Hỏi: Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc, như thế nào được gọi là nhà giáo thỉnh giảng và nhà giáo thỉnh giảng cần đảm bảo những tiêu chuẩn gì? – Nguyễn Thị Hảo (nguyenhaogv

*

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 2 của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục (Ban hành kèm theo Thông tư số 44 /2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định về quyền của nhà giáo thỉnh giảng như sau:

Thỉnh giảng là việc cơ sở giáo dục mời nhà giáo hoặc người có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo được quy định tại Điều 5 Quy định này đến giảng dạy các môn học, học phần được quy định trong chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp và đại học; iảng dạy các chuyên đề; Hướng dẫn, tham gia chấm, hội đồng chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp; hướng dẫn, tham gia hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; Hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập theo các chương trình giáo dục; Tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, sách tham khảo.Bạn đang xem: Giáo viên thỉnh giảng là gì

Còn tại Khoản 1 Điều 5 Quy định trên quy định về tiêu chuẩn của nhà giáo thỉnh giảng như sau:

1. Đối với việc giảng dạy các môn học, các chuyên đề được quy định trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân, nhà giáo thỉnh giảng phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Giáo dục; giáo viên thỉnh giảng là giáo viên trong biên chế, giáo viên cơ hữu của cơ sở giáo dục mầm non hoặc cơ sở giáo dục phổ thông thì phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên của cấp học mà nhà giáo đó thỉnh giảng.

Đang xem: Giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng là gì, tiêu chuẩn, nhiệm vụ của giảng viên thỉnh giảng

3.

Xem thêm: Ghế Sofa Là Gì ? Các Loại Ghế Sofa Hiện Nay Các Loại Ghế Sofa Hiện Nay

Đối với việc giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học tại trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo viên thỉnh giảng phải đạt trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.

Xem thêm: Quy Trình Sản Xuất Talk Show Là Gì ? Talkshow Là Gì

5. Đối với hoạt động nêu tại điểm d khoản 1 Điều 2 Quy định này, nhà giáo thỉnh giảng phải đáp ứng các yêu cầu thí nghiệm, thực hành, thực tập của môn học, chuyên đề, chương trình giáo dục; đạt tiêu chuẩn quy định đối với nhân viên làm công tác thí nghiệm.

6. Đối với hoạt động nêu tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Quy định này, theo ngành, chuyên ngành thỉnh giảng, nhà giáo thỉnh giảng phải đảm bảo ít nhất một trong các yêu cầu sau:

– ó công trình khoa học được công bố trên tạp chí khoa học hoặc trong tuyển tập hội thảo khoa học trong, ngoài nước;

– Có sách chuyên khảo đã được xuất bản;

– ó đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu đạt yêu cầu từ cấp khoa và tương đương trở lên;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *