… là Đấng liều mình vì chúng ta,để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng talàm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việclành.”

(… who gave himselffor us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people thatare his very own, eager to do what is good.)

Trong Kinh Thánh có ghi chép nhiều vềnhững dấu hiệu sẽ xẩy ra trong thời kỳ sau rốt, hay còn gọi là ngàytận thế. Đối với những người Cơ Đốc thì họ đang trông mong một sự kiện rất mầunhiệm sẽ xảy ra liên hệ trong ngày này đó là sự trở lại và hiện ra của Cứu ChúaGiê-xu, y như lời Ngài đã hứa. Trong sách Mathiơ 24:30-31 có chépvề lời của Chúa Giê-xu đã nói trước như sau: (“Thenwill appear the sign of the Son of Man in heaven. And then all the peoples ofthe earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds ofheaven, with power and great glory. And he will send his angels with a loudtrumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one endof the heavens to the other.) “Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ởtrên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyềnđại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kènrất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từcuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.” Ma quỉ cũng biết ngày đó đến gầnrồi, cho nên nó cũng đang làm hết sức để cám dỗ nhiều người sống luông tuồng, bêbối và từ chối không tin. Trong lúc chờ đợi ngày vinh hiển đó thì chúng ta làcon cái Chúa phải nên làm gì? Có chỉ “ngồi chơi sơi nước,” hay thả dong cuộc đờicủa mình trôi theo giòng sông của thế giới trần tục này không? Có bao giờ anhchị em suy nghĩ tại sao sau khi tôi được chuộc tội rồi mà vẫn còn ở đây, chưa vềnước thiên đàng? Tại sao Hội Thánh của Chúa còn tồn tại trên đất? Lời Chúatrong sách Tít 2:14 nhắc nhở chúng ta trong lúc chờ đợi ngày vinhhiển đó thì phải sốt sắng trong các việc lành “… là Đấng liềumình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch,đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốtsắng về các việc lành.” (… whogave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himselfa people that are his very own, eager to do what is good.)

I.

Đang xem: Sốt sắng là gì, sốt sắng trong việc lành

Việc Lành

Thứ nhất, định nghĩa thế nào là việclành, được coi như đáng giá trước mặt Chúa trong ngày Ngài hiện đến? Việc lànhcó thể định nghĩa là những việc thiện, việc tốt hay liên hệ đến những việc đạođức. Việc lành giúp ích cho người khác, cất đi bớt những gánh nặng, sự mệt nhọc,đau khổ của những người xung quanh. Những việc như ăn cắp, cướp của hay giếtngười đương nhiên không phải là việc lành được. Việc bọn khủng bố bỏ bomb giết hạinhiều người ở bên Iraq, Pakistan trong những ngày qua không thể nào là việclành được. Trong Giacơ 1:27 – sứ đồ Giacơ tóm tắt việc lànhcủa đạo là gì? (Religion that God our Fatheraccepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows intheir distress…) “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt ĐứcChúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơnkhốn khó của họ.” Lý do là vì trong xã hội lúc đó có hai nhóm người yếuhèn này, vì họ không tự chăm sóc cho chính mình được, nên việc giúp đỡ đáp ứng nhucầu của họ là việc lành của đạo.

Việclành giúp ích cho người khác, cất đi bớt những gánh nặng, sự mệt nhọc, đau khổcủa những người xung quanh.

Đương nhiên không phải bất cứ việclành nào cũng thật là lành, nhưng còn phải thử xem coi có thật lành không, bằngcách xét xem chủ động của người làm việc lành này là gì. Lý do làvì có vô số người làm việc lành nhưng với những chủ đích hay mưu đồ không tốt tìmẩn đằng sau nó. Tỉ dụ như sự kiện về vua Saulơ ngày xưa có ý định dâng của lễcho Đức Chúa Trời là một việc lành, nhưng cùng một lúc vua Saulơ có ý đồ thamlam của cải vật chất, và khi bị tiên tri Samuên cáo trách thì vua viện cớ gì, cóchép trong 1 Samuên 15:21 – (Thesoldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devotedto God, in order to sacrifice them to the LORD your God at Gilgal.”)“Nhưng dân sự có chọn trong của cướp, chiên và bò, là vật tốt nhất về của đángtận diệt, đặng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Ghinh-ganh.”Vua Saulơ không vâng lời Chúa bảo phải diệt bỏ mọi vật của kẻ ngoại, nhưng vua giữlại một số các của lễ quí chiếm được cho riêng mình vì lòng tham lam và rồi lấylý do là để dâng cho Chúa, khi bị tiên tri Samuên cáo trách. Việc dâng của lễcho Chúa là điều lành, nhưng đằng sau của nó là một chủ động cho riêng mình. Cũnggiống như là một người cầu nguyện xin Chúa cho con trúng số độc đắc để rồi consẽ dâng hiến cho hội thánh của Ngài. Chúa là Đấng toàn năng, toàn tri thìkhông có một điều gì chúng ta có thể dấu trong lòng mình được. Chúa biết rõ mọiviệc chúng ta đang làm và chủ đích thật là gì.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tie Up Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tie Up Trong Tiếng Việt

Trong Mathiơ 6:1-5 cóchép về một số những việc lành đạo đức của những người Pha-ri-si như là cầunguyện, bố thí cho kẻ nghèo, nhưng lại bị Chúa quở trách là gỉa hình, tại saovậy? Chúa dùng chữ “bọn” một cách nặng nề vì họ chỉ làm với chủ động là để chongười khác thấy và khen mình… (“Becareful not to do your “acts of righteousness” before men, to be seen by them.If you do, you will have no reward from your Father in heaven. “So whenyou give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites doin the synagogues and on the streets, to be honored by men. I tell you thetruth, they have received their reward in full. But when you give to the needy,do not let your left hand know what your right hand is doing, so that yourgiving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret,will reward you. “And when you pray, do not be like the hypocrites, for theylove to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen bymen. I tell you the truth, they have received their reward in full.)“Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họđều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươiở trên trời. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình,như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính.Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Songkhi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thíđược kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng chongươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thậtta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.” Ngày nay cũngvậy, có lẽ cũng có những người rất chăm chỉ lo công việc Hội Thánh, nhưng vớichủ đích chỉ để đoạt được một quyền lợi riêng, hay chiếm được một chỗ đứng danhdự gì đó cho mình; nhưng không vì thật sự hết lòng muốn hầu việc Chúa chăng?Trong ngày phán xét, chính Chúa Giê-xu cũng sẽ quở trách những người làm việc lànhnhư chữa bịnh, đuổi quỉ, nhưng thật sự chưa ngay lành như có chép trong Mathiơ7:21-23 – (“Not everyone who says tome, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who doesthe will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, ‘Lord,Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and inyour name perform many miracles?’ Then I will tell them plainly, ‘I never knewyou. Away from me, you evildoers!’) “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùngta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻlàm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưacùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nóitiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiềuphép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, tachẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Theo tiêu chuẩn của Chúa trong Mathiơ5:16 chép rõ việc lành là việc thiện với chủ đích trọn lành là để làm sángdanh Chúa, mà không thể có một ý định của xác thịt nào xen vào được (In the same way, let your light shine before men,that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.)“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việclành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” Nếuviệc lành mà có ý định gì đó cho ích lợi riêng mình thì cũng chưa phải là lànhthật; nhưng phải vì sự vinh hiển cho Chúa. Về ẩn dụ Ta-lâng của Chúa Giê-xu cóchép trong Mathiơ 25:21 cho thấy tiêu chuẩn phán xét của Chúatrong ngày cuối cùng để chúng ta nhận phần thưởng đó là tùy ở sự chúng ta có trungtín đem các ơn Chúa ban cho ra xử dụng, nhưng cùng một lúc phải xử dụng cách “ngaylành” không? (“His masterreplied, “Well done, good and faithful servant! You have been faithful with afew things; I will put you in charge of many things. Come and share yourmaster”s happiness!”) “Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngaylành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽlập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” Nếu chúngta lấy tiền bạc Chúa ban cho đem vào casino và thắng được nhiều tiền và dâng mộtsố tiền đó ra giúp đỡ những người nghèo, thì cho dù lấy danh Chúa đi nữa thì đókhông phải là “ngay lành.” Chúng ta có thể nào dùng lời Chúa thay vì để dạy dỗkhích lệ một người, nhưng lại xử dụng như một vũ khí để lên án, moi móc lỗi lầmcủa nhau vì họ không làm theo ý mình muốn mình thì có phải là việc lành không? Chủđích của việc làm lành phải “trong sạch,” nghĩa là không có trộnlẫn những ý đồ riêng của mình vào trong đó. Trong 1 Côr. 3:10-15– lời Chúa có chép rõ trong ngày cuối cùng những việc lành của mỗi người chúngta đều sẽ bị Chúa thử trên lửa và chỉ có những việc thật lành đi đôi với chủđộng ngay lành thì mới còn tồn tại để lãnh thưởng, còn không chỉ là sự hối tiếcmà thôi (By the grace God has given me, Ilaid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it. Buteach one should be careful how he builds. For no one can lay any foundationother than the one already laid, which is Jesus Christ. If any man builds on thisfoundation using gold, silver, costly stones, wood, hay or straw, his work willbe shown for what it is, because the Day will bring it to light. It will berevealed with fire, and the fire will test the quality of each man”s work. Ifwhat he has built survives, he will receive his reward. If it is burned up, hewill suffer loss; he himself will be saved, but only as one escaping throughthe flames.) “Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên nhưmột tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sựmình xây trên nền đó. Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, làĐức Chúa Jêsus Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạmà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏtường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc củamỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nềnđược còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêuhủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qualửa vậy.”

Trongngày cuối cùng tất cả những việc lành của mỗi người chúng ta đều sẽ bị Chúa thửtrên lửa và chỉ có những việc thật lành đi đôi với chủ động ngay lành thì mớicòn tồn tại để lãnh thưởng.

Vài điểm cho chúng ta là con cái Chúachớ mau nghe, mau nhận những điều lành, những lời nói lành, nhưng cần tự kiểmchứng xem coi có phải là việc lành thật không?

1) Thứ nhất, việc lành đó có theo lờiKinh Thánh dậy không? Lời Chúa, mạng lệnh của Ngài là tiêu chuẩn để chúngta định đóan xem việc nào là lành và việc nào là không lành, chứ không phảitheo sự suy nghĩ riêng của một người hay truyền thống phong tục của đám đông.Trong 2 Timôthê 3:16-17 có chép – (All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking,correcting and training in righteousness, so that the man of God may bethoroughly equipped for every good work.) “Cả Kinh Thánhđều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạyngười trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn vàsắm sẵn để làm mọi việc lành.”

2) Việc lành đó có xây dựng HộiThánh, hay thân thể của Chúa Giê-xu lớn lên không? Có trút bớt gánhnặng thể xác, tinh thần, tình cảm hay kể cả phần tâm linh của ai không, hay lànghe thì lành lắm, nhưng thật ra là đang đè thêm những gánh nặng cho người bênkia? Lời lành đó có mở rộng nước Đức Chúa Trời không, hay chỉ đem ích lợi đếnriêng cho một người hay một hội đoàn nào đó mà thôi?

3) Chủ đích cuối cùng củangười làm việc lành đó là gì? Người làm hay nói lời lành đó thật sự muốn gì? Cóthật để làm sáng danh Chúa không, hay là có một ý đồ riêng gì đó; có đang phátra “mùi” chia phe, chia nhóm, mặc dầu người đó dùng chính những lời đạo đức mànói. Sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở chúng ta gì trong 1 Côrinhtô 10:31– (So whether you eat or drink or whateveryou do, do it all for the glory of God.) “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặcuống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”

II.

Xem thêm:

Động Cơ Thúc Đẩy

Động cơ để làm việc lành là gì? Tốithiểu vì hai động cơ chính sau đây:

1) Lòng biết ơn Chúa đãban cho mình ân điển lạ lùng. Chúa đã làm gì mà mình phải biết ơn? i) Chúa đã dựngnên mỗi người chúng ta ở đây và ban cho sự sống và sức sốngmỗi ngày. Thử hỏi nếu ngày mai mặt trời không còn mọc nữa thì chuyện gì sẽxẩy ra? Nếu nước bốc hơi và tan biến mất, không được duy trì lại thì cuộc sốngcon người chúng ta sẽ ra sao? ii) Hơn thế nữa, Chúa đã ban cho ChúaCứu Thế giáng thế và chết chuộc tội thay thế chúng ta, để mỗi người chúngta không còn phải đi vào địa ngục đời đời nữa, nhưng được trở về nước của ĐứcChúa Trời một ngày. Tưởng tượng như là một người mắc phải một món nợ quá lớnkhông thể trả nổi, suốt đời sống bị đe dọa bởi món nợ này mà được một người khácgiúp trả thế cho, mà còn cho một số tiền làm vốn, lập lại cuộc đời nữa thì phảibiết ơn người đó đến như thế nào? Tưởng tượng như mình mắc phải một bịnh phungghê tởm, hay ung thư, cuộc đời đầy tuyệt vọng, nay có người chế ra loại thuốcchữa lành bịnh phung mình được sạch, không điều kiện thì mình biết ơn người đóra thể nào? Trong Luca 8:38-39 có chép về sự kiện Chúa Giê-xuchữa lành một người bị quỉ ám, trước kia sống một đời sống tàn tệ và tuyệt vọngcòn hơn thú vật, sống cô đơn trong nghĩa địa, dơ dáy bẩn thỉu, bị cô lập khỏi mọingười, đau đớn phần xác, nay được Chúa chữa lành thì người đó muốn bày tỏ lòngbiết ơn Chúa như thế nào? (The man from whomthe demons had gone out begged to go with him, but Jesus sent him away, saying,”Return home and tell how much God has done for you.” So the man wentaway and told all over town how much Jesus had done for him.) “Ngườiđã khỏi những quỉ ám xin phép ở với Ngài, nhưng Đức Chúa Jêsusbiểu về, mà rằng: Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm chongươi. Vậy, người ấy đi, đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm chomình.” Người được thoát quỉ ám muốn đi theo Chúa làm môn đồ và hầu việc choNgài. Chúng ta rất là mâu thuẫn khi miệng mình nói: “Tôi biết ơn Chúa đã cứulinh hồn tôi, nhưng tôi không muốn đi theo hầu việc Ngài, sẵn sàng làm những việclành để được sáng danh Chúa!”

Ai càng biết ơn Chúa nhiều thì càng nóngcháy hầu việc Chúa nhiều; ngược lại, ai ít biết ơn Chúa thì nhiều khi trễ mãngtrong sự làm việc lành cho sự vinh hiển Chúa. Lý do chúng ta thường đánh mấttấm lòng biết ơn Chúa là vì chúng ta đang ở xa thập tự gía. TrongMathiơ 26:58 chép lại sự kiện môn đồ Phiêrơ chối Chúa mình ba lầntrong ngày Chúa Giê-xu bị bắt, lý do tại sao? (ButPeter followed him at a distance, right up to the courtyard of the high priest.He entered and sat down with the guards to see the outcome.)“Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm,vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao.” Vì Phiêrơ đi xa xakhỏi Chúa mà quên đi những điều Ngài đã làm cho chính mình. Câu chuyện về mộtchàng thanh niên Bắc Hàn chẳng chịu chối Chúa, khi cảnh sát vào bao vây chỗnhóm kín và phát loa thách thức mọi người chối Chúa hãy bước ra thì sẽ được tha.Ai nấy từ từ đi ra vì sợ chết. Cho đến khi vị cảnh sát trưởng bước vào thấy chỉcòn một chàng thanh niên còn đứng đó. Vị cảnh sát trưởng hỏi: “Bộ anh không sợchết sao?” Anh khóc và nói: “Tôi cũng sợ chết như mọi người; nhưng khi suy nghĩđến điều Chúa Giê-xu đã hy sinh chết chuộc tội cho tôi, tôi không thể chối Ngàiđược!” Vị cảnh sát trưởng khâm phục tấm lòng dũng cảm này, ông bước ra ngoài bắtnhững người đã bỏ ra trước đem nhốt vào tù còn tha cho chàng thanh niên. Biếtbao nhiêu người đang ở xa thập tự gía, họ đã quên đi ngọn đồi Gôgôthalà nơi Chúa Giê-xu đã nhục nhã đau đớn đổ huyết chuộc tội thế cho mình, vì vậy cuộcsống của họ ngày nay chẳng màng đến một việc lành nào hết, nhưng tất cả chỉ làcho riêng mình mà thôi!

