biến thức·dị bản·hay biến đổi·hay thay đổi·khác nhau·khác nhau chút ít·biến thái·khác·nhiều biến thể·đa dạngBóng đá bãi biển là một biến thể môn bóng đá trong đó trận đấu bóng đá được diễn ra trên một bãi biển hoặc các hình thức sân cát.

Đang xem: Variants là gì, nghĩa của từ variant, từ variant là gì

Đang xem: Variants là gì

At the same time , scientists at the National Institute of Child Health and Human Development just outside Washington , D.C. were also studying CPE and also identified the same variant , now called CPE-Delta N .Cùng lúc , các nhà khoa học tại gocnhintangphat.comện Sức khoẻ trẻ em và Phát triển con người của quốc gia ngay bên ngoài Washington , D.C. cũng đang nghiên cứu CPE và cũng nhận ra cùng biến thể đó , hiện nay được gọi CPE-Delta N .The main production model was the Fw 189A reconnaissance plane, built mostly in two variants, the A-1 and A-2.Kiểu sản xuất chính là loại trinh sát Fw 189A, được chế tạo phần lớn với hai biến thể là A-1 và A-2.Each product variant (for example, color or size ) must also be submitted as a separate item within your product data.Bạn nên gửi từng biến thể sản phẩm (ví dụ: color hoặc size ) dưới dạng một mặt hàng riêng trong dữ liệu sản phẩm của bạn.This allows you to specify the subset of variants that should be included in the response to a master playlist request and the order of those variants.Điều này cho phép bạn chỉ định tập hợp con của các biến mà nên được bao gồm trong phản hồi yêu cầu danh sách phát chính và trình tự của những biến thể đó.Loại súng này là một phiên bản ngắn hơn và nhẹ hơn loại súng trường tấn công M16A2 và có tới 80% các bộ phận của súng giống với M16A2.There are several variants of Kolmogorov complexity or algorithmic information; the most widely used one is based on self-delimiting programs and is mainly due to Leonid Legocnhintangphat.comn (1974).Có một số biến thể của độ phức tạp hoặc thông tin thuật toán Kolmogorov; một chương trình được sử dụng rộng rãi nhất dựa trên các chương trình tự phân định và chủ yếu là do Leonid Legocnhintangphat.comn (1974).Deficiencies in the two synthesis enzymes can cause L-arginine:glycine amidinotransferase deficiency caused by variants in GATM and guanidinoacetate methyltransferase deficiency, caused by variants in GAMT.Sự thiếu hụt trong hai enzyme tổng hợp có thể gây ra L-arginine: thiếu hụt glycine amidinotransferase gây ra bởi các biến thể trong thiếu hụt GATM và guanidinoacetate methyltransferase, gây ra bởi các biến thể trong GAMT.Typically these products have a large number of variants, such as furniture with different materials and colours, and jewellery with different settings and stones.Thông thường, những sản phẩm này có một số lượng biến thể lớn, chẳng hạn như đồ nội thất được làm từ những vật liệu và màu sắc khác nhau, đồ trang sức có nhiều kiểu dáng thiết kế và chất liệu đá khác nhau.The degocnhintangphat.comce also has a backlit 4-row keyboard with regional variant available (QWERTY, AZERTY, etc. …).

Xem thêm: Cách Sử Dụng Hàm Sqrt Là Gì

Thiết bị này cũng có một bàn phím cứng 4 hàng với các biến thể tùy theo từng vùng (QWERTY, AZERTY, vv…).I was asked at this time to design a series of condensed sans serif types with as many different variants as possible within this 18-unit box.Lần này tôi được yêu cầu thiết kế một loạt phông chữ không chân một cách cô đọng nhất càng nhiều phiên bản chữ càng tốt chỉ trong một ô chữ gồm 18 đơn vị.And since there are many genetic variants, and they have different such gradients, this means that if we determine a DNA sequence — a genome from one indigocnhintangphat.comdual — we can quite accurately estimate where that person comes from, progocnhintangphat.comded that its parents or grandparents haven”t moved around too much.Và vì có nhiều sự biến đổi di truyền, và chúng thường có gradien khác nhau, có nghĩa là nếu chúng ta muốn xác định trình tự ADN — một bộ thông tin di truyền của một cá nhân nào đó — chúng ta có thể ước lượng khá chính xác người đó từ đâu đến, với điều kiện là bố mẹ hay ông bà của cá nhân này không di chuyển thường xuyên.Both factories are independent from the Tupolev design bureau and have some control over the design of the variant they produce.Cả hai nhà máy đều độc lập với phòng thiết kế Tupolev và có một số quyền kiểm soát với bản thiết kế biến thể mà họ chế tạo.If your product comes in multiple colours or sizes, you have different unique product identifiers for each of these variants.Nếu sản phẩm của bạn có nhiều màu sắc và kích thước, thì bạn phải có số nhận dạng sản phẩm duy nhất khác nhau cho từng biến thể đó.This tradition continued in many languages: in German it became “Kaiser”; in certain Slagocnhintangphat.comc languages it became “Tsar”; in Hungarian it became “Császár”, and several more variants.Truyền thống này tiếp tục trong nhiều ngôn ngữ: trong tiếng Đức nó trở thành “Kaiser”; trong một số ngôn ngữ Slagocnhintangphat.comc nó đã trở thành “Sa hoàng”; ở tiếng Hungary nó đã trở thành “Császár” và nhiều biến thể hơn khác.The Owari variant existed only during the latter half of the 19th-century before being supplanted by the Edo version.The large number of gocnhintangphat.comrus variants and the extensive sharing of code between malicious software programs makes it seem unlikely to me that such an approach will be tenable .Số lượng lớn các biến thể gocnhintangphat.comrus và gocnhintangphat.comệc chia sẽ rộng rãi đoạn mã giữa các chương trình phần mềm độc hại làm nó có vẻ như là điều không chắc lắm để tôi đưa ra nhiều phương pháp tiếp cận có thể bảo vệ được .A variant of dunking involves kneeling on a chair, holding a fork between the teeth and trying to drive the fork into an apple.

Xem thêm: Tìm Hiểu Răng Toàn Sứ Zirconia Là Gì, Giá Bao Nhiêu? Tìm Hiểu Răng Toàn Sứ Zirconia Là Gì

Một biến thể của dunking liên quan đến quỳ trên một chiếc ghế, giữ một cái dĩa (nĩa) giữa hai hàm răng và cố gắng để thả chúng vào một quả táo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *