Chất rắn khan là gì, khối lượng chất rắn khan thu Được là

      2,281

Kân hận lượng hóa học rắn khan lúc cô cạn hỗn hợp đựng 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- và a mol $SO_4^2 - $ là

Pmùi hương pháp giải

+) Bảo toàn năng lượng điện tích: $sum n_i exton,( - ) = sum n_i exton,( + ) Rightarrow n_K^ + + 2.n_Cu^2 + = n_Cl^ - + 2.n_SO_4^2 - $

+) mmuối bột khan = ∑mnhững ion

Lời giải của GV gocnhintangphat.com

Bảo toàn điện tích: $sum n_i exton,( - ) = sum n_i exton,( + ) Rightarrow n_K^ + + 2.n_Cu^2 + = n_Cl^ - + 2.n_SO_4^2 - $

=> 0,01 + 0,025.2 = 0,05 + 2a => a = 0,005

=> mmuối hạt khan = ∑mcác ion = 0,01.39 + 0,025.64 + 0,05.35,5 + 96.0,005 = 4,245 gam

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: c


Bạn đang xem: Chất rắn khan là gì, khối lượng chất rắn khan thu Được là

*

*

Xem thêm: Vaporwave Là Gì V Anh ? Vaporwave,Có Anh Em Nào Nghe Không

*

*

*

Cho hàng những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất năng lượng điện li là

Cho các hóa học sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất năng lượng điện li yếu hèn là

Trong hỗn hợp CH3COOH 4,3.10-2 M fan ta khẳng định được nồng độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Phần trăm phân tử CH3COOH phân li ra ion là

Cho các tuyên bố sau:

(a) Muối hòa hợp là muối nhưng anion gốc axit ko có tác dụng phân li ra ion H+.Quý khách hàng vẫn xem: Chất rắn khan là gì

(b) Muối axit là muối bột mà lại anion gốc axit vẫn có công dụng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronstet : Axit là chất dìm proton (tức H+) còn bazơ là chất dường proton (H+).

Số phân phát biểu đúng là:

 

Trong các muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, đều muối tất cả môi trường trung tính là

Trong các hỗn hợp sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, gồm từng nào hỗn hợp tất cả môi trường thiên nhiên axit ?

Cho dãy các hóa học Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất vào hàng vừa phản nghịch ứng được với dung dịch HCl, vừa bội phản ứng được với hỗn hợp NaOH là

Cho những chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đông đảo phản ứng được với hỗn hợp HCl, hỗn hợp NaOH là

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất tất cả tính lưỡng tính là

Kăn năn lượng hóa học rắn khan Lúc cô cạn hỗn hợp đựng 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- cùng a mol $SO_4^2 - $ là

Một dung dịch đựng 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ cùng b mol $SO_4^2 - $. Tổng khối lượng muối hạt chảy có vào hỗn hợp là 62,3 gam. Giá trị của a cùng b thứu tự là

Dung dịch Y chứa Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Lúc cô cạn hỗn hợp lượng muối bột khan nhận được là

Lúc mang đến 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HCl thu được dung dịch có đựng 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol của HCl vào hỗn hợp vẫn dùng là

Cho 200 ml hỗn hợp HNO3 vào 200 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp tất cả NaOH 0,2M cùng KOH 0,3M được 400 ml hỗn hợp X có pH = a. Cô cạn hỗn hợp X được 7,66 gam hóa học rắn khan. Giá trị của a là

Cho m gam tất cả hổn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M chiếm được 5,32 lít H2 (nghỉ ngơi đktc) cùng hỗn hợp Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y bao gồm pH là:

Trộn 100ml hỗn hợp (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch (có H2SO4 0,0375 M với HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, giá trị pH của dung dịch X là:

Trộn 200 ml dd các thành phần hỗn hợp gồm HNO3 0,3M với HClO4 0,5M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit chiếm được dd tất cả pH = 3. Vậy a có giá trị là:

Thể tích của n­ước bắt buộc cung ứng 15 ml dung dịch axit HCl bao gồm pH = 1 nhằm đ­ược hỗn hợp axit tất cả pH = 3 là:

Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) thu được hỗn hợp có pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:

Dung dịch X cất tất cả hổn hợp NaOH 0,25M cùng Ba(OH)2 0,15M dung dịch Y cất hỗn hợp H2SO4 0,5M với HNO3 0,2M.Trộn V lkhông nhiều dung dịch X cùng với V’ lit hỗn hợp Y chiếm được hỗn hợp Z tất cả pH =3. Tỉ lệ V/V’ là

Trộn hỗn hợp X cất NaOH 0,1M, Ba(OH)2 0,2M cùng với hỗn hợp Y cất HCl 0,2M, H2SO4 0,1M theo tỉ lệ thành phần nào về thể tích để dung dịch thu được có pH = 13?

Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. pH của hỗn hợp thu được:

Có 4 dung dịch trong veo, từng dung dịch chỉ đựng 1 cation cùng 1 anion trong các các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:

Để được một dung dịch bao gồm các ion (K^ + ,SO_4^2 - ,Mg^2 + ,Cl^ - ) thì nên cần trộn phần nhiều dung dịch muối hạt nào?

Cho những ion sau : K+( 0,15 mol) ; Fe2+(0,1 mol) ; NH4+(0,2mol) ; H+(0,2 mol) ; Cl-(0,1 mol); SO42-(0,15 mol) ; NO3-(0,05 mol) ; CO32-(0,15 mol). Có 2 hỗn hợp mỗi hỗn hợp đựng 2 cation và 2 anion trong những ion bên trên không trùng nhau. 2 dung dịch đó là :

Xét pmùi hương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o lớn extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn gàng của bội nghịch ứng

Cho những làm phản ứng sau:

(a) NaOH + HClO → NaClO + H2O (b) Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

(b) 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O (d) Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O

Số bội nghịch ứng có thuộc phương thơm trình in rút ít gọn: H+ + OH- → H2O là

Xét pmùi hương trình: (S^2 - + 2H^ + lớn H_2S). Đâu là phương trình phân tử của phương trình ion thu gọn trên?

Pmùi hương trình ion thu gọn gàng H+ + OH- → H2O biểu diễn thực chất của các phản ứng hóa học nào sau đây?

Cho những phản bội ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các làm phản ứng đều có và một pmùi hương trình ion thu gọn gàng là

Cho phản nghịch ứng hóa học: NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng hóa học làm sao sau đây gồm cùng phương trình ion rút gọn gàng với phản bội ứng trên?

Tính pH của hỗn hợp thu được lúc trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M cùng với 60 ml hỗn hợp CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH tất cả Ka = 10-4,76.

Có 3 hỗn hợp NaOH, HCl, H2SO4 đựng trong những lọ mất nhãn. Thuốc demo nhất để riêng biệt tía dung dịch này là:

Có 4 dung dịch riêng biệt biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ dùng thêm quỳ tím thì hoàn toàn có thể nhận ra được mấy chất?

Có những hỗn hợp AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ được sử dụng thêm một dung dịch thử, thì rất có thể dùng thêm thuốc demo làm sao dưới đây nhằm nhận ra những dung dịch đó?

Có 4 lọ đựng 4 hỗn hợp Al(NO3)3, NaNO3, Na2CO3. Nếu chỉ sử dụng một dung dịch demo thì có thể cần sử dụng hóa học như thế nào sau đây để nhận ra 3 lọ trên?

Để nhận biết 4 lọ mất nhãn đựng đơn nhất các chất dd HCl, H2SO4, NaCl, Ba(OH)2 ta sử dụng một dung dịch demo làm sao sau đây?

Đối với hỗn hợp axit to gan HNO3 0,1M ví như bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì nhận xét nào sau đây là đúng?

Đối với hỗn hợp axit yếu CH3COOH 0,1M, ví như bỏ qua sự điện li của nước thì nhận xét như thế nào về độ đậm đặc mol ion như thế nào sau đấy là đúng?

Để được dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Phải kết hợp vào nước hồ hết muối bột như thế nào, từng nào mol ?

*