Chúngta sốt sắng làm những việc lành bởi vì sự trông cậy của sự vinh hiển đờiđời mà Chúa hứa ban cho.

2) Chúng ta sốt sắng làm những việclành bởi vì sự trông cậy của sự vinh hiển đời đời mà Chúa hứa bancho. Có bao giờ anh chị em trông đợi một điều gì thật quí báu chưa mà khôngngần ngại sự cực nhọc ngay bây giờ không? Hồi mới qua Mỹ, lúc mới có 15 tuổi,công việc đầu tiên được người ta mướn là đi bứt cỏ dại trên một cái đồi cho mộtngười Nhật. Lần đầu tiên trong cuộc đời được mướn làm việc và biết sẽ được trả lương,cho nên hết sức sốt sắng mà làm, dù cho có mùa hè nắng cháy, đổ mồ hôi, khátnước đi nữa vẫn hăng say. Chúng ta sốt sắng làm việc lành vì biết một ngàyvinh hiển đang sắp đến và chúng ta sẽ nhận được phần thưởng đời đời như lời ChúaGiê-xu hứa ban cho. Chúng ta sẽ nhận được gì?

a) Một thân thể hoàn toàn mới,không còn bị một sự đau đớn nào nữa. Trong Khải Huyền 21:3-4 giúpcho chúng ta thấy một trạng thái mới, không còn ở dưới quyền lực của sự chết nữa– (And I heard a loud voice from the thronesaying, “Now the dwelling of God is with men, and he will live with them.They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Hewill wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourningor crying or pain, for the old order of things has passed away.”)“Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức ChúaTrời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chínhĐức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ khôngcó sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vìnhững sự thứ nhất đã qua rồi.” Khỏi mọi nhức đầu, đau ốm, lo sợ của các bệnhtật như nhiễm trùng “swine flue.” Không còn cần một thứ thuốc đau nhức nào nữa;hay bất cứ một bảo hiểm sức khỏe đắt tiền nào nữa. Trong 1 Côr. 15:50-52cho thấy một thân thể mới không bao giờ bị hư nát nữa – (I declare to you, brothers, that flesh and bloodcannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit theimperishable. Listen, I tell you a mystery: We will not all sleep, but we willall be changed— in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet.For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we willbe changed.) “Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳnghưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nátđược. Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hếtthảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vìkèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúngta đều sẽ biến hóa,” không còn bị gìa nua, đau ốm, hao mòn nữa, nhưng có bản chấtsống “trường sinh bất tử.”

 

b) Một thần linh hoàn toàn mớivì không còn bị sai khiến bởi tư dục của xác thịt nữa. Không thể phạm tội đượcnữa vì mặc lấy bản tánh thánh sạch của Đức Chúa Trời ban cho trọn vẹn. Thoát khỏisự tranh đấu giữa con người xác thịt và con người thuộc linh mới, vì bây giờ chỉcó một con người do Chúa Thánh Linh cai trị hoàn toàn mà thôi.

c) Được thấy Đức Chúa Trời và ởtrong nhà của Ngài đời đời. Mỗi mùa Tạ Ơn gia đình chúng tôi có chươngtrình đi chơi xa vài ngày. Năm nay nghĩ đến chuyến đi xem những thác nước ởtiểu bang Tennessee là chỗ có trên 200 thác nước hùng vĩ. Xem trên Internet nhữngtấm hình chụp của những thác nước này thật đẹp và thơ mông mà c/tôi mong đượcđến những chỗ này chiêm ngưỡng tạo vật thiên nhiên của Đức Chúa Trời dựng nên. Điềumong ước này không so sánh bằng điều chúng ta trông mong sẽ được một ngày ởtrong nhà Đức Chúa Trời mãi mãi, và không phải chỉ chiêm ngưỡng những tạo vậtthiên nhiên đẹp đẽ thôi, nhưng được chiêm ngưỡng chính Đấng Sáng Tạo lạ lùng đãdựng nên nó, và không còn có gì có thể ngăn cách chúng ta với Chúa được nữa.  Đâychính là điều trông đợi cuối cùng của Đavít khi ông sáng tác bài ThiThiên 23:6 – (Surely goodness andlove will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house ofthe LORD forever.) “Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thươngxót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” Vì sự trôngcậy ngày vinh hiển này mà sứ đồ Phaolô nói gì trong Rôma 8:18 – (I consider that our present sufferings are not worthcomparing with the glory that will be revealed in us.) “Vả, tôitưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiểnhầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.”

Bởi tất cả những gì Chúa đã làm và hứasẽ làm, chúng ta có động lực để sốt sắng làm việc lành hầu cho thiên hạ thấy nhữngviệc đó mà ngợi khen Chúa của chúng ta ở trên trời.

III.Lòng Sốt Sắng

Sứ đồ Phaolô dạy dỗ Tít không phải làbiết làm việc lành mà thôi, nhưng còn phải làm với thái độ sốt sắngnữa. Có bao giờ anh chị em quan xát những người yêu chuộng một môn thể thaonào không mà họ sốt sắng hết lòng ủng hộ cho đội banh của mình. Họ sẵn sàng tôtrên thân thể của mình những hình và màu mè quái dị để cổ động cho đội banh củamình. Họ sẵn sàng đứng gào thét dưới mưa hay gió lạnh để cổ võ cho đội banh củamình, chưa nói đến sự tốn tiền bạc và thì giờ quí báu của mình. Còn chúngta và Hội Thánh của Chúa thì sao? Chúng ta có hết lòng sốt sắng hầu việc Chúa củamình không? Bí quyết để mỗi con cái Chúa có được sự nhiệt thành sốt sắng hầu việcNgài tóm tắt trong ba chữ mà thôi, đó là “mối liên hệ.” Trong KhảiHuyền 3:19-20 chúng ta thấy Chúa Giê-xu trách Hội Thánh Laođixê đã đánhmất lòng nhiệt thành cho Ngài vì ỷ y vào sự giàu có, khôn ngoan và tài năng củamình; cùng một lúc Chúa cũng dạy họ một bí quyết hay để họ có thể phục hồi lạilòng nhiệt thành yêu mến Chúa như sau: (Thosewhom I love I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am! Istand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, Iwill come in and eat with that person, and they with me.) “Phàmnhững kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn nănđi. Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽvào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” Hìnhảnh “ăn bữa tối” đây là hình ảnh của một sự tương giao mật thiết giữacon cái Chúa với Ngài. Ngày hôm nay, một trong những lý do làm cho hạnh phúccủa nhiều gia đình suy xụp cũng chỉ vì thiếu “những bữa ăn tối” vớinhau, thiếu sự tương giao thân mật tối thiểu mỗi ngày một lần vì cuộc sống quábận rộn. Chúng ta đừng bao giờ quên mình được Chúa dựng nên với mục đích tốithượng là để tương giao với Ngài đời đời. Ðời sống cá nhân tương giao với Chúaqua sự tĩnh tâm trong sự cầu nguyện và học Kinh Thánh mỗi ngày. Ðời sống của HộiThánh tương giao với Chúa qua sự thường xuyên nhóm lại thờ phượng/hát ngợi khenvới tấm lòng biết ơn và khao khát được lắng nghe tiếng Chúa như nai tìm khát dòngnước mát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *