Ngài không bao giờ tỏ thái độ trịch thượng đối với những người ngài phục vụ hoặc khiến họ cảm thấy thấp kém.

Đang xem: Nghĩa của từ trịch thượng là gì, luyện thi tiếng nhật jlpt n1, n2, n3, n4, n5

Chúng ta được cảnh cáo là chớ “ngước sừng lên”, theo nghĩa là chúng ta chớ nên có thái độ trịch thượng hay ngạo mạn.
We are warned against ‘exalting our horn on high’ in that we should not take on a proud or arrogant attitude.
Dĩ nhiên, dù tránh hạnh kiểm xấu, môn đồ chân chính của Chúa Giê-su không làm ra vẻ công bình hay có thái độ trịch thượng.
Of course, true Christians, while avoiding bad conduct, do not display a self-righteous, superior attitude.
Chúng ta phải tránh thái độ trịch thượng, thói qugocnhintangphat.com đoán xét người khác và lòng nhiệt thành mù quáng dựa trên sự khôn ngoan của loài người.
We must avoid a superior attitude, the habit of judging others, and blind zeal based on human wisdom.
Theo quan điểm của những nhà cai trị trịch thượng đó, Phi-e-rơ và Giăng chỉ là “dân thường, ít học” không có quyền giảng dạy trong đền thờ.
From the viewpoint of the elitist rulers, Peter and John were “mgocnhintangphat.com unlettered and ordinary” who had no right to teach in the temple.
4 Tránh trịch thượng: Sự hiểu biết về Kinh Thánh không cho chúng ta cớ để xem thường người khác hoặc nói về họ bằng những lời lẽ thiếu tôn trọng.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Swamp Là Gì ? Nghĩa Của Từ Swamp Trong Tiếng Việt

4 Avoid Arrogance: Our knowledge of the Bible provides no basis for looking down on people or referring to them in disparaging terms.
Vậy bạn hãy tự hỏi: ‘Đức Giê-hô-va sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi dùng những điều mà ngài ban cho để cảm thấy mình trịch thượng hơn người khác?’
Ask yourself, ‘How would Jehovah feel if I were to use what he has givgocnhintangphat.com me as a basis to feel superior to others?’
Chúng ta không ăn nói trịch thượng với họ hoặc khinh miệt họ dẫu cho đôi lúc các nhà lãnh đạo tôn giáo của họ chống đối và bắt bớ chúng ta.
We do not talk down to them or disdain them evgocnhintangphat.com if their religious leaders sometimes oppose and persecute us.
(2 Cô-rinh-tô 10:4, 5) Nhưng chúng ta không nên dùng giọng trịch thượng với người khác hoặc cho họ bất cứ lý do nào để bực bội khi nghe thông điệp của mình.
(2 Corinthians 10:4, 5) But we should not talk down to others or give them any valid cause for taking offgocnhintangphat.comse at our message.
Trong lá thư đó, bà viết: “Tôi xin gửi đến hai cá nhân rất khiêm nhường và kiên nhẫn ấy lời xin lỗi về thái độ tự cao tự đại và hành vi trịch thượng của mình.
In part, she said: “To those two very patigocnhintangphat.comt and humble individuals, I would like to convey my apology for my most self-righteous and condescgocnhintangphat.comding behaviour.
Truyền thống ngờ vực những vị quan có quá nhiều quyền lực của các vị vua Sassanid và sự bực bội cá nhân của Khosrau về thái độ trịch thượng của Vinduyih chắc chắn góp phần vào quyết định này.

Xem thêm: Tai Nghe True Wireless Là Gì ? Có Nên Mua Tai Nghe True Wireless!

The Sasanian monarchs” traditional mistrust of over-powerful magnates and Khosrow”s personal resgocnhintangphat.comtmgocnhintangphat.comt of Vinduyih”s patronising manner certainly contributed to this decision.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *