To base our decisions on what we personally feel is right is to depend upon the heart, a treacherous guide.

Đang xem: Treacherous là gì, treacherous tiếng anh là gì

Quyết định dựa trên những gì chúng ta cảm thấy đúng có nghĩa là dựa trên tấm lòng, một sự hướng dẫn dối trá.
(Job 42:12) Those who deal treacherously may feel that they are bettering themselves at the expense of someone else and may even seem to prosper for a time.
(Gióp 42:12) Còn những kẻ bất trung có thể làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của người khác và thậm chí có vẻ phát đạt một thời gian.
6 Once illicit desires take root in their treacherous hearts, two people who are attracted to each other may find themselves discussing matters that they should be sharing only with their spouse.
6 Một khi ham muốn sai trái bén rễ trong lòng của hai người có tình ý với nhau, có lẽ họ bắt đầu nói những chuyện mà chỉ nên nói với người hôn phối.
Delight is to him whose strong arms yet support him, when the ship of this base treacherous world has gone down beneath him.
Delight là để ông có vũ khí mạnh mẽ hỗ trợ ông, khi tàu của cơ sở này nguy hiểm thế giới đã đi xuống bên dưới ông.
12 In the days of the prophet Malachi, many Jewish husbands dealt treacherously with their wives by divorcing them, using all kinds of excuses.
12 Trong thời của nhà tiên tri Ma-la-chi, nhiều người chồng thuộc dân Do Thái đã đối xử bội bạc với vợ mình qua việc ly dị vợ, với đủ mọi lý do.
“As regards the wicked,” says Proverbs 2:22, “they will be cut off from the very earth; and as for the treacherous, they will be torn away from it.”
How can you help your adolescent to avoid the treacherous path of a premature romance? —Ecclesiastes 11:10.

Xem thêm: Catalyst Switched Port Analyzer ( Span Port Là Gì, Cấu Hình Span Port Trên Switch Cisco

Làm thế nào cha mẹ có thể giúp con cái vị thành niên tránh vướng vào mối quan hệ lãng mạn quá sớm, con đường dẫn đến đau khổ?—Truyền-đạo 11:10.
(Genesis 8:21) Jeremiah 17:9 reminds us: “The heart is more treacherous than anything else and is desperate.
Giê-rê-mi 17:9 nhắc nhở chúng ta: “Lòng người ta là dối-trá hơn mọi vật, và rất là xấu-xa: ai có thể biết được?”.
And you people must guard yourselves respecting your spirit, and with the wife of your youth may no one deal treacherously.
Vậy các ngươi khá cẩn-thận trong tâm-thần mình; chớ đãi cách phỉnh-dối với vợ mình lấy lúc tuổi-trẻ.
Houston ISD grants school bus transportation to any Houston ISD resident attending his or her zoned school or attending a magnet program who lives 2 mi (3.2 km) or more away from the campus (as measured by the nearest public roads) or must cross treacherous obstacles in order to reach the campus.
Khu học chánh Houston cung cấp dịch vụ xe buýt trường học cho bất cứ học sinh nào học trong Khu học chánh Houston hay tham dự một chương trình học kim chỉ nam và sống cách xa 2 mi (3,2 km) hay xa hơn từ trường học (được tính dựa theo lộ công cộng gần nhất) hay phải vượt qua những chướng ngại vật nguy hiểm để đến trường.
(Jeremiah 17:9) Would you rely on a treacherous and desperate person to guide you in your decision making?
(Giê-rê-mi 17:9) Bạn có tin cậy nơi người dối tráxấu xa trong việc hướng dẫn quyết định của bạn không?
The clergy often hobnob with the ruling political party, while treacherously making secret deals with the opposition so that whoever rules will view them as “friends.” —James 4:4.
Giới chức giáo phẩm thường kết thân với đảng phái chính trị đang nắm quyền, đồng thời lén lút liên minh với phe đối lập để bất cứ ai lên nắm chính quyền cũng đều xem họ là “bạn” (Gia-cơ 4:4).
(Genesis 8:21; Romans 5:12) “The heart is more treacherous than anything else and is desperate,” says Jeremiah 17:9.

Xem thêm: Written Off Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

(Sáng-thế Ký 8:21; Rô-ma 5:12) Giê-rê-mi 17:9 nói: “Lòng người ta là dối-trá hơn mọi vật và rất là xấu-xa”.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *