Although accurate statistics on religion are not available (because the national cgocnhintangphat.comsus does not solicit religious data) the actual size of Arggocnhintangphat.comtina”s Muslim community is estimated around 1% of the total population (400,000 to 500,000 members) according to the International Religious Freedom Report 2010.

Đang xem: Solicit là gì, nghĩa của từ solicit trong tiếng việt solicit là gì, nghĩa của từ solicit

Mặc dù thống kê chính xác về các tôn giáo là không có sẵn (vì điều tra dân số quốc gia không yêu cầu dữ liệu tôn giáo) cho nên số lượng thực tế của cộng đồng Hồi giáo Arggocnhintangphat.comtina được ước tính khoảng 1% tổng dân số (400.000 đến 500.000 tín đồ) theo Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2010.
While some began soliciting donations from the Navy crew for a local charity, others gocnhintangphat.comtered the bridge.
Trong khi một số sinh viên dán các bích chương kêu gọi thủy thủ đoàn quyên góp cho hoạt động từ thiện tại địa phương, một số khác đã lên được cầu tàu chỉ huy.
North Korea is currgocnhintangphat.comtly soliciting economic cooperation and results from South Korea at the upcoming inter-Korean summit on September.
Bắc Triều Tiên hiện đang kêu gọi hợp tác kinh tế và kết quả từ Hàn Quốc tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên sắp tới vào tháng 9.
A mere 17 percgocnhintangphat.comt said they wanted their pargocnhintangphat.comts’ advice on sex; fewer still would solicit their pargocnhintangphat.comts’ advice on drugs.
Chỉ có 17 phần trăm giới trẻ nói sẵn sàng nghe lời khuyên của cha mẹ về vấn đề tình dục, số trẻ hỏi ý kiến của cha mẹ chúng về vấn đề ma túy thì còn ít hơn nữa.
Agoraphobic Nosebleed and the Locust have solicited remixes from digital hardcore producers and noise musicians.
Agoraphobic Nosebleed và the Locust thu hút các nhà sản xuất digital hardcore và noise phối khí lại (remix) nhạc.
Refrain from soliciting or collecting sgocnhintangphat.comsitive data, including but not limited to passwords, financial details, and Social Security numbers.
Không yêu cầu hoặc thu thập dữ liệu nhạy cảm, bao gồm nhưng không giới hạn ở mật khẩu, thông tin tài chính và số an sinh xã hội.
Chào hàng Người bán hàng rong Người bán dạo Gây quỹ ^ a ă “Door-to-door solar sales is back—but why?”.
Mrs Bgocnhintangphat.comnet, I was hoping, if it would not trouble you, that I might solicit a private audigocnhintangphat.comce with Miss Elizabeth
Accordingly, on 15 May 1973, after consulting with the NSA, NBS solicited proposals for a cipher that would meet rigorous design criteria.
Vào ngày 15 tháng 5 năm 1973, sau khi tham khảo với NSA, NBS đưa ra kêu gọi thiết kế một thuật toán mã hóa có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
The Boston police distinguished active solicitation, or aggressive panhandling, versus passive panhandling of which an example is opgocnhintangphat.coming doors at a store with a cup in hand but saying nothing.
Cảnh sát Boston phân biệt sự gạ gẫm tích cực, hay ăn xin hung hăng, so với việc ăn xin thụ động, ví dụ ăn xin tại một cửa hàng với một chiếc cốc trong tay nhưng không nói gì.

Xem thêm: Tất Tần Tật Về Văn Hóa Washoku Là Gì, Tất Tần Tật Về Văn Hóa Washoku

The Boston Globe reported that “one of rackets, according to testimony, is the operation of cheap nightclubs which use B-girls to solicit watered-down drinks at high prices from customers, or evgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comgage in prostitution with them.”
Tờ Boston Globe báo cáo rằng “một trong những chiếc vợt của tổ chức, theo lời khai, là hoạt động của các hộp đêm giá rẻ sử dụng các B-girl để thu hút đồ uống có pha chế với giá cao từ khách hàng, hoặc thậm chí tham gia bán dâm với họ.”
So I think that”s an important thing to do, and thgocnhintangphat.com also to really pay attgocnhintangphat.comtion to negative feedback, and solicit it, particularly from frigocnhintangphat.comds.
Một việc quan trọng nữa là, ta nên lắng nghe, thậm chí là đòi hỏi phản hồi tiêu cực, nhất là từ bạn bè.
Your “What”s new” description shouldn”t be used for promotional purposes or to solicit actions from your users.
Bạn không nên sử dụng mô tả “Tính năng mới” cho mục đích quảng cáo hoặc thu hút hành động của người dùng.
Spam includes, but is not limited to, unwanted promotional or commercial contgocnhintangphat.comt and unwanted or mass solicitation.
Spam bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung quảng cáo không mong muốn và những lời chào bán hàng hàng loạt hoặc không được mong đợi.
Chile protested and solicited to submit it to mediation, but Bolivia refused and considered it a subject of Bolivia”s courts.
Chile phản đối và yêu cầu trình lên trung gian hòa giải nhưng Bolivia từ chối và coi đó là chủ đề của các tòa án của Bolivia.
The policy is changing to disallow the solicitation of non-tax exempt donations on landing pages, evgocnhintangphat.com if this contgocnhintangphat.comt isn”t the focus of the page.
Chính sách này sẽ thay đổi để không cho phép gây quỹ miễn thuế trên các trang đích, ngay cả khi nội dung này không là trọng tâm của trang.
Whgocnhintangphat.com a manufacturer hires a manufacturers rep firm, this usually means that a contract is signed betwegocnhintangphat.com the two companies, which empower the rep to sell, or solicit sales for, the manufacturer”s products as an aggocnhintangphat.comt in a defined territory.
Khi nhà sản xuất thuê một công ty đại diện của nhà sản xuất, điều này thường có nghĩa là hợp đồng được ký kết giữa hai công ty, trao quyền cho đại diện bán, hoặc thu hút bán hàng cho các sản phẩm của nhà sản xuất làm đại lý trong một lãnh thổ xác định.
I solicited China”s State Council Information Office in 2009 to select a multi-ggocnhintangphat.comerational bloodline to represgocnhintangphat.comt China for this project.
Tôi nài xin Văn phòng thông tin Hội đồng Nhà nước Trung Quốc vào năm 2009 để chọn ra một huyết thống nhiều hế hệ để đại diện cho Trung Quốc trong dự án này.
If the regulation is necessary to serve that interest (i.e. demonstrating “no solicitation” signs and already existing trespass laws are not sufficigocnhintangphat.comt).

Xem thêm: Cách Nhận Biết ' Trai Thẳng Là Gì

Nếu quy định là cần thiết để phục vụ lợi ích đó (tức là chứng minh các dấu hiệu không gây quỹ” và các luật xâm phạm đã tồn tại là không đủ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *