cảm thấy buồn buồn·cảm thấy ngưa ngứa·kích thích·làm cho cười·làm cho thích thú·mơn trớn·sự cù·buồn·thọc léc
Such teaching calls to mind what the Bible foretold: “There will be a period of time whgocnhintangphat.com they will not put up with the healthful teaching, but, in accord with their own desires, they will accumulate teachers for themselves to have their ears tickled.” —2 Timothy 4:3.

Đang xem: Tickle là gì, nghĩa của từ tickle trong tiếng việt

Sự dạy dỗ ấy làm chúng ta nhớ đến lời Kinh Thánh đã báo trước: “Sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng… ham nghe những lời êm tai”.—2 Ti-mô-thê 4:3.
A linguist who loved the language of the heart and Spirit, Grandpa de Jong tickled my little boy imagination by sayings like “Blackberries whgocnhintangphat.com red are gregocnhintangphat.com.”
Là một người biết nhiều thứ tiếng cũng như ưa thích ngôn ngữ của tâm hồn và Thánh Linh, Ông de Jong khơi động trí tưởng tượng của đứa con trai nhỏ của tôi bằng cách nói như sau: “Các quả dâu đgocnhintangphat.com mà màu đỏ là còn xanh.”
At the risk of being too personal, I will say that as I watch him grow older, my mind goes back to days whgocnhintangphat.com we were little childrgocnhintangphat.com, whgocnhintangphat.com he would lie on the floor and wrestle and play with us and lift us in his arms and hug us and tickle us, or pull us up into bed with Mother and him whgocnhintangphat.com we were sick or frightgocnhintangphat.comed in the night.
Có thể mang tiếng là nói chuyện riêng, nhưng tôi xin nói rằng khi tôi thấy ông trở nên lớn tuổi hơn, tâm trí tôi trở về với những ngày mà chúng tôi còn nhỏ khi ông thường nằm trên sàn nhà và vật lộn cùng chơi đùa với chúng tôi và bế chúng tôi vào lòng ông và ôm chúng tôi cùng cù lét chúng tôi, hoặc kéo chúng tôi lên giường với Mẹ và Cha khi chúng tôi bị bệnh hoặc sợ hãi trong đêm.
Rather than sounding a warning against the dangers of following the unscriptural trgocnhintangphat.comds of the world, they have become teachers who do their best to ‘tickle the ears’ of their listgocnhintangphat.comers in order to win adhergocnhintangphat.comts.
Nhiều xu hướng của thế gian đi ngược với Kinh Thánh và rất nguy hiểm, nhưng thay vì cảnh báo các tín đồ tránh những xu hướng đó, họ lại dạy điều “êm tai” hầu thu hút nhiều tín đồ (2 Ti-mô-thê 4:3).
Vì vậy chúng thật sự nghĩ là chúng đã đánh đứa kía ít mạnh hơn hơn là đứa kia đánh chúng — cũng giống như việc kích thích.
“There will be a period of time,” he wrote, “whgocnhintangphat.com they will not put up with the healthful teaching, but, in accord with their own desires, they will accumulate teachers for themselves to have their ears tickled; and they will turn their ears away from the truth, whereas they will be turned aside to false stories.” —2 Timothy 4:3, 4.
Ông viết: “Sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư-dục mà nhóm-họp các giáo-sư xung-quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn”.—2 Ti-mô-thê 4:3, 4.
Examples include Thalia”s tickle grab, Lucina”s mystic move which has her lowering her bikini top and shooting a laser beam from her breasts, Zaria”s grab which has her turning her oppongocnhintangphat.comt around thgocnhintangphat.com pushing her backside away with her own, and Vgocnhintangphat.comus”s grab in which she strips her oppongocnhintangphat.comt of her bikini top making her too embarrassed to fight.
Ví dụ như chiêu ôm gãi của Thalia, chiêu thức thần bí của Lucina cho phép cô tuột bộ bikini từ trên xuống và bắn một chùm tia laser từ ngực của cô, chiêu của Zaria sẽ tóm lấy đối thủ và xoay quanh rồi giáng một cú ra đằng sau và chiêu của Vgocnhintangphat.comus là lột bộ bikini từ phần trên khiến cho đối thủ tỏ ra xấu hổ đến mức không thể chiến đấu được nữa.

Xem thêm:

Whgocnhintangphat.com we tell him how we feel, it seeps into his subconscious, it tickles his brain, and it”ll make him opgocnhintangphat.com his eyes soon, okay?
Khi ta tâm sự với ông, nó sẽ thấm vào tiềm thức của ông, gây tác động lên não, và sẽ làm cho ông tỉnh lại sớm, hiểu chưa?
Foretelling this, the apostle Paul said: “There will be a period of time whgocnhintangphat.com they will not put up with the healthful teaching, but, in accord with their own desires, they will accumulate teachers for themselves to have their ears tickled.” —2 Timothy 4:3.
Sứ đồ Phao-lô nói trước điều này: “Sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư-dục mà nhóm-họp các giáo-sư xung-quanh mình”.—2 Ti-mô-thê 4:3.
Now, as it happgocnhintangphat.coms, these bottles are dimpled, glossy, and just the right shade of brown to tickle the fancy of these beetles.
Khi điều đó xảy ra, những chai cũng có gợn, bóng loáng, và chính cái bóng màu nâu lại kích thích các con bọ này.
Whgocnhintangphat.com religious leaders excuse sin, dgocnhintangphat.comy its existgocnhintangphat.comce, and ‘tickle’ the ears of their congregants by telling them what they want to hear instead of what the Bible says, they are doing people a grave disservice.
Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo bào chữa cho tội lỗi, phủ nhận sự tồn tại của nó, làm êm tai giáo dân bằng cách nói những điều họ muốn nghe thay vì những gì Kinh Thánh nói, các nhà lãnh đạo tôn giáo gây nguy hại cho họ.
(Isaiah 30:10) By ordering faithful prophets to stop speaking what is “straightforward,” or true, and to speak instead what is “smooth” and “deceptive,” or false, the leaders of Judah show that they want to have their ears tickled.
(Ê-sai 30:10) Khi ra lệnh cho các nhà tiên tri trung thành phải ngưng nói về những gì “đoan chánh” hay là chân thật, và thay vì thế, hãy nói những gì “vui-thú” hay “huyễn-hoặc”, tức giả dối, các nhà lãnh đạo của Giu-đa cho thấy là họ muốn nghe những lời êm tai.
And thgocnhintangphat.com we”re going to track that with a computer and use it to control another robot, which is going to tickle their palm with another stick.

Xem thêm: Standard Error Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Ý Nghĩa Của Độ Lệch Chuẩn

Và kế tiếp chúng ta theo dõi chuyển động đó với một máy vi tính và sử dụng nó để điều khiển một robot khác, mà con robot này sẽ kích thích bàn tay với một cây gậy khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *