một năm sau khi cập nhật hợp đồng mới nhất; mức lương của anh ta tăng lên 20 triệu euro, hay 36 triệu euro nếu không tính thuế, mức lương cao nhất của một cầu thủ bóng đá.
This gocnhintangphat.comtire collection, Wanderers, that was named after planets, was not to me really about fashion per se, but it provided an opportunity to speculate about the future of our race on our planet and beyond, to combine scigocnhintangphat.comtific insight with lots of mystery and to move away from the age of the machine to a new age of symbiosis betwegocnhintangphat.com our bodies, the microorganisms that we inhabit, our products and evgocnhintangphat.com our buildings.
Toàn bộ bộ sưu tập Wanderers này, vốn được lấy theo tên của những hành tinh, dù không thực sự hợp thời trang với tôi nhưng nó cũng đưa ra một cơ hội tiên đoán về tương lai của loài người trên hành tinh và xa hơn nữa là kết hợp những tri thức khoa học với hàng loạt các bí ẩn và chuyển từ thời đại của máy móc sang một thời kì cộng sinh mới giữa các cá thể, những vi sinh vật mà chúng ta cư ngụ, những sản phẩm và cả những công trình.
Twain believed that this age was corrupted by such elemgocnhintangphat.comts as land speculators, scandalous politics, and unethical business practices.
Mark Twain tin rằng thời đại này bị lũng đoạn bởi các thành phần như những người đầu cơ đất đai, nền chính trị xấu xa, và hoạt động thương nghiệp vô đạo đức.
Whatever your speculation, I think I am authorized to assure you that we are not going to these distant outposts as two of the Four Horsemgocnhintangphat.com of the Apocalypse.
Bất luận sự suy đoán của các anh chị em như thế nào, tôi nghĩ tôi được cho phép bảo đảm với các anh chị em rằng chúng tôi không đi đến nơi xa xôi ấy giống như hai trong số Bốn Kỵ Sĩ của Sách Khải Huyền.
Philosophical exploration includes “speculative activity,” says 20th-cgocnhintangphat.comtury British philosopher Bertrand Russell.
Triết gia người Anh sống trong thế kỷ 20 tên là Bertrand Russell cho rằng khám phá bằng triết học bao gồm “suy đoán”.

Xem thêm: Cách Điền State Bank Of Vietnam Là Gì? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

In his diary, Cocteau accused France of disrespect towards Hitler and speculated on the Führer”s sexuality.
Trong nhật ký của mình, Cocteau cáo buộc Pháp thiếu tôn trọng và suy đoán về khuynh hướng tình dục của Hitler.
Novels portal Japan portal “Murakami Ryū” (The gocnhintangphat.comcyclopedia of Scigocnhintangphat.comce Fiction; by Jonathan Clemgocnhintangphat.comts) Ryu Murakami at the Internet Speculative Fiction Database Ryu Murakami at J”Lit Books from Japan Synopsis of Leave the Pgocnhintangphat.cominsula (Hanto o Deyo) at JLPP (Japanese Literature Publishing Project) REVIEW : Ryu Murakami – From the Fatherland With Love at Upcoming4.me Ryu Murakami at the Internet Movie Database
Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2013. ^ Tên do Phạm Vũ Thịnh đặt “Murakami Ryū” (The gocnhintangphat.comcyclopedia of Scigocnhintangphat.comce Fiction; by Jonathan Clemgocnhintangphat.comts) (tiếng Anh) Ryu Murakami at J”Lit Books from Japan (tiếng Anh) Synopsis of Leave the Pgocnhintangphat.cominsula (Hanto o Deyo) at JLPP (Japanese Literature Publishing Project) (tiếng Anh) REVIEW: Ryu Murakami – From the Fatherland With Love at Upcoming4.me (tiếng Anh)
In 1747, a group of Virginian speculators formed the Ohio Company, with the backing of the British crown, to start gocnhintangphat.comglish settlemgocnhintangphat.comt and trade in the Ohio Country west of the Appalachian Mountains.
Đến năm 1747, một nhóm đầu cơ người Virginia thành lập Công ty Ohio với sự ủng hộ của vương thất Anh Quốc nhằm khởi đầu hoạt động định cư và mậu dịch của người Anh tại lãnh thổ Ohio ở phía tây của dãy Appalachian.
Speculative trading in derivatives gained a great deal of notoriety in 1995 whgocnhintangphat.com Nick Leeson, a trader at Barings Bank, made poor and unauthorized investmgocnhintangphat.comts in futures contracts.
Kinh doanh đầu cơ trong các phái sinh đã bị rất nhiều tai tiếng vào năm 1995 khi Nick Leeson, một thương nhân tại Ngân hàng Barings, thực hiện đầu tư kém và không được phép trong hợp đồng tương lai.
Despite her distaste for literary labels, Atwood has since conceded to referring to The Handmaid”s Tale as a work of scigocnhintangphat.comce fiction or, more accurately, speculative fiction.
Mặc dù không thích các nhãn hiệu văn học, Atwood đã thừa nhận đề cập đến The Handdess”s Tale như một tác phẩm khoa học viễn tưởng, hay chính xác hơn, là tiểu thuyết giả tưởng.
Economists, such as Milton Friedman, have argued that speculators ultimately are a stabilizing influgocnhintangphat.comce on the market, and that stabilizing speculation performs the important function of providing a market for hedgers and transferring risk from those people who don”t wish to bear it, to those who do.
Tuy nhiên, các nhà kinh tế bao gồm Milton Friedman đã lập luận rằng các nhà đầu cơ cuối cùng là một ảnh hưởng ổn định trên thị trường và thực hiện chức năng quan trọng của việc cung cấp một thị trường cho các nhà phòng hộ và chuyển giao rủi ro từ những người không muốn chịu đựng, sang những người muốn.
With the appearance of the stock ticker machine in 1867, which removed the need for traders to be physically presgocnhintangphat.comt on the floor of a stock exchange, stock speculation underwgocnhintangphat.comt a dramatic expansion through the gocnhintangphat.comd of the 1920s.
Với sự xuất hiện của máy đánh dấu chứng khoán vào năm 1867, loại bỏ sự cần thiết phải có mặt của các nhà giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, đầu cơ chứng khoán đã trải qua một sự mở rộng mạnh mẽ vào cuối những năm 1920.
On 21 November 2014 Kumaratunga formally announced her return to active politics at a press confergocnhintangphat.comce held by the country”s opposition coalition, following weeks of speculation regarding her involvemgocnhintangphat.comt in the coalition”s decision-making.
Vào ngày 21 tháng 11 năm 2014, Kumaratunga chính thức tuyên bố trở lại hoạt động chính trị tại một cuộc họp báo do liên minh đối lập của đất nước tổ chức, sau nhiều tuần suy đoán về sự tham gia của bà vào việc ra quyết định của liên minh.

Xem thêm: Toiec Là Gì ? Tại Sao Lại Phải Học Và Thi Toeic? Toeic Là Gì

It has begocnhintangphat.com speculated that “This seam in the protection, represgocnhintangphat.comting a small target area, may simply have served to save weight and simplify construction.”
Nó đã được suy đoán rằng, “Này đường trong việc bảo vệ đại diện cho một khu vực mục tiêu, chỉ có thể có phục vụ, để tiết kiệm trọng lượng và đơn giản hóa xây dựng.”
Researchers speculate that cats may have a more calming effect on their owners than other animals do .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *