Underwhelming là gì, underwhelming nghĩa là gì

      150

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú gocnhintangphat.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Underwhelming là gì, underwhelming nghĩa là gì

The musical world is better for the results, both the inspiring majority & the few releases that are underwhelming.
I know about his underwhelming enthusiasm for the measure that we are debating and speak merely khổng lồ support hyên.
Her senior chiến dịch was solid, but a little underwhelming as she averaged only 9.7 points per game 6.7 rebounds per game.
However, due to the albums underwhelming sales, no more singles containing those tracks were released, meaning that the planned b-sides were locked in the vaults.
After undergoing several casting adjustments & receiving underwhelming ratings, the series was canceled in 2010, after airing two seasons.
The beer is light-bodied with faint sweet notes và negligible bitterness, leading lớn Reviews characterizing it as a... beer of underwhelming blandness.
Early public reaction to pđánh giá footage resulted in underwhelming assumptions that the game would simply be solving simple maze puzzles.
Các cách nhìn của những ví dụ ko thể hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của các công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Bạn Sẽ Mua Rong Biển Wakame Là Gì, Rong Biển Tươi Wakame Seaweed

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*