Phân biệt the others là gì, the others, another, other và

      184

Hôm ni cô trò mình sẽ cùng phân tích sự khác hoàn toàn cùng cách áp dụng của những trường đoản cú one/another/other/the other/ others/ the others – những từ bỏ liên tục khiến khó khăn mang đến chúng ta lúc học giờ đồng hồ Anh giao tiếp - Format TOEIC speaking nhé. Khi học phương pháp phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others trong tiếng Anh sẽ giúp đỡ cho các em không xẩy ra "mắc bẫy" trong đề thi TOEIC nữa nhé!


Bài viết này phía bên trong Lộ trình TOEIC Speaking & Writing Level 0-100 Free (Inter) vì chưng Anh ngữ Ms Hoa soạn.

Bạn đang xem: Phân biệt the others là gì, the others, another, other và

I. Cách dùng one, another, the other

Danh trường đoản cú theo sau những tự này đề xuất ngơi nghỉ dạng số ít 

*
  

1) One/a chỉ đơn vị một bạn hay là một vật· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (cái )không giống,được sử dụng nlỗi tính tự,theo sau là sdanh tự số không nhiều.· Another woman is holding a baton3) The other một (cái) còn lại ở đầu cuối,được áp dụng như tính tự .theo sau là danh từ bỏ số ít · The other woman is learning on a keyboard.

> Kiến thức về các thì vào tiếng anh

Dường như để học tập tương đối đầy đủ ngữ pháp tiếng Anh giỏi các em nên tìm hiểu thêm bài bác viết:

II. Cách dùng other, others, the others

1) Other vài(cái) không giống,theo sau là danh từ số nhiều· Other students are from England2) Others phần đa máy không giống nữa,được áp dụng nlỗi đại trường đoản cú giữ chức năng công ty ngữ trong câu,theo sau là rượu cồn từ· Others are from China3) The others phần đông (cái) không giống sót lại ở đầu cuối,được sử dụng nlỗi đại tự duy trì tác dụng công ty ngữ trong câu,theo sau là động từ· The others are from Australia

*

Cùng cô luyện tập những bài xích tập rành mạch về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There"s no ___ way lớn bởi vì it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people lượt thích lớn rest in their không lấy phí time. ___ like lớn travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers


3. This cake is delicious! Can I have sầu ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother


4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other


10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard to lớn find ___ like hyên.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next to lớn her? 2. She"s seeing otheranotherothers man." Does her boyfriend know?" 3. Tom và Jane have sầu 4 children. They put the children to lớn bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel and Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You"ve sầu already had six whiskies. " only six? Give me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don"t lượt thích these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I"ve sầu found one of my blaông xã shoes, but I can"t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 


1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next khổng lồ her?2. She"s seeing another man." Does her boyfriover know?"3. Tom & Jane have sầu 4 children. They put the children lớn bed while the others did the cooking.4. Rachel & Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give sầu me another !6. We still need another piano player.7. We don"t like these curtains.Could you show us some others ?8. I"ve sầu found one of my blachồng shoes, but I can"t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER và OTHERS. Chose the right answer. 
  1) You take the new ones and I"ll take ____.  others the others Either could be used here.
  2) They gazed inlớn each _____ eyes.  other other"s others others"
  3) I"d like _____ cup of tea, please.  other another Either could be used here.
  4) They love sầu one ____- they"re such a happy family.  other another Either could be used here.
  5) The ____ people were shocked.  other others another
  6) Many _____ people have sầu said the same.  other others
  7) I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.  other others
  8) I won"t let them bởi that lớn me ____ time.  another other Either could be used here.
  9) One person"s peach is ____ person"s poison.  another other Either could be used here.
  10) I saw her ____ day.  other another the other
  11) I took the ____ book baông chồng lớn the library.  other others
  12) Some ____ people have sầu taken it.  other others another
  13) I go there every ____ day.  other others another

  Key EX3:
 
# QUESTION   ANSWER  
1 You take the new ones & I"ll take ____.   the others   
2 They gazed inlớn each _____ eyes.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Vice Minister Là Gì Trong Tiếng Việt? Phó Thủ Tướng

  other"s   
3 I"d like _____ cup of tea, please.   another   
4 They love one ____- they"re such a happy family.   another   
5 The ____ people were shocked.   other   
6 Many _____ people have sầu said the same.   other   
7 I"ve sầu told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.   others   
8 I won"t let them vì that to lớn me ____ time.   another   
9 One person"s peach is ____ person"s poison.   another   
10 I saw her ____ day.   the other   
11 I took the ____ book baông xã khổng lồ the library.   other   
12 Some ____ people have taken it.   other   
13 I go there every ____ day.   other   

 EX4: Chọn một từ phù hợp trong ngoặc trong những câu dưới đây.A. I can see two dogs.One is small và (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red và ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green & the others are blueD. There are many tourists.Some came from China,(other/others)people came from Japan and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau Khi ôn tập ngữ pháp Part 2 - Describe a picture, trong Lộ trình TOEIC Speaking & Writing Level 0-100 Free (Inter), cô Hoa đang giới thiệu chi tiết thang điểm của phần II - Describe a Picture - Miêu tả ttinh ranh của TOEIC Speaking. Các em coi cụ thể trong nội dung bài viết tiếp sau đây nhé:

*