1 Chúng tôi atin nơi bThượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, và nơi cCon của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, và nơi dĐức Thánh Linh.

Đang xem: Những tín Điều là gì, nghĩa của từ tín Điều trong tiếng việt

2 Chúng tôi tin rằng loài người sẽ bị trừng phạt vì những tội lỗi ariêng của họ, và không phải vì sự phạm giới của bA Đam.

3 Chúng tôi tin rằng nhờ aSự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô, tất cả nhân loại có thể được bcứu rỗi, bằng cách ctuân theo dcác luật pháp và các giáo lễ của ePhúc Âm.

4 Chúng tôi tin rằng những nguyên tắc và agiáo lễ đầu tiên của Phúc Âm là: thứ nhất, bĐức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô; thứ nhì, cSự Hối Cải; thứ ba, dPhép Báp Têm bằng cách được dìm mình xuống nước để được exá miễn tội lỗi; thứ tư, Phép Đặt gTay để tiếp nhận hân tứ Đức Thánh Linh.

5 Chúng tôi tin rằng muốn được athuyết giảng Phúc Âm và thực hiện bcác giáo lễ trong Phúc Âm, con người phải được Thượng Đế ckêu gọi bằng dlời tiên tri và bằng phép đặt etay bởi những vị có gthẩm quyền.

6 Chúng tôi tin ở cùng một loại atổ chức mà đã có trong Giáo Hội Nguyên Thủy, nghĩa là cũng có bcác vị sứ đồ, ctiên tri, dgiám trợ, thầy giảng, ecác vị rao giảng Phúc Âm, và vân vân.

7 Chúng tôi tin vào aân tứ về bngôn ngữ, clời tiên tri, dsự mặc khải, ecác khải tượng, gphép chữa bệnh, hsự thông dịch các ngôn ngữ, và vân vân.

Xem thêm: Thẻ Amex Là Gì ? Công Dụng Loại Thẻ Này Những Điều Cần Biết Về Thẻ Amex

8 Chúng tôi tin aKinh Thánh là blời của Thượng Đế khi sách ấy được phiên dịch cchính xác; chúng tôi cũng tin dSách Mặc Môn là lời của Thượng Đế.

9 Chúng tôi tin tất cả mọi điều Thượng Đế đã amặc khải, tất cả mọi điều Ngài hiện đang mặc khải, và chúng tôi tin rằng Ngài sẽ còn bmặc khải nhiều điều lớn lao và quan trọng có liên quan đến Vương Quốc của Thượng Đế.

10 Chúng tôi tin vào asự quy tụ thực sự của Y Sơ Ra Ên và vào sự phục hồi bMười Chi Tộc; rằng cSi Ôn (Tân Giê Ru Sa Lem) sẽ được thiết lập trên lục địa Mỹ Châu; rằng Đấng Ky Tô sẽ thân dhành trị vì thế gian; và rằng thế gian sẽ được eđổi mới và tiếp nhận gvinh quang giống như hthiên đàng.

11 Chúng tôi xin ađặc ân thờ phượng Đấng Thượng Đế Toàn Năng theo btiếng gọi clương tâm riêng của chúng tôi, và cũng xin dành cho tất cả mọi người có được cùng đặc ân này, để họ dthờ phượng gì, bằng cách nào hay ở đâu tùy theo họ chọn.

12 Chúng tôi tin ở sự phục tùng các vua chúa, các tổng thống, các nhà cai trị và các pháp quan, cùng ở sự tuân theo, tôn trọng và tán trợ aluật pháp.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Turn Around Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

13 Chúng tôi tin ở asự lương thiện, chân thành, btrinh khiết, bác ái, đạo đức và clàm điều thiện cho tất cả mọi người; thật vậy, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi theo dlời khuyên răn của Phao Lô—Chúng tôi tin tất cả mọi điều, chúng tôi ehy vọng tất cả mọi điều, chúng tôi đã gchịu đựng được nhiều điều, và hy vọng có thể chịu đựng được tất cả mọi điều. Nếu có điều gì hđạo đức, đáng yêu chuộng, hay có tiếng tốt hay đáng khen, thì chúng tôi theo đuổi những điều này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *