If I were to walk into a room filled with my colleages and ask for their support right now and start to tell what I”ve just told you right now, I probably wouldn”t get through two of those stories before they would start to get really uncomfortable, somebody would crack a joke, they”d change the subject and we would move on.

Đang xem: Nghĩa của từ somebody là gì, nghĩa của từ somebody trong tiếng việt

Nếu tôi phải đi vào một căn phòng đầy những đồng nghiệp của tôi và nhờ họ giúp đỡ ngay bây giờ và bắt đầu kể những gì tôi vừa kể cho các bạn, có lẽ tôi chẳng kể được hết hai chuyện trước khi họ thấy vô cùng khó chịu, ai đó sẽ pha trò, họ sẽ chuyển chủ đề và chúng tôi sẽ tiếp tục hội thoại.
You find yourself a mathematician; you find yourself a physicist — somebody who understands the dynamics of this fluid.
Bạn phát hiện ra bản thân mình là nhà toán học, bạn phát hiện ra mình là nhà vật lý — ai đó hiểu được động lực của chất lỏng này.
O.K., so let me remind you, a Turing test is where you”ve got a wall, you”re talking to somebody on the other side of the wall, and when you don”t know if that thing is human or animal — that”s when computers have reached human intelligence.
Được rồi. Tôi nhắc bạn, phép thử Turing là nơi bạn có một bức tường, bạn đang nói với ai đó phía bên kia tường, và khi bạn không biết liệu đó là người hay động vật — đó là khi máy tính đạt được trình độ thông minh như con người.

Xem thêm: Chứng Kiến Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chứng Kiến Trong Tiếng Anh

Nếu quả như vậy, liệu bạn sẽ có cảm tưởng gì khi có ai đó được bạn hết sức kính trọng lại nói với bạn những lời kể trên?
In the first volume, Swann”s Way, the series of books, Swann, one of the main characters, is thinking very fondly of his mistress and how great she is in bed, and suddenly, in the course of a few sentences, and these are Proustian sentences, so they”re long as rivers, but in the course of a few sentences, he suddenly recoils and he realizes, “Hang on, everything I love about this woman, somebody else would love about this woman.
Trong tập đầu tiên, “Bên phía nhà Swann”, của bộ sách, Swann, một trong các nhân vật chính, đang trìu mến nghĩ về tình nhân của mình, vẻ hoàn mỹ của nàng lúc trên giường. thì đột nhiên, trong chỉ vài câu, và đây là những câu văn của Proust, chúng dài như những dòng sông, chỉ trong vài câu, ông đột nhiên giật lùi lại và nhận ra, “Ôi, tất cả những gì tôi yêu ở người phụ nữ này, người khác cũng yêu ở nàng.
When I see somebody from Germany or Russia or Serbia so many people dancing together in the same movement it creates an atmosphere which is very beautiful.
Khi tôi thấy ai đó tới từ Đức hay Nga hay Xéc bia nhiều người thế nhảy múa cùng nhau trong cùng chuyển động nó tạo ra bầu không khí rất hay.
The middle is an English translation that was done by somebody who was a professional English translator who we paid 20 cents a word for this translation.

Xem thêm: Tarot Là Gì ? Ý Nghĩa 78 Lá Bài Tarot

Ở giữa là bản dịch tiếng Anh được dịch bởi một người dịch chuyên nghiệp được trả 20 xu cho mỗi từ mà anh ta dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *