threads of strong material twisted into strong strips, used to make belts and straps and to support springs in furniture

Đang xem: Polyester webbing là gì, nghĩa của từ webbing trong tiếng việt

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

There were fixed flexion deformities of the interphalangeal joints of both thumbs and fifth fingers, and webbing between each thumb and the forefinger.
On reaching food they settle down in silken shelters which they rapidly make by webbing small particles and frass.
Anesthesia was periodically monitored by noting the lack of withdrawal reflex when pinching the webbing between the cat”s front paw.
Now the approved type is the webbing equipment which has a knapsack, and we want to know which is the right one to have.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của các nhà cấp phép.

*

*

Xem thêm: Tự Truyện Là Gì – Nghĩa Của Từ Tự Truyện Trong Tiếng Việt

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Tinh Vân Là Gì – Giới Thiệu Chung

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *