Định nghĩa Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) là gì?

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) là Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Đang xem: Vrrp là gì, Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) là một giao thức quản lý mạng được sử dụng để tăng sự sẵn có của host phục vụ gateway mặc định trên cùng một subnet. VRRP cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của các mạng máy chủ bằng cách cho phép một router ảo để hoạt động như các cổng mặc định cho mạng đó.

Giải thích ý nghĩa

Hiệu suất mạng được cải thiện bằng cách tự động gán một trong những router ảo như một gateway mặc định sử dụng một thuật toán bầu cử VRRP. Đây độ tin cậy thuật toán tăng và cung cấp một fail-over cơ chế và hỗ trợ cho việc định tuyến tĩnh. Các VRRP gán một trong những thiết bị định tuyến như các router thạc sĩ, trong đó quản lý chuyển tiếp và định tuyến của giao thông đối với tất cả các IP ảo gắn liền với các router. Nó cũng tự động chuyển qua router khác nếu người chủ không có sẵn.

Xem thêm: Động Cơ Tdi Là Gì – Hóa Chất Tdi Là Gì

What is the Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)? – Definition

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) is a network management protocol that is used to increase the availability of default gateway servicing hosts on the same subnet. VRRP improves the reliability and performance of the host network by enabling a virtual router to act as the default gateway for that network.

Understanding the Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

Network performance is improved by dynamically assigning one of the virtual routers as a default gateway using a VRRP election algorithm. This algorithm increases reliability and provides a fail-over mechanism and support for static routing. The VRRP assigns one of the routers as the master router, which manages the forwarding and routing of traffic toward all the virtual IPs associated with these routers. It also dynamically switches over to another router if the master is unavailable.

Xem thêm:

Thuật ngữ liên quan

RouterMandatory Access Control (MAC)Media Access Control Address (MAC Address)Server RedundancyDefault GatewayHacking ToolGeotaggingMosaicInfiniBandSnooping Protocol

Source: Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) là gì? Technology Dictionary – gocnhintangphat.com – Techtopedia – Techterm

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Tìm kiếm cho:

Được tài trợ

Giới thiệu

gocnhintangphat.com là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, nhà phát triển…) cách mở file và phần mềm mở file. Ngoài ra file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *