Là gì? nghĩa của từ vibrate là gì, nghĩa của từ vibrate nghĩa của từ vibrate

      368

An option that causes the device lớn vibrate instead of playing an audible notification or alert tone.

Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ vibrate là gì, nghĩa của từ vibrate nghĩa của từ vibrate

Đang xem: Vibrate là gì

The vibration of the propellers would shake the boat almost khổng lồ pieces before it slid down the other side.Mấy cái chân vịt rung táo tợn cho nỗi cái tàu mong mỏi đổ vỡ tung ra từng mảnh trước lúc rơi xuống phía dưới vị trí kia.Vibration calibrators are most often used for testing & checking vibration sensors & measuring instruments at the site of their operation và are, therefore, usually transportable & battery operated.Sở hiệu chuẩn rung hay được áp dụng nhằm thử nghiệm và kiểm tra cảm biến rung và hình thức đo trên vị trí buổi giao lưu của chúng và cho nên, thường xuyên chuyên chở và chuyển động bằng pin.At the input đầu vào and output of the filter, transducers convert the electrical signal into lớn, and then baông xã from, these mechanical vibrations.Tại những nguồn vào và cổng output của cục thanh lọc bao gồm cỗ biến hóa cơ mà biến đổi bộc lộ điện, và kế tiếp đưa lại, thành gần như dao động cơ học.The auditory system is responsible for converting pressure waves generated by vibrating air molecules or sound inkhổng lồ signals that can be interpreted by the brain.Hệ thính giác Chịu đựng trách nát nhiệm biến đổi số đông sóng áp suất sinh ra vì phân tử khí rung động tức âm thanh hao thành các dấu hiệu mà óc hoàn toàn có thể đọc được.

Xem thêm: Bạn Có Phải Là Uaena Là Gì, #Cfs10636 Mình Là Một Uaena

Vibration fatigue methods find use wherever the structure experiences loading, that is caused by a random process.Pmùi hương pháp đối chiếu mỏi sử dụng bất cứ ở đâu cấu trúc kinh nghiệm tay nghề thiết lập, đó là vì quá trình tự nhiên.These early mechanical devices were much larger and more powerful than the modern vibrators & were first used by physicians & became popular in bath houses in Europe and the US towards the beginning of the 20th century.Những máy cơ khí lúc đầu này to hơn cùng mạnh mẽ rộng các đối với máy rung hiện đại cùng lần trước tiên được áp dụng vì chưng những bác sĩ cùng trsinh sống bắt buộc thông dụng trong những nhà tắm nghỉ ngơi châu Âu với Mỹ vào đầu thế kỷ trăng tròn.Electronic devices – computers, telephones… even your voice create vibrations that a sophisticated laser pointer in the building can read and translate.Thiết bị điện tử – – laptop, Smartphone – – kể cả giọng nói sinh sản sự rung động. Đó là máy phạt la de hiện đại hoàn toàn có thể phát âm với dịch.In a helicopter you feel — và it”s still a remarkable sensation — you feel like you”re being hauled up from above sầu by a vibrating crane.Trong trực thăng chúng ta Cảm Xúc — một cảm giác đáng lưu lại trọng tâm — các bạn cảm giác như chúng ta đang rất được dàn ra bên trên vị một phải trục dao động.

Energy medicine, energy therapy, energy healing, vibrational medicine, psychic healing, spiritual medicine or spiritual healing are branches of alternative medicine based on a pseudo-scientific belief that healers can channel healing energy inlớn a patient & effect positive sầu results.Y học tập tích điện, tích điện điều trị, tích điện chữa lành, y học trọng tâm linch, niềm tin học tập hoặc trị dịch trọng điểm linh là chi nhánh của y học tập thay thế sửa chữa dựa trên ý thức mang công nghệ rằng những lương y rất có thể truyền năng lượng trị căn bệnh vào bệnh nhân với gồm hiệu quả tích cực.The middle ear “s main job is to lớn take those sound waves và turn them inkhổng lồ vibrations that are delivered lớn the inner ear .Nhiệm vụ hầu hết của tai giữa là mừng đón những sóng âm thanh kia và chuyển thành phần lớn rung động được truyền đến tai vào .While noise and vibration can be readily measured, harshness is a subjective sầu unique, & is measured either via “jury” evaluations, or with analytical tools that can provide results reflecting human subjective impressions.Trong Khi rung cùng ồn có thể thuận lợi đo được, chất lượng độ bền là công năng chủ quan, với được đo trải qua reviews “jury”, hoặc với các mức sử dụng phân tích rất có thể hỗ trợ công dụng phản ảnh tuyệt hảo chủ quan của nhỏ tín đồ.These simulations need lớn have a narrow enough time- step to lớn tài khoản for the fasthử nghiệm molecular vibrations of the material, including everything from wagging khổng lồ scissoring.Những mô rộp cần phải có một thời gian bước đủ thuôn nhằm cân đo đong đếm cho những dao động phân tử nhanh nhất của vật liệu, bao gồm toàn bộ gần như lắp thêm tự thời gian lắc đến bị giảm xé.The first National Masturbation Day was observed May 7, 1995, after sex-positive sầu retailer Good Vibrations declared the day in honor of Surgeon General Joycelyn Elders, who was fired in 1994 by President Bill Clinton for suggesting masturbation be part of the sex education curriculum for students.Ngày Quốc gia thủ dâm trước tiên được tổ chức ngày 7 Tháng Năm, 1995, sau khi bên bán lẻ của một shop tình dục Good Vibrations tuim tía vinch danh Tổng Y sĩ Hoa Kỳ Joycelyn Elders, bạn bị loại trừ vào thời điểm năm 1994 vì tổng thống Bill Clinton vì chưng nhận định rằng tự sướng là 1 phần vào câu chữ công tác giáo dục giới tính mang lại học sinh, sinh viên.The rotational-vibrational temperature ranges from 1800 K in a cometary knot located in the inner region of the nebula are about 2.5′ (arcmin) from the central PNN, calculated at about 900 K in the outer region at the distance of 5.6′.Nhiệt độ quay-rung động nằm trong khoảng từ là 1.800 K vào nút ít sao chổi nằm tại vị trí Khu Vực phía bên trong của tinch vân, khoảng 2,5′ (phút ít cung) tự PNN trung chổ chính giữa, tới mức tính toán khoảng 900 K ở Quanh Vùng ko kể trên khoảng cách 5,6′.And if you watch these little fellows vibrating around — they”ll be there in a second — right there, notice that they way they vibrate is affected by the geometry of the extra dimensions.Và nếu khách hàng quan liêu ngay cạnh rất nhiều dây nhỏ này dao cồn — bọn chúng đã sinh sống kia sau 1 giây nữa — ngay tê, để ý rằng biện pháp bọn chúng dao động bị tác động vì làm nên học của các chiều không khí này.It”s actually emitting ultrasound — low- cấp độ ultrasound — that”s about 100, 000 vibrations per second.“The Galactic Fifth Fleet” had used ‘physical vibrational transfer’ which involved the human consciousness (or, sometimes, the ‘etheric body’) being raised from the physical dimension and transferred to the “Light ships”.

“Hạm đội Năm Thiên hà” vẫn sử dụng ‘sự truyền mua rung động vật dụng chất’ tương quan đến ý thức của con tín đồ (hoặc, đôi lúc là ‘cơ thể ête’) được nâng lên từ bỏ chiều không khí đồ lý với đưa lịch sự “phần đa nhỏ tàu Ánh sáng”.

*