Polyester webbing là gì, nghĩa của từ webbing trong tiếng việt

      56
threads of strong material twisted inlớn svào strips, used khổng lồ make belts & straps and khổng lồ support springs in furniture

Bạn đang xem: Polyester webbing là gì, nghĩa của từ webbing trong tiếng việt

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú gocnhintangphat.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


There were fixed flexion deformities of the interphalangeal joints of both thumbs and fifth fingers, & webbing between each thumb và the forefinger.
On reaching food they settle down in silken shelters which they rapidly make by webbing small particles & frass.
Anesthesia was periodically monitored by noting the lachồng of withdrawal reflex when pinching the webbing between the cat"s front paw.
Now the approved type is the webbing equipment which has a knapsaông xã, và we want khổng lồ know which is the right one lớn have.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu thị cách nhìn của các chỉnh sửa viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của những công ty cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Tự Truyện Là Gì - Nghĩa Của Từ Tự Truyện Trong Tiếng Việt

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語