go out·perish·go·pass·expire·lifeless·succumb·pass away·decease·mortal·depart·croak·exit·defunct·rest·run down·to die·to go aloft·sad·late·evaporate·stall·hop·part·conk·exanimate·gondolier·breathless·bung·perch·dormant·toe·deceased·dying·pass on·run-down·kick·give up the ghost·kick in
Năng suất đủ để tiêu diệt hầu hết các thành phố, giết chết Adams cùng nội các của ông và hầu hết Quốc hội Hoa Kỳ, tiêu diệt có hiệu quả các đời tổng thống kế nhiệm.

Đang xem: Đã chết tiếng anh là gì, sợ chết trong tiếng anh là gì

The yield is sufficient to destroy most of the city, killing Adams, his cabinet, and most of the U.S. Congress, effectively wiping out the presidential line of succession, resulting in the United States being thrust into total chaos.
Rồi ông bổ sung lẽ thật căn bản ấy bằng cách nói rằng người chết không thể yêu hay ghét và ở trong mồ mả “chẳng có gocnhintangphat.comệc làm, chẳng có mưu-kế, cũng chẳng có tri-thức, hay là sự khôn-ngoan”.
He then enlarged on that basic truth by saying that the dead can neither love nor hate and that “there is no work nor planning nor knowledge nor wisdom in the Grave.”
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”.
Trong Thế Chiến thứ hai, các tín đồ đấng Christ thà chịu khổ và chết trong các trại tập trung còn hơn làm điều chi phật ý Đức Chúa Trời.
During the last world war, Christians preferred to suffer and die in concentration camps rather than do things that displeased God.
But, what makes Voodoo so interesting is that it”s this ligocnhintangphat.comng relationship between the ligocnhintangphat.comng and the dead.
Và vào vài thời điểm khác nhau trong giáo vụ của Ngài, Chúa Giê Su đã thấy chính Ngài bị đe dọa và mạng sống của Ngài lâm nguy, cuối cùng ngã gục dưới mưu kế của những người tà ác đã hoạch định cái chết của Ngài.

Xem thêm: Thế Nào Là Logic Teenfic Là Gì Đó Không Thể Mô Tả Bằng Lời Của Tớ

And at various points in His ministry, Jesus found Himself threatened and His life in danger, ultimately submitting to the designs of egocnhintangphat.coml men who had plotted His death.
Sự suy giảm của loài là đột ngột; vào năm 1871, một thuộc địa sinh sản được ước tính chứa hơn một trăm triệu con chim, nhưng cá thể cuối cùng trong loài đã chết vào năm 1914.
The decline of the species was abrupt; in 1871, a breeding colony was estimated to contain over a hundred million birds, yet the last indigocnhintangphat.comdual in the species was dead by 1914.
15 Giá chuộc không phải là một ý tưởng mơ hồ về một linh hồn sống sót qua sự chết, mà là hy vọng thật cho nhân loại.
Các câu đó nói như sau: “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ-niệm họ đã bị quên đi.
According to the Authorized or King James Version, these verses say: “For the ligocnhintangphat.comng know that they shall die; but the dead know not any thing, neither have they any more a reward; for the memory of them is forgotten.
Trang gocnhintangphat.comew and News của Na-uy tường thuật lại là kể từ hôm thứ ba , hầu hết số cá chết đã biến mất , có lẽ chúng bị lùa ra biển bởi các cơn thuỷ triều và gió .

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Where Là Gì ? Where Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

gocnhintangphat.comews and News from Norway reports that as of Tuesday , most of the dead fish were gone , perhaps pushed out to sea by tides and winds .
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *