Sore là gì, nghĩa của từ sore, (từ Điển anh

      203
*tính từ
 nhức, nhức nhối hận (về một phần của cơ thể)
 to have a sore arm
 nhức tay
 clergyman"s sore throat
 bệnh đau họng (vị nói nhiều)
 cảm giác đau
 she"s still a bit sore after the accident
 cô ta vẫn tồn tại tương đối nhức sau vụ tai nạn
 (+ at) (tự Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) khó chịu, tức tối; buồn phiền
 khổng lồ be very sore about one"s defeat
 khôn xiết bi thảm phiền hậu về việc không thắng cuộc của bản thân
 có tác dụng gian khổ, có tác dụng bi thương pnhân từ (vấn đề)
 nghiêm trọng; ác liệt
 a sore struggle
 cuộc tranh đấu ác liệt
 like a bear with a sore head
 cau cau bao gồm bao gồm, gắt nlỗi mắn tôm
 a sight for sore eyes
 chọa tượng vui, ctranh tượng dễ chịu
 a sore point (subject)
 điểm dễ dàng làm cho va lòng
*phó từ
 đau, ác hiểm, nghiêm trọng
 sore beated
 bị thua trận đau
 sore oppressed
 bị áp bức một bí quyết ác nghiệt
*danh từ
 chỗ đau; lốt tmùi hương, chỗ lsống loét
 (nghĩa bóng) nỗi thương thơm trung tâm, nỗi đau lòng
 lớn reopen old sores
 gợi là hầu như nỗi đau lòng xưa

soreIadj.angry (colloq.) (esp.AE) 1) sore at (why is she sore at me?) 2) sore over (sore over smb."s remark) hurt3) sore from (sore from riding horseback) IIn. a bedsore; canker; cold; open, running; saddle sore
sore▸ adjective1
a sore leg: PAINFUL, hurting, hurt, aching, throbbing, smarting, stinging, agonizing, excruciating; inflamed, sensitive, tender, raw, bruised, wounded, injured.

Bạn đang xem: Sore là gì, nghĩa của từ sore, (từ Điển anh

2we are in sore need of you: DIRE, urgent, pressing, desperate, parlous, critical, crucial, adễ thương, grave sầu, serious, drastic, extreme, life-and-death, great, terrible; formal exigent.3(N. Amer.informal)they were sore at us: UPSET, angry, annoyed, cross, furious, vexed, displeased, disgruntled, dissatisfied, exasperated, irritated, galled, irked, put out, aggrieved, offended, affronted, piqued, nettled; informal aggravated, miffed, peeved, hacked off, riled; Brit.informal narked, cheesed off, brassed off; N. Amer.informal teed off, ticked off.▸ noun a sore on his leg: INFLAMMATION, swelling, lesion; wound, scrape, abrasion, cut, laceration, graze, contusion, bruise; ulcer, boil, abscess, carbuncle.

Xem thêm:


Lĩnh vực: y học
■ nhức, đau đớn
■ mụn, lỡ, loét
cold sore (herpes simplex)
■ căn bệnh herpes môi
diphtheria sore throat
■ rát họng bạch hầu
oriental sore
■ loét phương đông
pressure sore
■ loét điểm tủy
septic sore throat
■ rát họng liên cầu khuẩn
ulcerated sore throat
■ viêm họng hạt loét

* tính từ - đau, đau khổ khổng lồ have a sore arm ~ nhức tay sore throat ~ căn bệnh đau họng (vày nói nhiều) - khó tính, tức tối; ảm đạm pthánh thiện lớn be very sore about one"s defeat ~ khôn xiết bi hùng pthánh thiện về việc thất bại của mình - có tác dụng cực khổ, có tác dụng bi lụy phiền khô (vấn đề) - (từ bỏ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) đau; mãnh liệt, khốc liệt, gay go, ác hiểm a sore struggle ~ cuộc chiến đấu kịch liệt . like a bear with a sore head - cau cau có tất cả, gắt nlỗi mắn tôm . a sight for sore eyes - cảnh tượng vui, cảnh tượng thoải mái . a sore point (subject) - điểm dễ dàng có tác dụng va lòng* phó từ - nhức, bất lương, nghiêm trọng sore beated ~ bị thua kém đau sore oppressed ~ bị áp bức một phương pháp ác nghiệt* danh từ - chỗ đau; vệt thương, vị trí lsinh sống loét - (nghĩa bóng) nỗi tmùi hương trung khu, nỗi đau lòng to reopen old sores ~ gợi là phần đông nỗi nhức lòng xưa
sore■ adjective sầu 1》 painful or aching. ⁃ suffering pain. 2》 informal, chiefly N. Amer. upmix và angry. 3》 severe; urgent. ■ noun 1》 a raw or painful place on the body. 2》 a source of dibao tay or annoyance. ■ adverb archaic extremely; severely. Phrases
sore point an issue about which someone feels distressed or annoyed. st& (or stick) out like a sore thumb be quite obviously different. Derivativessorenessnoun OriginOE sār (n. and adjective), sāre (adverb), of Gmc origin.
I
noun an open skin infection ( Freq. 1) Hypernyms: infection Hyponyms: blain , chancre , fester , suppurating sore , gallII adjective1. hurting ( Freq. 8)- the tender spot on his jaw • Syn: sensitive sầu , raw , tender• Similar to: painful• Derivationally related forms: tenderness (for: tender ), rawness (for: raw ), soreness , sensitivity (for: sensitive )2. roused to anger ( Freq. 1)- "stayed huffy a good while"- Mark Twain- she gets mad when you wake her up so early- mad at his friend- sore over a remark • Syn: huffy , mad• Similar to: angry• Derivationally related forms: soreness , madness (for: mad ), huff (for: huffy ), huffiness (for: huffy )• Usage Domain: colloquialism3. causing misery or pain or distress ( Freq. 1)- it was a sore trial to lớn him- the painful process of growing up • Syn: afflictive , painful• Similar to: unpleasant• Derivationally related forms: soreness , painfulness (for: painful ), afflict (for: afflictive sầu )
*