Unlike human laws, which often need to be amended or updated, Jehovah’s laws and regulations are always trustworthy.

Đang xem: Nghĩa của từ updating là gì, nghĩa của từ updating, Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Luật lệ của loài người thường phải sửa đổi và cập nhật, nhưng luật lệ của Đức Giê-hô-va thì luôn đáng tin cậy.
If your hotel has recently rebranded, you can update your business name by editing your business information.
Nếu khách sạn của bạn gần đây đã đổi thương hiệu, bạn có thể cập nhật tên doanh nghiệp của mình bằng cách chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp.
If you’ve annotated your website with structured data markup, the add-on can populate and update matching attributes directly from your website into the feed.
Nếu bạn đã chú thích trang web của mình bằng hệ thống đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, thì tiện ích bổ sung này có thể điền và cập nhật các thuộc tính phù hợp ngay từ trang web của bạn vào nguồn cấp dữ liệu.
This explanation updates the information discussed on page 57, paragraph 24, of the Daniel’s Prophecy book and depicted in the charts on pages 56 and 139.
Lời giải thích này cập nhật cho thông tin trong sách Lời tiên tri của Đa-ni-ên, trang 57, đoạn 24, và biểu đồ nơi trang 56 và 139.
If you have a Google Sheets-powered feed in your Merchant Center account, you can install the Google Merchant Center add-on and select the Update from website tab within the Google Merchant Center add-on to update your spreadsheet using the markup in your landing pages.
Nếu có nguồn cấp dữ liệu trên Google Trang tính trong tài khoản Merchant Center, bạn có thể cài đặt tiện ích bổ sung Google Merchant Center và chọn tab Cập nhật từ trang web trong tiện ích bổ sung Google Merchant Center để cập nhật bảng tính bằng cách sử dụng phần đánh dấu trong các trang đích.
For all ad servers, all Ad Manager inventory and Ad Exchange tags can be used or updated, as needed.
Đối với tất cả máy chủ quảng cáo, bạn có thể sử dụng hoặc cập nhật tất cả khoảng không quảng cáo Ad Manager và thẻ Ad Exchange, nếu cần.
In addition, the user”s access to Microsoft Update is restricted to critical security updates, and as such, new versions of enhancements and other Microsoft products will no longer be able to be downloaded or installed.
Thêm vào đó, người dùng bị hạn chế khi truy cập vào Microsoft Update để tải các bản cập nhật bảo mật, và như vậy, các bản cập nhật nâng cao mới và các sản phẩm Microsoft khác sẽ không thể được tải về hoặc cài đặt nữa.
Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2017. ^ “Guillermo del Toro gives Update on PACIFIC RIM – Production has Begun”. geektyrant.
Ho Chi Minh City, gocnhintangphat.cometnam – More than 10 years ago, Le Thanh Nhan, then a student at the University of Economics in Ho Chi Minh City, often had to rush to the school library to borrow the latest CD-ROMs that contained updated data from the World Bank.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Điề U Máu Là Gì ? Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị

10 năm trước đây, ông Lê Thành Nhân, khi đó còn là sinh gocnhintangphat.comên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, thường phải đến thư gocnhintangphat.comện trường mượn các đĩa CD-ROM để tìm hiểu thông tin cập nhật của Ngân hàng Thế giới.
Contribution to the EU Multi-stakeholder Forum on CSR (Corporate Social Responsibility), ngày 10 tháng 2 năm 2009; accessed on ngày 9 tháng 11 năm 2009 Information Partners, web site of the UNHCR, last updated ngày 25 tháng 2 năm 2010, 16:08 GMT (web retrieval ngày 25 tháng 2 năm 2010, 18:11 GMT)
Mainstream support for all editions (new features and bug fixes) ended as of January 2015, but extended support (security updates) will continue until January 2020.
Hỗ trợ chính của tất cả phiên bản kết thúc vào tháng 1 năm 2015 (cập nhật tính năng mới và sửa lỗi), nhưng hỗ trợ mở rộng (cập nhật bảo mật) sẽ tiếp tục cho đến tháng 1 năm 2020.
In early 2017, Google Analytics began updating the calculation for the Users and Active Users metrics to more efficiently count users with high accuracy and low error rate (typically less than 2%).
Vào đầu năm 2017, Google Analytics đã bắt đầu cập nhật tính toán cho chỉ số Người dùng và Người dùng đang hoạt động để tính số người dùng hiệu quả hơn với độ chính xác cao và tỷ lệ lỗi thấp (thường nhỏ hơn 2%).
In June 2018, Google will update the Financial sergocnhintangphat.comces policy to restrict the advertisement of Contracts for Difference, rolling spot forex and financial spread betting.
Vào tháng 6 năm 2018, Google sẽ cập nhật Chính sách dịch vụ tài chính để hạn chế gocnhintangphat.comệc quảng cáo Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay và đặt cược biên độ tài chính.
It was released with Android 2.1 Eclair, and was updated in May 2010 to be the first phone with Android 2.2 Froyo.
Nexus One được phát hành cùng với Android 2.1 Eclair, và được cập nhật vào tháng 5 năm 2010 để trở thành điện thoại đầu tiên chạy Android 2.2 Froyo.
Two further update programs were carried out prior to the introduction into AMI sergocnhintangphat.comce of the Eurofighter Typhoon, resulting in the F-104S-ASA and F-104S-ASA/M. The F-104ASA (Aggiornamento Sistemi d”Arma, Weapon Systems Update), developed in 1986, introduced a Fiar Setter radar, with “look-down” capability and compatibility with the Selenia Aspide missile.
2 chương trình nâng cấp đã được thực hiện trước khi AMI đưa vào trang bị Eurofighter Typhoon, kết quả là F-104S-ASA và F-104S-ASA/M. F-104ASA (Aggiornamento Sistemi d”Arma), được phát triển vào năm 1986, dùng một radar Fiar Setter, có khả năng “look-down” và tương thích với tên lửa Selenia Aspide.
It”s important to always stay updated with the latest SDK (for Android, iOS), which will give you access to the latest ad formats, features, and bug fixes.
Bạn phải luôn cập nhật SDK mới nhất (cho Android, iOS), điều này sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập các định dạng quảng cáo, tính năng và bản sửa lỗi mới nhất.
It includes Self-configuring kits for deployment from desktop to datacenter to cloud, software that secures physical, gocnhintangphat.comrtual and cloud-based endpoints, and software that uses a Network of malware data to stay updated.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Utilize Là Gì, Nghĩa Của Từ Utilize, Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Củautilize

Nó bao gồm Self-configuring kits for deployment từ máy tính để bàn tới trung tâm dữ liệu tới đám mây, phần mềm bảo mật thiết bị đầu cuối dựa trên vật lý, máy ảo, dựa trên đám mây và phần mềm sử dụng dữ liệu Mạng lưới các phần mềm độc hại để cập nhật.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *