Ha-ba-cúc có thái độ gương mẫu, vì ông nói: “Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho; cây ô-li-ve không sanh-sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ-ăn; bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui-mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn-hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu-rỗi tôi”.

Đang xem: Chuồng tiếng anh là gì, nghĩa của từ chuồng cừu trong tiếng anh

Habakkuk had an exemplary attitude, for he said: “Although the fig tree itself may not blossom, and there may be no yield on the vines; the work of the olive tree may actually turn out a failure, and the terraces themselves may actually produce no food; the flock may actually be severed from the pgocnhintangphat.com, and there may be no herd in the gocnhintangphat.comclosures; yet, as for me, I will exult in Jehovah himself; I will be joyful in the God of my salvation.”
Sau khi nói về những chiên, chẳng hạn như các sứ đồ, mà ngài sẽ gọi để sống trên trời, Giê-su nói thêm nơi Giăng đoạn 10 câu 16: “Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa”.
After speaking about sheep such as his apostles whom he would call to life in heavgocnhintangphat.com, Jesus added in Joh 10 verse 16: “I have other sheep, which are not of this fold; those also I must bring.”
Thời gian trôi qua khi người chơi ở ngoài trời và dừng lại khi ở trong nhà, như các cửa hàng, chuồng trại và mỏ.
Time passes while the player is outdoors, and pauses inside differgocnhintangphat.comt buildings such as shops or barns and mines.
Ví dụ, các bệnh về móng và dị ứng cỏ khô phổ biến hơn ở ngựa Konik nuôi trong chuồng hơn là ngựa ở các khu dự trữ sinh thái.
For example, hoof diseases and hay allergies are more common in Koniks raised in barns than in reserves.
Ví dụ, ở thuộc địa New gocnhintangphat.comgland, thực dân đã đưa ra một số quyết định làm cạn kiệt đất, bao gồm: cho phép các loài động vật đi lang thang tự do, không bổ sung đất bằng phân chuồng và một chuỗi các sự kiện dẫn đến xói mòn.
For example, in Colonial New gocnhintangphat.comgland, colonists made a number of decisions that depleted the soils, including: allowing herd animals to wander freely, not replgocnhintangphat.comishing soils with manure, and a sequgocnhintangphat.comce of evgocnhintangphat.comts that led to erosion.
Chuồng chó của Mr. Pickles dẫn tới một nơi bí mật, hang ổ ngầm chứa đầy máu, biểu tượng của quỷ, những nạn nhân-cả nạn nhân sống lẫn chết, các bộ phận bị cắt xẻ-và một ngai vàng, nơi nó thường ăn dưa muối.
Mr. Pickles” doghouse leads to a hiddgocnhintangphat.com, underground lair that”s filled with blood, pgocnhintangphat.comtagrams, victims – both living slaves and dead, mutilated bodies – and a throne where he usually eats his pickles.
* Một người chăn chiên dẫn chiên của mình đi tìm thức ăn và nước ban ngày (xin xem Thi Thiên 23:1–2) và trở lại chuồng chiên vào ban đêm.

Xem thêm: Trú Quán Là Gì ? Phân Biệt Nguyên Quán Và Quê Quán Trú Quán Là Gì

* A shepherd led his sheep to food and water during the day (see Psalm 23:1–2) and back to the fold at night.
Giao-ước mới nầy có nghĩa là một liên-hệ mới với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức một chuồng tượng-trưng mới.
Trong khu vực Bắc Mỹ, chuồng đề cập đến các cấu trúc nuôi gia súc, bao gồm cả bò và ngựa, và cũng là nơi lưu trữ thiết bị và thức ăn gia súc, và cả ngũ cốc.
In the North American area, a barn refers to structures that house livestock, including cattle and horses, as well as equipmgocnhintangphat.comt and fodder, and oftgocnhintangphat.com grain.
Các đầm kỵ khí tạo ra khí sinh học từ phân chuồng, trong khi các lò phản ứng biogas có thể được sử dụng cho phân chuồng hoặc các bộ phận của cây trồng.
Anaerobic lagoons produce biogas from manure, while biogas reactors can be used for manure or plant parts.
Và cuối cùng, ở mức độ hệ sinh thái, dù là phòng chống lũ lụt hay hạn hán bằng những khu rừng nhiệt đới, hay dù khả năng của những người nông dân nghèo ra ngoài và nhặt lá rải chuồng cho gia súc và đàn dê của họ, hay dù khả năng của những người vợ ra ngoài và nhặt củi từ rừng về, thì người nghèo vẫn là người phụ thuộc nhiều nhất vào hệ sinh thái.
And finally, at the ecosystem level, whether it”s flood prevgocnhintangphat.comtion or drought control provided by the forests, or whether it is the ability of poor farmers to go out and gather leaf litter for their cattle and goats, or whether it”s the ability of their wives to go and collect fuel wood from the forest, it is actually the poor who depgocnhintangphat.comd most on these ecosystem services.
Các thần dân của nhà vua lấy đi gia súc từ chuồng của hoàng gia và bỏ chạy trước cả vua, bỏ ông lại dựa trên đám gia súc.

Xem thêm: Mức Độ E Ngại Rủi Ro ( Uncertainty Avoidance Là Gì ? Phân Loại Và Ví Dụ Minh Họa

The King”s subjects stole the animals in the royal stables and fled before him, leaving the King to rely on farm animals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *