Ngày này, người ta thường dùng hai giải pháp webservice chính để giao tiếp với ứng dụng web là: SOAP (Simple Object Access Protocol) và REST (Representational State Transfer). Cải hai giải pháp này đều là những lựa chọn tốt khi thiết kế hệ thống, nhưng nó cũng những ưu điểm và nhược điểm của riêng. Việc lựa chọn giải pháp nào còn tùy thuộc vào người phát triển hệ thống và từng trường hợp hệ thống cụ thể.

*

Để xem xét và lựa chọn giải pháp nào phù hợp, trước tiên chúng ta phải hiểu được khái niệm và bản chất, sự khác nhau hai công nghệ này.Chúng ta cùng xem xét 10 điểm khác nhau chính:

STT SOAP REST
1) SOAP là một giao thức REST là một cách thiết kế kiến trúc
2) SOAP là từ viết tắt của Simple Object Access Protocol(Giao thức truy cập đối tượng đơn giản) REST viết tắt của REpresentational State Transfer
3) SOAP can”t use REST because it is a protocol REST có thể dùng các web services sử dụng SOAP vì nó có thể dùng bất kỳ giao thức nào như HTTP, SOAP
4) SOAP cung cấp các giao diện dịch vụ(services interfaces) cho các thành phần bên ngoài sử dụng REST sủ dụng đỉa chỉ URI để cung cấp các dịch vụ
5) JAX-WS là java API cài đặt web services theo giao thức SOAP JAX-RS là java API cài đặt web services theo kiến trúc RESTful
6) SOAP định nghĩa các chuẩn và quy tắc chặt chẽ REST không định nghĩa nhiều chuẩn như SOAP
7) SOAP sử dụng băng thông và tài nguyên nhiều hơn REST REST sử dụng băng thông và tài nguyên ít hơn SOAP
8) SOAP định nghĩa chuẩn bảo mật của riêng nó RESTful kế thừa chuẩn bảo mật tầng vận tải của giao thức mạng
9) SOAP chỉ hỗ trợ định dạng dữ liệu XML REST hỗ trợ các định dạng dữ liệu khác nhau như text, HTML, XML, JSON
10) SOAP ít được dùng hơn REST REST được ưa chuộng hơn SOAP
11) Được thiết kế để dùng trong tính toán phân tán Thương không được dùng trong môi trường tính toán phân tán
12) Tin cậy hơn Ít tin cậy hơn – chẳng hạn, HTTP DELETE có thể trả về trạng thái OK ngay cả khi tài nguyên không được xóa
13) Hỗ trợ hầu hết các chuẩn bảo mật, tin cậy và giao dịch Sử dụng tốt với các giao thức như: HTTP, SSL. Các phương thức DELETE và PUT thường bị vô hiệu hóa bởi tường lửa hoặc vấn đề bảo mật
14) SOAP hỗ trợ cả hai giao thức SMTP và HTTP REST gắn với giao thức HTTP

Cuong Dao ST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *