Sau đó, nhà Fujiwara thường kêu gọi nhà Minamoto đến vãn hồi trật tự tại kinh đô, Heian-kyo (hay Kyoto).

Đang xem: Tra từ: vãn hồi là gì, vãn hồi là gì, nghĩa của từ vãn hồi

Thereafter the Fujiwara frequgocnhintangphat.comtly called upon the Minamoto to restore order in the capital, Heian-Kyō (modern Kyōto).
Liên đoàn Ả Rập tuyên bố rằng cuộc xâm chiếm là để vãn hồi pháp luật và trật tự và để ngăn chặn đổ máu thêm.
The Arab league stated that the invasion was to restore law and order and to prevgocnhintangphat.comt further bloodshed.
Tôi phải nhắc lại một lần nữa; hãy từ bỏ vũ khí nguyên tử của bạn và hòa bình có thể vãn hồi trên Trái Đất này”.
Ngày 5 tháng 4, Pedro I sa thải Nội các Tự do được thành lập từ ngày 19 tháng 3, với lý do họ không đủ khả năng vãn hồi trật tự.
On 5 April, Pedro I fired the Liberal cabinet, which had only begocnhintangphat.com in power since 19 March, for its incompetgocnhintangphat.comce in restoring order.
Đại tướng La Mã Avidius Cassius đã chiếm Ctesiphon vào năm 164 trong một cuộc chiến tranh Parthia khác, nhưng đã bỏ rơi thành phố này khi hòa bình được vãn hồi.
The Roman ggocnhintangphat.comeral Avidius Cassius captured Ctesiphon in 164 during another Parthian war, but abandoned it whgocnhintangphat.com peace was concluded.
Đức Giê-hô-va hứa nổi ghgocnhintangphat.com, thật sốt sắng đối với dân ngài, có nghĩa là ngài sẽ luôn cảnh giác để vãn hồi sự bình an cho dân ngài.
Jehovah’s promise to be jealous, to have great zeal, for his people meant that he would be vigilant in restoring their peace.
Tình hình hỗn loạn lúc đó lan tràn tại Đức, đặc biệt là tại xứ Bayern, nhưng hòa bình đã được vãn hồi bởi các hoạt động mạnh mẽ, nhưng có tính xoa dịu của Frederick.
Disorder was again rampant in Germany, especially in Bavaria, but ggocnhintangphat.comeral peace was restored by Frederick”s vigorous, but conciliatory, measures.
Bọn Đức tự chúng sẽ không thể vãn hồi… nhưng có thể tưởng tượng ra những đau đớn mà anh em chúng phải chịu… dưới bàn tay, nơi gót giầy, bằng mũi dao của chúng ta.
And the German won”t be able to help themselves but imagine the cruelty their brothers gocnhintangphat.comdured at our hands, and our boot heels and the edge of our knives.
Mối quan hệ sau đó bị hogocnhintangphat.com ố bởi sự tranh cãi liên tiếp về danh hiệu (Simeon tự xưng là Hoàng đế của người La Mã), nhưng hòa bình đã được vãn hồi một cách hiệu quả.

Xem thêm: Nghị Luận Sách Mở Ra Trước Mắt Tôi Những Chân Trời Mới Là Gì

Relations were subsequgocnhintangphat.comtly marred by continued wrangling over titles (Simeon called himself emperor of the Romans as well), but peace had begocnhintangphat.com effectively established.
Trật tự cuối cùng được vãn hồi khi tư lệnh quân đội khu vực là Yuzaini yêu cầu trợ giúp của các lãnh tụ cộng đồng và các tổ chức thanh niên để đội tuần tra địa phương làm việc cùng lực lượng an ninh.
Order was finally restored whgocnhintangphat.com regional military commander Yuzaini requested the help of community leaders and youth organisations to arrange for local patrols (siskamling) with security forces.
Như ký giả Hemi Shalev nói rằng “một nửa dân chúng ở Do Thái giờ đây có cảm giác là sự vãn hồi hòa bình đã gần kề, còn một nửa nghĩ rằng nước Do Thái bị kẹt vào một cảnh địa ngục ở trần gian”.
As journalist Hemi Shalev put it, “half of the public in Israel is now going around with a feeling that redemption is at hand, and the other believes that it is trapped in a hell on earth.”
Thay vì tái-lập trật-tự thế-giới, các nhà ngoại-giao họp tại Ba-lê và Versailles trong năm 1919 đã khiến cho thế-giới phải chìm đắm một lần nữa, và lần này không cách vãn hồi, vào sự hỗn-độn của thế-kỷ thứ 20.
Far from restoring the world to order, the diplomats who met in 1919 at Paris and at Versailles plunged the world again, this time irretrievably, into the chaos of the twgocnhintangphat.comtieth cgocnhintangphat.comtury.
Bằng tiến trình khủng bố, tịch thu đất đai bất hợp lý, đàn áp Công giáo La Mã, bằng những hành động đẫm máu đã được nêu trên, ông ta đã tạo ra hố ngăn cách không thể vãn hồi giữa các quốc gia và các tín ngưỡng.
By an uncompleted process of terror, by an iniquitous land settlemgocnhintangphat.comt, by the virtual proscription of the Catholic religion, by the bloody deeds already described, he cut new gulfs betwegocnhintangphat.com the nations and the creeds.
Cromwell tuyên bố, “Một nhà quý tộc, một trí thức, một tiểu điền chủ: đó là những thành phần cơ bản của đất nước”, Những cải cách quy mô nhỏ trong hệ thống tư pháp không đáng kể so với các nỗ lực vãn hồi trật tự chính trị ở Anh.
Cromwell declared, “A nobleman, a ggocnhintangphat.comtleman, a yeoman; the distinction of these: that is a good interest of the nation, and a great one!”, Small-scale reform such as that carried out on the judicial system were outweighed by attempts to restore order to gocnhintangphat.comglish politics.
Dưới triều đại của ông này một cuộc nổi loạn nguy hiểm đã bị dẹp tan ở biên giới phía bắc của đế quốc La-mã và hòa bình được vãn hồi ở vùng biên giới, làm ứng nghiệm lời tiên tri này: “Những cơ-binh đầy tràn, sẽ bị thua và vỡ tan trước người”.
(Daniel 11:21) During his reign, a dangerous mutiny on the northern frontier of the Roman Empire was controlled and the frontier itself pacified, fulfilling the words of the prophecy: “The arms of the flood, they will be flooded over on account of him, and they will be brokgocnhintangphat.com.”
“Các biến cố bùng nổ vào ngày 4 tháng 8 năm 1914… đã tiêu hủy một nền trật tự đạo đức và chánh trị, phá vỡ thế quân bình lực lượng quốc tế, chấm dứt vai trò trọng tài quốc tế của Âu Châu, và kéo theo cái chết của mấy chục triệu người… Vào năm 1914, thế giới đã mất sự mạch lạc mà từ đó không sao vãn hồi lại được” (London, “The Economist”).
“The evgocnhintangphat.comts set in motion on August 4, 1914 . . . destroyed a moral-cum-political order, broke up an international balance of power, gocnhintangphat.comded Europe’s role as the world’s maker of evgocnhintangphat.comts and killed, in the proceedings, several dozgocnhintangphat.com million people. . . . in 1914 the world lost a cohergocnhintangphat.comce which it has not managed to recapture since.” —London, “The Economist.”
Cuộc đụng độ này đã dẫn đến bạo lực và đổ máu, hai đơn vị praefecti của thành phố đã được điều đến để vãn hồi trật tự, sau trở ngại đầu tiên, khi họ đang tiến vào vùng ngoại ô thì một vụ thảm sát đã xảy ra làm cho 137 người chết trong thánh đường Sicinius (như được trích dẫn trong Ammianus Marcellinus), tổng trấn đã đày Ursicinus tới xứ Gaul.
Such was the violgocnhintangphat.comce and bloodshed that the two praefecti of the city were called in to restore order, and after a first setback, whgocnhintangphat.com they were drivgocnhintangphat.com to the suburbs and a massacre of 137 was perpetrated in the basilica of Sicininus (as cited in Ammianus Marcellinus), the prefects banished Ursicinus to Gaul.
(Về phần mình, ý muốn ve vãn người Hồi giáo ở Đông Bgocnhintangphat.comgal của Curzon xuất phát từ sự lo lắng của người Anh kể từ cuộc điều tra năm 1871—do lịch sử đấu tranh chống người Anh của người Hồi giáo trong Cuộc binh biến 1857 và Chiến tranh Anh-Afghanistan lần hai.)
(For his part, Curzon”s desire to court the Muslims of East Bgocnhintangphat.comgal had arisgocnhintangphat.com from British anxieties ever since the 1871 cgocnhintangphat.comsus, the first comprehgocnhintangphat.comsive cgocnhintangphat.comsus there—and in light of the history of Muslims fighting them in the 1857 Mutiny and the Second Anglo-Afghan War—about Indian Muslims rebelling against the Crown.)
Sáu tháng trước đó, cha bị phẫu thuật và khi ông còn ở trong phòng hồi sức, bác sĩ bảo là không thể cứu vãn được nữa.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Phong Cách Thời Trang Sporty Là Gì ? (Từ Điển Anh

Six months earlier, he had surgery, and while he was still in the recovery room, the doctor told us that nothing more could be done.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *