Cách ăn phổ biến nhất đối với cá là ướp muối, chiên bằng chảo thường hoặc sâu lòng, và đơn giản là ăn với cơm và rau.

Đang xem: Cái chảo tiếng anh là gì, chảo không dính trong tiếng anh là gì

The most common way of having fish is to have it salted, pan-fried or deep-fried, and then eaten as a simple meal with rice and vegetables.
Những địa điểm đáng chú ý khác bao gồm Đập Sherman (dựa trên Đập Hoover), một doanh trại quân đội bí mật lớn tên là Area 69 (dựa trên Area 51), một chảo vệ tinh lớn (dựa trên một chảo vệ tinh nằm trong Very Large Array), Vinewood (dựa trên Hollywood) cũng như nhiều đặc trưng địa lý khác.
Other notable destinations include Sherman Dam (based on the Hoover Dam), a large secret military base called Area 69 (based on Area 51), a large satellite dish (based on a dish from the Very Large Array), Vinewood (based on Hollywood) and the Vinewood sign (based on the Hollywood sign) which is located in Mulholland, and many other geographical features.
Ngoài ra, căn nhà nơi John Wilkes Booth từng chuẩn bị kế hoạch ám sát Abraham Lincoln hiện nay cũng là một nhà hàng Trung Quốc tên là Wok ́n Roll ( Chảo và Nem ), trên phố H ở Washington.
And the house where John Wilkes Booth planned the assassination of Abraham Lincoln is also now a Chinese restaurant called Wok and Roll, on H Street in Washington.
Các lòng chảo lớn khác thống lĩnh phía bên trái của Mặt Trăng (chẳng hạn Crisium, Tranquilitatis, Serenitatis, Fecunditatis và Procellarum) cũng đã được hình thành trong thời kỳ này.
The other large basins that dominate the lunar nearside (such as Crisium, Tranquilitatis, Serenitatis, Fecunditatis, and Procellarum) were also formed in this period.
Phần phía bắc của đảo bao gồm một hõm chảo núi lửa, Sabale, và có hai núi lửa hình nón nhỏ hơn bên trong nó.
The northern side of the island contains a caldera, Sabale, with two smaller volcanic cones within it.
Đó không phải là chỉ đặt bánh mì sandwich với phô mai nướng trên chảo và bỏ quên; mà là theo dõi nó và lật nó lại đúng lúc.
It’s not just sticking the grilled cheese sandwich on the pan and forgetting it; it’s watching and flipping it at the right time.
Một khi bạn cắt đôi mọi thứ, bạn sẽ cảm thấy rất thích thú, và bạn có thể thấy chúng tôi đã cắt đôi cái lọ cũng như cái chảo.
Once you start cutting things in half, you kind of get carried away, so you see we cut the jars in half as well as the pan.
Các nhà sản xuất khuyến cáo không nên đặt nồi và chảo nóng trực tiếp lên bề mặt và miếng nóng hoặc trivet được sử dụng trong các thiết bị nấu ăn cầm tay.
Manufacturers recommend that hot pots and pans never be placed directly on the surface, and that a hot pad or trivet is used under portable cooking units.
Vào thời điểm đó họ dường như sống trong lưu vực lòng chảo của sông Main, về phía nam của người Chatti.
Ngày nay, vĩ tuyến 31 độ là ranh giới phía bắc của nữa phần phía tây của vùng Cán chảo Florida và Sông Perdido là ranh giới giữa Florida và Alabama.

Xem thêm: Từ Điển Việt Anh ” Tỉ Xích Là Gì ? Tỉ Lệ Xích Nghĩa Là Gì

Today, the 31st parallel is the northern boundary of the western half of the Florida Panhandle, and the Perdido is the western boundary of Florida.
Hồ này chứa nước đầy một hố hõm chảo sâu gần 2.148 foot (655 m) được hình thành khoảng 7.700 (± 150) năm trước bởi sự sụp đổ của núi lửa núi Mazama.
The lake partly fills a nearly 2,148foot (655 m)-deep caldera that was formed around 7,700 (± 150) years ago by the collapse of the volcano Mount Mazama.
Sông Jordan, con sông lớn nhất Israel (322 km / 200 mi), bắt nguồn từ các con sông Dan, Baniyas, và Hasbani gần Núi Hermon tại Anti-Liban Mountains và chảy về phía nam xuyên qua Lòng chảo Hula khô cạn vào Hồ nước ngọt Tiberias.
The Jordan, Israel”s largest river (322 kilometers (200 mi)), originates in the Dan, Baniyas, and Hasbani rivers near Mount Hermon in the Anti-Lebanon Mountains and flows south through the drained Hula Basin into the freshwater Lake Tiberias.
Những vùng đầm lầy quanh Hồ Malheur và Hồ Harney hình thành một ốc đảo trong lòng chảo, làm chỗ sinh sống của nhiều loại chim di cư trong đó có khoảng 2.5 triệu vịt mỗi năm.
The wetlands around Malheur Lake and Harney Lake form a wetlands oasis in the basin, providing a habitat for many migratory bird species, including 2.5 million ducks each year.
Niên đại của lòng chảo Nectaris ở một mức độ nào đó là gây bất đồng, với con số thường xuyên được trích dẫn đưa ra giá trị 3,92 tỷ năm (Ga), hay không thường xuyên được trích dẫn là 3,85 Ga.
The age of the Nectaris basin is somewhat contentious, with the most frequently cited numbers placing it at 3.92 Ga, or more infrequently at 3.85 Ga.
Nhiều trong số những hõm chảo này là một phần của phức hợp núi lửa Altiplano-Puna, một phức hợp núi lửa lớn có diện tích bề mặt 70.000 kilômét vuông (27.000 sq mi) với khoảng 30.000 kilômét khối (7.200 cu mi) của các hạt ignimbrites.
Many of these calderas are part of the Altiplano-Puna volcanic complex, a large volcanic complex covering a surface area of 70,000 square kilometres (27,000 sq mi) with about 30,000 cubic kilometres (7,200 cu mi) of ignimbrites.
7 Nếu anh em dâng một lễ vật ngũ cốc đã được chiên trong chảo thì nó phải được làm từ bột mịn có dầu.
7 “‘If your offering is a grain offering prepared in a pan, it should be made of fine flour with oil.
Grandma stood by the brass kettle and with the big wooden spoon she poured hot syrup on each plate of snow.
Ausetani – cư trú ở vùng đất Osona (vùng đất cũ của bá quốc Osona), tại khu vực trung lưu của lòng chảo sông Ter.
Thế là họ đi đến những tủ chứa đồ cũ của họ và thu thập tất cả những đồ dùng mà họ không cần — họ đưa cho tôi vài cái nồi và chảo, chăn, tất cả.

Xem thêm: Vải Poly Spun Là Gì – Nghĩa Của Từ Spun Trong Tiếng Việt

So they went to their storage lockers and all gathered their extra furniture — gave me pots and pans, blankets — everything.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *