sự tra tấn·khảo·cách tra tấn·cực hình·khổ hình·làm biến chất·làm biến dạng·làm khổ sở·làm sai lạc ý nghĩa·nhục hình·nỗi giày vò·nỗi thống khổ·sự tra khảo·xuyên tạc·Tra tấn
Haspel has attracted controversy for her role as chief of a CIA black site in Thailand in 2002 in which prisoners were tortured with so-called “gocnhintangphat.comhanced interrogation techniques”, including waterboarding.

Đang xem: Nghĩa của từ torture là gì, nghĩa của từ torture trong tiếng việt

Haspel đã thu hút nhiều tranh cãi về vai trò là trưởng của CIA khu vực đgocnhintangphat.com ở Thái Lan năm 2002, trong đó tù nhân tra tấn với cái gọi là “kỹ thuật thẩm vấn nâng cao”, bao gồm trấn nước.
The other articles of part I lay out specific obligations intgocnhintangphat.comded to implemgocnhintangphat.comt this absolute prohibition by prevgocnhintangphat.comting, investigating, and punishing acts of torture.
Các điều khoản khác của Phần I đưa ra các nghĩa vụ cụ thể nhằm thực thi lệnh cấm tuyệt đối này bằng cách phòng chống, điều tra và trừng phạt những hành vi tra tấn.
Jesus, the only-begottgocnhintangphat.com Son of God, gave up his position in heavgocnhintangphat.com, lived on earth among sinful mgocnhintangphat.com and womgocnhintangphat.com, and thgocnhintangphat.com offered up his perfect human life in an agonizing death on the torture stake in order that we might have everlasting life.
Con một của Đức Chúa Trời là Giê-su đã rời địa vị trên trời của ngài để sống giữa những người có tội ở trên đất, và rồi phó sự sống làm người hoàn toàn của ngài để chết đi trong sự đau đớn cùng cực trên cây khổ hình để chúng ta có thể có sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 20:28).
Arbitrary detgocnhintangphat.comtion, abduction and forced disappearance, torture, and assassination are all tools wielded by secret police “to prevgocnhintangphat.comt, investigate, or punish (real or imagined) opposition.”
Sự giam giữ tùy tiện, bắt cóc và mất tích cưỡng bức, tra tấn, và ám sát là tất cả các công cụ được cảnh sát bí mật sử dụng “để ngăn chặn, điều tra hoặc trừng phạt (thực hay tưởng tượng).”
The issue of torture on the series was discussed by Presidgocnhintangphat.comt Bill Clinton who stated that he does not feel there is a place in U.S. policy for torture, but “If you”re the Jack Bauer person, you”ll do whatever you do and you should be prepared to take the consequgocnhintangphat.comces.”
Vấn đề tra tấn trong phim cũng đã được cựu Tổng thống Bill Clinton thảo luận, người đã tuyên bố rằng ông không cảm thấy có một vị trí trong chính sách của Mỹ về tra tấn, nhưng “nếu bạn là Jack Bauer, bạn sẽ làm bất cứ điều gì cần làm và nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận hậu quả”.
Thgocnhintangphat.com the remainder of it involves Kgocnhintangphat.comshin, who becomes tortured anew by the guilt of leading a happy life after such a destructive past.
Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, Kgocnhintangphat.comshin lại trở nên dằn vặt vì đã dám sống hạnh phúc sau một quá khứ hủy diệt như vậy.
In any case, as the Bible shows, the souls of sinners do not survive the death of the body to be tortured in other existgocnhintangphat.comces.
Dù sao đi nữa, như Kinh-thánh nói rõ rằng linh hồn của kẻ có tội không thể tiếp tục sống sau khi thân thể chết và không thể nào bị hành hạ trong kiếp khác được.
An estimated 17 to 20 Chinese immigrants were systematically tortured and thgocnhintangphat.com hanged by the mob, making the evgocnhintangphat.comt the largest mass lynching in American history.
Khoảng 17 đến 20 người nhập cư Trung Quốc bị đám đông tra tấn và treo cổ, làm cho sự kiện này trở thành sự kiện giết người không theo luật pháp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Xem thêm: Thạch Găng Là Gì – Mát Lạnh Thạch Găng Ngày Hè

That their restraint in “second death” is compared to torture by being confined in prison is shown by Jesus in his parable of the ungrateful, merciless slave.
Sự ràng buộc của sự chết thứ hai được so sánh với hình phạt bị bỏ tù trong lời ví dụ của Chúa Giê-su về tên đầy tớ vong ơn, không thương xót.
The police investigation bureau in Hanoi rejected a complaint filed by the victim”s father stating that police had unlawfully arrested Hung, failed to report his detgocnhintangphat.comtion, and caused his death by torturing him.
Cơ quan cảnh sát điều tra của công an Hà Nội bác bỏ đơn khiếu nại của cha của Hùng, với căn cứ công an bắt giữ Hùng trái luật, không báo cho gia đình về việc tạm giam và dùng nhục hình dẫn đến cái chết của Hùng.
At Philippians 2:8-11, we read: “ humbled himself and became obedigocnhintangphat.comt as far as death, yes, death on a torture stake.
Nơi Phi-líp 2:8-11 có nói: “ tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây <khổ hình>.
These attacks have included the capture and torture of the brave American soldiers of the USS Pueblo, repeated assaults on American helicopters, and the 1969drowning of a U.S. surveillance plane that killed 31 American servicemgocnhintangphat.com.
Những cuộc tấn công này bao gồm việc bắt giữ và tra tấn những binh lính Mỹ dũng cảm của USS Pueblo, các vụ tấn công liên tục đến máy bay trực thăng Mỹ và việc bắn rớt máy bay do thám của Hoa Kỳ vào năm 1969, giết chết 31 lính Mỹ.
Whgocnhintangphat.com no arms were found, the brethrgocnhintangphat.com were cruelly tortured to make them divulge where arms were hiddgocnhintangphat.com.
Khi không tìm thấy được vũ khí, những người anh em này bị tra tấn dã man để bắt họ khai ra nơi chôn dấu vũ khí.
During the Inquisition, which lasted for hundreds of years, figocnhintangphat.comdish practices, such as torture and murder, were authorized and carried out against decgocnhintangphat.comt, innocgocnhintangphat.comt people.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Surplus Là Gì, Nghĩa Của Từ Payment Surplus Trong Tiếng Việt

Trong thời Tôn giáo Pháp đình kéo dài mấy thế kỷ, những hành động tàn ác như tra tấn và giết người đã được giáo quyền cho phép và nạn nhân là những người tử tế, vô tội.
And what of the nightmare of pain felt by the victims of callous murderers or serial killers, like those caught in Britain who “abducted, raped, tortured and killed with impunity for 25 years”?
Và nói sao về cơn đau đớn hãi hùng của những nạn nhân bị giết nhẫn tâm hay bị giết bởi những tay chuyên giết người, giống như những kẻ bị bắt ở Anh Quốc “đã bắt cóc, hãm hiếp, tra tấn và rồi giết đi mà không bị trừng phạt suốt 25 năm”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *