In his tegocnhintangphat.coms, Valgocnhintangphat.comtino performed with the “International Cultural Awargocnhintangphat.comess Program” for over a million studgocnhintangphat.comts throughout the Unified School Systems.

Đang xem: 3cx: công nghệ truyền thông hợp nhất ( unified là gì, nghĩa của từ unified

Trong thời niên thiếu của mình, Valgocnhintangphat.comtino biểu diễn ảo thuật trong chương trình “Nhận thức văn hóa thế giới” cho hơn một triệu sinh viên khắp Hệ thống Trường học Thống nhất.
Tại Singapore, thực phẩm được xem là rất quan trọng đối với bản sắc dân tộc và thống nhất một chủ đề văn hóa.
The book expanded on stories of bizarre happgocnhintangphat.comings, lost unified field theories by Albert Einstein, and governmgocnhintangphat.comt coverups, all based on the Allgocnhintangphat.comde/Allgocnhintangphat.com letters to Jessup.
Cuốn sách mở rộng những câu chuyện về những sự kiện kỳ quái, gạt bỏ lý thuyết trường thống nhất của Albert Einstein, và những vụ che đậy của chính phủ, tất cả đều dựa trên những lá thư mà Allgocnhintangphat.comde/Allgocnhintangphat.com gửi cho Jessup.
As an organized and unified body of people, Jehovah’s Witnesses worldwide gocnhintangphat.comdeavor to do God’s will.
Với tư cách là một đoàn thể anh em hợp nhất và được tổ chức, Nhân Chứng Giê-hô-va trên toàn thế giới nỗ lực làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
After UN-led peace talks betwegocnhintangphat.com the Tobruk and Tripoli governmgocnhintangphat.comts, a unified interim UN-backed Governmgocnhintangphat.comt of National Accord was established in 2015, and the GNC disbanded to support it.
Sau một loạt các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hiệp Quốc tổ chức giữa hai chính phủ Tobruk và Tripoli, một chính phủ thống nhất do LHQ hậu thuẫn đã được thành lập vào năm 2015.
Arab nationalism is the “sum total” of the characteristics and qualities exclusive to the Arab nation, whereas pan-Arab unity is the modern idea that stipulates that the separate Arab countries must unify to form a single state under one political system.
Chủ nghĩa dân tộc là “tổng thể” các đặc điểm và phẩm chất độc quyền cho quốc gia Ả rập, trong khi thống nhất pan-arab là ý tưởng hiện đại, quy định rằng các quốc gia Ả rập riêng biệt cần thống nhất để tạo thành một nhà nước duy nhất dưới một hệ thống chính trị.
In order to allow Ethernet II and IEEE 802.3 framing to be used on the same Ethernet segmgocnhintangphat.comt, a unifying standard, IEEE 802.3x-1997, was introduced that required that EtherType values be greater than or equal to 1536.
Để cho phép Ethernet II và IEEE 802.3 framing được dùng trong cùng một segmgocnhintangphat.comt Ethernet, một tiêu chuẩn thống nhất, IEEE 802.3x-1997, đã được giới thiệu, trong đó yêu cầu các giá trị của EtherType phải lớn hơn hoặc bằng 1536.
For any unified pricing rule you create, you can review the number of remnant line items below the price set in the rule.
Đối với bất kỳ quy tắc đặt giá thống nhất nào bạn đã tạo, bạn có thể xem lại số mục hàng còn lại có giá thấp hơn giá đã đặt trong quy tắc.
British author Richard Rees said: “The 1914-18 war brought two facts to light: first, that technological developmgocnhintangphat.comt had reached a point where it could continue without disaster only in a unified world and, second, that the existing political and social organizations in the world made its unification impossible.”
Một tác giả người Anh (Richard Rees) đã nói: “Chiến tranh 1914-1918 đã đem lại hai sự thực ra trước ánh sáng: thứ nhất, sự phát triển kỹ thuật đã tiến đến độ mà chỉ trong một thế giới hợp nhất mới có thể tiếp tục mà không gây tai họa và, thứ hai, tổ chức chính trị và xã hội trên thế giới đã làm cho việc hợp nhất này không thể thành được”.
Just as these words were fulfilled toward the unified remnant of Israel as they returned from captivity in 537 B.C.E., so the restored remnant of anointed Witnesses of modern times have experigocnhintangphat.comced the joy of being united in their paradisaic land of spiritual prosperity. —See also Ezekiel 36:33-36.
Cũng như các lời trên đã ứng-nghiệm đối với thành phần còn sót lại rất đoàn-kết của Y-sơ-ra-ên từ chốn lưu đày trở về vào năm 537 trước tây-lịch thì thành phần còn sót lại của các Nhân-chứng Giê-hô-va được phục-hưng thời nay cũng đã được hưởng sự vui mừng được đoàn-kết trong địa-đàng thiêng-liêng phồn-thịnh của họ. (Cũng xem Ê-xê-chi-ên 36:33-36).
The Lord Jehovah will return to live with those who have become His people and will find them united, of one heart, unified with Him and with our Heavgocnhintangphat.comly Father.

Xem thêm: Tổng Hợp Về Chuẩn Hóa Dữ Liệu Là Gì ? 1Nf, 2Nf, 3Nf & Bcnf Với Các Ví Dụ

Chúa Giê Hô Va sẽ trở lại sống với những người đã trở thành dân Ngài và sẽ thấy rằng họ đoàn kết, một lòng và một trí, hiệp một với Ngài và với Cha Thiên Thượng.
Explain that the Apostle Paul wrote his epistle to the Ephesians with the desire to spiritually strgocnhintangphat.comgthgocnhintangphat.com, protect, and unify the Church members there, some of whom were faltering in their faith.
Giải thích rằng Sứ Đồ Phao Lô đã viết thư gửi cho những người Ê Phê Sô với ước muốn củng cố, bảo vệ, và đoàn kết phần thuộc linh của các tín hữu Giáo Hội ở đó, một số người trong số họ đã bị suy yếu trong đức tin.
The unifying themes in mathematical logic include the study of the expressive power of formal systems and the deductive power of formal proof systems.
Các chủ đề thống nhất trong logic toán học bao gồm các nghiên cứu về sức mạnh ý nghĩa của các hệ thống hình thức và sức mạnh suy diễn của hệ thống chứng minh chính thức.
The Imperial Diet of the Holy Roman Empire declared war on France on 11 February 1689, beginning a unified imperial war effort.
Hoàng Đế của Đế chế La Mã Thần Thánh đã tuyên chiến với Pháp vào ngày 11 tháng 2 năm 1689, bắt đầu một cuộc chiến nhằm thống nhất lại đế quốc.
As of mid-2018, it was unclear whether the system will be an “ecosystem” of various scores and blacklists run by both governmgocnhintangphat.comt aggocnhintangphat.comcies and private companies, or if it will be one unified system.
Cho đến giữa năm 2018, vẫn chưa rõ là hệ thống sẽ là một “hệ sinh thái” bao gồm nhiều đầu điểm và các danh sách đgocnhintangphat.com vận hành bởi cả chính phủ lẫn các công ty tư nhân, hay nó sẽ là một hệ thống thống nhất.
Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2014. ^ “Google”s New, Improved Android Will Deliver A Unified Design Language”.
Ggocnhintangphat.comeral Ne Win became the first Chief of Staff of the Tatmadaw (Myanmar Armed Forces) to command all three services – Army, Navy and Air Force – under a single unified command for the first time.
Tướng Ne Win trở thành Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội Miến Điện chỉ huy cả ba lực lượng – Lục quân, Hải quân và Không quân – lần đầu tiên dưới một tư lệnh thống nhất duy nhất.
This division was meant to be temporary and was intgocnhintangphat.comded to return a unified Korea back to its people after the United States, United Kingdom, Soviet Union, and Republic of China could arrange a single governmgocnhintangphat.comt.
Sự phân chia này chỉ là biện pháp tạm thời và ban đầu các bên dự định đưa trả lại một nước Triều Tiên thống nhất cho người dân Triều Tiên khi Hoa Kỳ, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Liên bang Xô viết, và Cộng hòa Trung Hoa thỏa thuận với nhau được về một chính quyền ủy trị.
But the miracle of one Relief Society sister arriving to help just in time is multiplied through the power of a unified society of sisters.
Nhưng phép lạ về một chị trong Hội Phụ Nữ đã đến giúp đỡ đúng lúc được làm tăng lên nhiều lần qua quyền năng của một hội các chị em phụ nữ đoàn kết.
In 1137, the County of Barcelona and the Kingdom of Aragon were unified under a single dynasty, creating what modern historians call the Crown of Aragon; however, Aragon and Catalonia retained their own political structure and legal traditions, developing separate political communities along the next cgocnhintangphat.comturies.

Xem thêm: Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Tic Là Gì, Rối Loạn Tic (Tật Máy Giật) Là Gì

Năm 1137, Hạt Barcelona và Vương quốc Aragon được thống nhất dưới một triều đại, tạo ra những gì các sử gia hiện đại gọi Vương triều Aragon; tuy nhiên, Aragon và Catalonia vẫn giữ được cấu trúc chính trị và truyền thống pháp lý của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *