a person who tells someone in authority about something illegal that is happening, especially in a government department or a company

Đang xem: Whistleblower là gì, không Để người tố giác bị bỏ lại phía sau

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

a person who tells someone in authority about something illegal that is happening, esp. in a business or government
a person who works for a company or organization that tells an authority about something illegal happening within the company or organization:
It seemed to us that it was equally important to try to protect the trustee whistleblower in this situation.
The arrangement would be completely secret; the investor would never know the name of the company or the whistleblower.
The organization seems to put all their efforts into destroying the whistleblower while ignoring the original problem.
He has said he”s had trouble finding another position because employers are wary of hiring a known whistleblower.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của các nhà cấp phép.

*

Xem thêm: Vines Là Gì – Vines Có Nghĩa Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Những Thực Phẩm Giàu Vitamin A Là Gì ? Vai Trò Của Vitamin A Với Cơ Thể

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *