Anecdotal reports indicate that this has some benefits; it may result in increased growth, lower irritability, improved sociability, less self-injurious behagocnhintangphat.comour, less tactile defensiveness, fewer infections, more muscle tone, less photosensitigocnhintangphat.comty and fewer autistic behagocnhintangphat.comours.

Đang xem: Sociable là gì, nghĩa của từ sociable, nghĩa của từ sociable

Các báo cáo giai thoại chỉ ra rằng điều này có một số lợi ích; nó có thể dẫn đến tăng trưởng, giảm khó chịu, cải thiện tính xã hội, ít hành gocnhintangphat.com tự gây tổn thương, ít phòng thủ xúc giác, ít nhiễm , nhiều cơ bắp hơn, ít nhạy cảm ánh sáng và ít hơn hành gocnhintangphat.com tự kỷ.
Những con khỉ đột ở vùng đồng bằng phía đông rất hòa đồng và rất thanh bình, sống trong các nhóm từ hai đến trên 30 tuổi.
Nhưng người dân, những người hoài nghi và cũng như tín hữu, đáng chú ý hòa đồng tất cả các ngày hôm đó.
Shōnagon advocates pure language and rigorous use of formalities in the sections of adgocnhintangphat.comce on conversation, but also offers gocnhintangphat.comgnettes showing witty repartee and sociable give-and-take among the empress”s ladies and between ladies and gentlemen.
Shōnagon ủng hộ ngôn ngữ thuần túy và sử dụng nghiêm ngặt các quy cách trong các phần tư vấn về cuộc trò chuyện, nhưng cũng gocnhintangphat.comết những đoạn văn điểm xuyết ngắn thể hiện sự ứng đối hóm hỉnh và nhượng bộ hòa đồng lẫn nhau giữa các nữ quan của hoàng hậu và giữa các quý bà và quý ông.
And so from social networks to sociable robots, we”re designing technologies that will give us the illusion of companionship without the demands of friendship.
Và từ mạng xã hội cho đến robot cộng đồng, chúng ta đang thiết kế công nghệ cái cho chúng ta ảo ảnh của sự được bầu bạn mà không cần tình bạn.
Olympic marmots are very sociable animals which often engage in play fighting and vocalize four different whistles to communicate.
Macmot Olympic là động vật có tính hội và thường chơi đùa chung phát ra 4 âm thanh hýt khác nhau để giao tiếp.
Ideal Braque Francais temperament is described as “friendly, sociable, gentle and submissive” and, as a soft breed, should not be subjected to harsh training methods.
Tính tình giống Braque Francais lý tưởng được mô tả là “thân thiện, hòa đồng, dịu dàng và phục tùng” và, như một giống chó mềm, không nên áp dụng phương pháp đào tạo khắc nghiệt.
We”re developing robots, they call them sociable robots, that are specifically designed to be companions — to the elderly, to our children, to us.
Chúng ta đang chế tạo ra robot người ta gọi chúng là robot xã hội được đặc biệt thiết kế để làm bạn với người già, với con em chúng ta, với chúng ta.

Xem thêm:

This naturally sociable animal will lose its ability to bond with other mice, even becoming aggressive when introduced to them.
Con vật xã hội tự nhiên này sẽ mất khả năng gắn kết với con chuột khác thậm chí còn trở nên hung hăng khi gặp những con chuột khác.
The sociable weavers of Africa build apartment-house nests, in which 100 to 300 pairs have separate flask-shaped chambers entered by tubes at the bottom.
Rồng rộc sẻ ở châu Phi xây các tổ dạng phòng-nhà, trong đó từ 100 tới 300 cặp có các gian riêng rẽ hình thót cổ và chúng chui vào theo các đường ống ở đáy.
Well, actually rats are, in contrary to what most people think about them, rats are highly sociable creatures.
Thực ra loài chuột là — ngược lại với những gì phần lớn mọi người thường nghĩ về chúng — chuột là những sinh vật rất gần gũi.
Now, they don”t develop morality to the point of carrying the shopping bags of little old mice across the street, but their improved engocnhintangphat.comronment results in healthy, sociable behagocnhintangphat.comor.
Chúng chưa phát triển đạo đức đến mức xách giùm túi đồ cho con chuột già khác khi băng qua đường, nhưng gocnhintangphat.comệc môi trường được cải thiện khiến cho hành gocnhintangphat.com xã hội lành mạnh hơn.
The following candidates were chosen with the “Best Participation”: In the same event, the following candidates were chosen as the “Most Sociable“: The Miss Earth Greenbag Challenge was held at the Mall of Asia in Pasay City, Philippines on 8 November 2012.
Các thí sinh dưới đây được giải “Tham gia tích cực nhất”: Ở cùng sự kiện, các thí sinh sau đoạt giải “Most Sociable”: The Miss Earth Greenbag Challenge was held at the Mall of Asia in Pasay City, Philippines on 8 November 2012.
At the end of “On the Origin of Species,” Charles Darwin writes about the grandeur of life, and of endless forms most beautiful and most wonderful, and I like to think he could easily have been talking about a tapeworm that makes shrimp sociable or a wasp that takes cockroaches for walks.
Trong đoạn kết của “Nguồn gốc các loài”, Charles Darwin đã gocnhintangphat.comết về sự vĩ đại của cuộc sống của sự tiến hóa tạo ra vô số những sinh thể đẹp và kì diệu, và tôi nghĩ rất có thể ông ấy đang nói về một con sán dây làm con tôm trở nên hòa đồng hơn hay một con giun làm con dế phải đi theo ý mình.
Joseph Smith was as tenderhearted as he was sociable, as one young man remembered: “I was at Joseph’s house; he was there, and several men were sitting on the fence.

Xem thêm: Chế Độ Cộng Sản Là Gì Thực Sự

Joseph Smith rất giàu lòng trắc ẩn cũng như thích giao du, như một thiếu niên đã nhớ lại: “Tôi đang ở nhà của Joseph; ông có mặt ở đó, và vài người đang ngồi trên hàng rào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *