Quy tắc nhấn trọng Âm là gì, cách Đánh trọng Âm trong tiếng anh

      332

Để hiểu được trọng âm của một từ bỏ, thứ nhất người học buộc phải đọc thừa thế như thế nào là âm máu. Mỗi trường đoản cú phần lớn được cấu trúc tự các âm tiết. Âm huyết là một trong đơn vị phân phát âm, có tất cả một âm nguyên lòng (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/...)cùng các phụ âm (p, k, t, m, n...) bao bọc hoặc không tồn tại prúc âm bảo phủ. Từ rất có thể có một, nhị, cha hoặc nhiều hơn nữa ba âm ngày tiết.

Bạn đang xem: Quy tắc nhấn trọng Âm là gì, cách Đánh trọng Âm trong tiếng anh

Ví dụ:

Từ

Phiên âm

Số lượng âm tiết

Fun

/fʌn/

1

Fast

/fæst/

1

Swim

/swɪm/

1

Whisker

/ˈwɪskər/

2

Important

/ɪmˈpɔːrtnt/

3

Tarantula

təˈræntʃələ

4

International

/ˌɪntərˈnæʃnəl/

5

Tiếng Anh là ngữ điệu nhiều âm máu, gần như từ bỏ gồm hai âm ngày tiết trsinh sống lên luôn gồm một âm máu phạt âm khác hoàn toàn hẳn so với đều âm máu còn sót lại về độ nhiều năm, độ lớn với độ dài. Âm tiết làm sao được phân phát âm to nhiều hơn, giọng cao hơn cùng kéo dài thêm hơn các âm khác trọng cùng một trường đoản cú thì ta nói âm máu đó đươc thừa nhận trọng âm. Hay nói theo cách khác, trọng âm rơi vào âm tiết đó.

lúc quan sát vào phiên âm của một từ bỏ, thì trọng âm của trường đoản cú đó được ký hiêu bằng vết (‘) làm việc phía đằng trước, trên âm máu kia.

Ví dụ: happy / ˈhæpi/ trọng âm rơi vào cảnh âm huyết trang bị nhất

clever /ˈklevər/ trọng âm lâm vào âm tiết máy nhất

arrange /əˈreɪndʒ/ trọng âm rơi vào tình thế âm máu đồ vật hai

engineer /ˌendʒɪˈnɪr/ bao gồm nhị trọng âm: trọng âm chính rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết đồ vật bố /nir/ cùng trọng âm phú rơi vào âm ngày tiết trước tiên /en/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ trọng âm chính lâm vào âm tiết sản phẩm công nghệ tía /ˈniːz/ với trọng âm prúc rơi vào âm ngày tiết trước tiên /dʒæ/

*

* Trọng âm từ vào vai trò quan trọng vào câu hỏi rành mạch được tự này với trường đoản cú không giống Khi họ nghe và nói tiếng Anh. Người bản ngữ phát âm bất kể từ bỏ làm sao đều có trọng âm cực kỳ thoải mái và tự nhiên tới mức bọn họ chần chừ là bọn họ gồm sử dụng trọng âm.Vì vậy, đặt trọng âm sai âm tiết hay là không áp dụng trọng âm đã khiến bạn phiên bản xđọng khó hoàn toàn có thể gọi được là người học tập tiếng Anh ao ước nói gì với chúng ta cũng gặp gỡ rất nhiều trở ngại vào bài toán nghe đọc người bạn dạng xứ. Chẳng hạn: từ desert tất cả nhị biện pháp dìm trọng âm: trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết lắp thêm nhất/ˈdezərt/ thì sẽ là danh trường đoản cú, Có nghĩa là sa mạc, dẫu vậy trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm máu đồ vật nhị /dɪˈzɜrt/ thì đó là cồn từ bỏ, có nghĩa là quăng quật rơi, đào ngũ. Trong tiếng Anh, có một trong những từ bỏ được viết tương tự nhau cơ mà trọng âm ở chỗ không giống nhau tùy theo trường đoản cú các loại. Như vậy phân phát âm đúng trọng âm của một từ bỏ là nhân tố đầu tiên giúp sinc viên nghe đọc và nói được như fan bản ngữ.

1.2. Các nguyên tắc khắc ghi trọng âm từ

1.2.1. Từ bao gồm nhì âm tiết

a. Trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm máu máy nhất

- Đối với đa số những danh tự và tính trường đoản cú tất cả nhị âm tiết trong giờ Anh thì trọng âm rơi vào âm ngày tiết đầu tiên.

Ví dụ: Danh từ: center /ˈsentər/, object /ˈɑːbdʒɪkt/, flower /ˈflaʊər/...

Tính từ: happy/ ˈhæpi/, present /ˈpreznt/ , clever /ˈklevər/, sporty /ˈspɔːrti/ ...

-Các hễ từ bỏ chứa nguyên âm nlắp ngơi nghỉ âm ngày tiết lắp thêm hai cùng hoàn thành bằng một (hoặc không ) prúc âm, thì trọng âm lâm vào tình thế âm máu thứ nhất.

Ví dụ : enter/ ˈentər/, travel/ ˈtrævl/ , open /ˈoʊpən/ ...

-Dường như, các cồn từ tận cùng là ow, thì trọng âm lâm vào âm tiết trước tiên.

Ví dụ: borrow / ˈbɔːroʊ/, follow /ˈfɑːloʊ/...

b. Trọng âm rơi vào tình thế âm ngày tiết lắp thêm hai

- Hầu hết các rượu cồn tự, giới từ có hai âm ngày tiết thì trọng âm lâm vào cảnh âm máu vật dụng hai

Ví dụ: Động từ: relax /rɪˈlæks/, object /əbˈdʒekt/, receive / rɪˈsiːv/ , accept /əkˈsept/...

Giới từ: among muốn /əˈmʌŋ/, aside /əˈsaɪd/ , between /bɪˈtwiːn/...

-Các danh tự giỏi tính tự đựng nguyên lòng nhiều năm, nguan tâm đôi sống âm ngày tiết trang bị hai hoặc kết thúc nhiều hơn nữa một phụ âm thì trọng âm đã lâm vào thiết yếu âm máu kia.

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, nhật bản /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ ...

-Những tự bao gồm nhị âm ngày tiết nhưng lại âm huyết trước tiên là 1 trong những tiền tố thì trọng âm lâm vào âm ngày tiết trang bị nhì.

Ví dụ: unwise /ˌʌnˈwaɪz/, prepare /prɪˈper/, dislượt thích /dɪsˈlaɪk/, revì /ˌriːˈduː/

1.2.2. Từ gồm tía âm tiết và nhiều hơn cha âm tiết

a. Trọng âm lâm vào âm máu thiết bị nhất

Đối cùng với danh tự gồm tía âm tiết: ví như âm máu trang bị nhì có cất âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm vẫn lâm vào hoàn cảnh âm ngày tiết đầu tiên.

Ví dụ: paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/...

b. Trọng âm rơi vào âm máu thiết bị hai

- Nếu những hễ từ bỏ tất cả âm tiết sau cuối đựng âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết lắp thêm nhị .

Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, inhabit /ɪnˈhæbɪt/,examine /ɪɡˈzæmɪn/...

- Nếu các tính từ tất cả âm tiết trước tiên chứa âm /i/ hoặc /ə/ thì trọng âm vẫn rơi vào cảnh âm tiết đồ vật nhì.

Xem thêm:

Ví dụ: familiar /fəˈmɪliər/, considerate /kənˈsɪdərət/...

- Nếu những danh từ gồm âm ngày tiết đầu tiên đựng âm nlắp (/ə/ hay/i/) hoặc có âm ngày tiết đồ vật nhì chứa nguyên âm dài/ nguyên lòng đôi thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm huyết sản phẩm nhị.

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, potakhổng lồ /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

1.2.3. Các tự đựng hậu tố

- Các tự tận cùng là -ic, -tion, -sion , -ious, -ian, -ial thì trọng âm rơi vào âm huyết vật dụng nhị tính từ cuối lên.

ví dụ như : economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, geosúc tích /ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪk/...

- Các từ tận cùng là -cy, -ty, -phy , –gy, -ible, -ant, -ical, -ive sầu, -ual, -ance/ence, -ify, - al/ ar, - uous, -ual thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết thiết bị tía tính từ thời điểm cuối lên.

Ví dụ: privacy /ˈpraɪvəsay mê /, credibility/ˌkredəˈbɪləti/ , photography /fəˈtɑːɡrəfi /, geology /dʒiˈɑːlədʒi/, practical /ˈpræktɪkl /...

- Các từ bỏ chứa hậu tố: -ain, -eer, -ese, esque thì trọng âm rơi vào chính những hậu tố đó

Ví dụ: Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/, mountaineer /ˌmaʊntnˈɪr/, entertain / ˌentərˈteɪn /

picturesque /pɪktʃəˈresk/...

- Các prúc tố ko có tác dụng tác động mang lại trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish,-less, -ment, -ous.

Ví dụ: comfortable /ˈkʌmftəbl /, happiness / ‘hæpinəs/, amazing /əˈmeɪzɪŋ /, continuous /kənˈtɪnjuəs /...

1.2.4. Từ ghép

- Danh từ ghép: trọng âm lâm vào cảnh âm máu trước tiên.

Ví dụ: doorman /ˈdɔːrmən/, typewriter /ˈtaɪpraɪtər/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ ...

- Tính tự ghép : trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm huyết vật dụng hai

Ví dụ:good-tempered, self- confident, well-dressed, hard-working, easy-going

- Động từ bỏ ghép: trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm ngày tiết sản phẩm công nghệ hai

Ví dụ: Understvà /ʌndərˈstænd /, overflow /ˌoʊvərˈfloʊ/

2. Trọng âm vào câu tiếng Anh

Trong giờ đồng hồ Anh, ko chỉ với có trọng âm, nhưng mà câu cũng có thể có trọng âm. Những trường đoản cú được thừa nhận trọng âm thì hay phân phát âm to thêm cùng đủng đỉnh rộng mọi tự còn sót lại. Trọng âm câu rất đặc trưng,vày khi nói, trường đoản cú nhưng bạn nói dấn trọng âm cũng như giải pháp mà người ta tấn công trọng âm vào cùng một từ hoàn toàn có thể có tác dụng biến đổi hoàn toàn nghĩa hàm chứa trong lời nói. Bên cạnh đó, trọng âm câu còn tạo ra nhạc điệu, tốt giờ nhạc mang lại ngôn ngữ. Đó đó là âm điệu, khiến cho sự chuyển đổi trong tốc độ giao tiếp tiếng Anh. Cách nhịp thân tự được đánh trọng âm là hệt nhau.

Ví dụ: I’m in the classroom (Tôi chứ không hẳn ai khác sẽ nghỉ ngơi trong lớp học)

I’m in the classroom (Tôi vẫn làm việc vào lớp học chứ đọng không phải sinh sống nơi nào khác)

Trong một câu, số đông các từ được chia làm hai một số loại, chính là từ bỏ trực thuộc về khía cạnh nội dung (nội dung words) với tự nằm trong về mặt kết cấu (structure words). Chúng ta thường nhận trọng âm vào các từ ở trong về phương diện ngôn từ, cũng chính vì đấy là đều từ đặc trưng với có nghĩa của câu.

Những trường đoản cú nằm trong về khía cạnh cấu tạo là hầu như tự phụ trợ cấu trúc ngữ pháp đến câu, tạo nên câu đúng về mặt cấu trúc hoặc ngữ pháp. Chúng hay ít quan trọng đặc biệt hơn với ko được nhấn trọng âm khi nói.

Nếu vào một câu, những tự nằm trong về phương diện cấu tạo bị lược loại bỏ, chỉ từ đông đảo tự trực thuộc về phương diện nội dung thì người nghe vẫn hiểu được nghĩa của câu. trái lại giả dụ bỏ đi content words thì bạn nghe cần yếu gọi được ý nghĩa sâu sắc của câu.

Ví dụ: We want lớn go to lớn work.

I am talking to lớn my friends.

You’re sitting on the desk, but you aren’t listening to me.

What did he say lớn you in the garden?

Những từ được in đậm trong những ví dụ bên trên là content words và được thừa nhận trọng âm. Những từ không in đậm là structure words, không được dìm trọng âm.

2.1. Từ ở trong về phương diện nội dung: được dấn trọng âm

Những từ bỏ với nghĩa

Ví dụ

Động từ bỏ chính

sell, give, employ, talking, listening

Danh từ

car, music, desk

Tính từ

big, good, interesting, clever

Trạng từ

quickly, loudly, never

Trợ cồn từ bỏ (dạng đậy định)

don’t, can’t, aren’t

Đại từ chỉ định

this, that, those, these

Từ để hỏi

Who, Which, Where

 

2.2. Từ thuộc về khía cạnh cấu trúc: không được nhấn trọng âm

Những từ đúng về mặt cấu trúc

Ví dụ

Đại từ

he, we, they

Giới từ

on, at, into

Mạo từ

a, an, the

Từ nối

và, but, because

Trợ cồn từ

can, should, must

Động tự ‘tobe’

am, is, was

 

3. Bài tập lưu lại trọng âm vào tiếng Anh

Exercise 1 : Choose the word that has a different bít tất tay pattern from the others.

6. A. mountain

B. maintain

C. fountain

D. certain

7.A. reply

B. appeal

C. offer

D. support

8. A. answer

B. allow

C. agree

D. deny

9. A compare

B. approve

C. enter

D. pollute

10. A. mother

B. relax

C. father

D. garden

11. A decide

B. combine

C. apply

D. happen

12. A promise

B. picture

C. listen

D. accept

13. A apple

B. England

C. shampoo

D. grammar

14. A open

B. provide

C. complete

D. prefer

15. A become

B. promise

C. suggest

D. disorder

16. A flower

B. exclude

C. husband

D. farmer

17. A. doctor

B. simple

C. castle

D. enlarge

18. A. decide

B. behave

C. offer

D. occur

19. A. exciting

B. telephone

C. tomorrow

D. November

đôi mươi.A. policeman

B. cinema

C. yesterday

D. politics

Exercise 2 :Luyện bài xích tập về trọng âm của từ

a. situation

b. appropriate

c. informality

d. entertainment

a. example

b. consider

c. several

d. attention

a. verbal

b. suppose

c. even

d. either

a. attract

b. person

c. signal

d. instance

a. certain

b. couple

c. decide

d. equal

a. attractiveness

b. traditional

c. generation

d. American

a. summary

b. different

c. physical

d. decision

a. believe

b. marriage

c. response

d. maintain

a. partnership

b. romantic

c. actually

d. attitude

a. possible

b. university

c. secondary

d. suitable

a. confident

b. important

c. together

d. exciting

a. biologist

b. generally

c. responsible

d. security

a. family

b. whenever

c. obedient

d. solution

a. hospital

b. mischievous

c. supportive

d. special

 

a. across

b. simply

c. common

d. brother

a. social

b. meter

c. notice

d. begin

a. whistle

b. table

c. someone

d. receive

a. discuss

b. waving

c. airport

d. often

a. sentence

b. pointing

c. verbal

d. attract

a. problem

b. minute

c. suppose

d. dinner

a. noisy

b. party

c. social

d. polite

a. restaurant

b. assistance

c. usually

d. compliment

a. impolite

b. exciting

c. attention

d. attracting

a. obvious

b. probably

c. finally

d. approaching

a. waiter

b. teacher

c. slightly

d. toward

 

a. maximum

b. decision

c. requirement

d. admission

a. veterinary

b. consequently

c. application

d. difficulty

a. considerable

b. information

c. librarian

d. technician

a. interviewer

b. preparation

c. economics

d. education

a. certificate

b. necessary

c. economy

d. geography

a. mathematics

b. engineering

c. scientific

d. laboratory

a. university

b. application

c. technology

d. entertainment


*