Bạn đang là một sinh viên hoặc đang đọc các tài liệu học thuật, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hai từ này trong các tài liệu của bạn. Chúng thường xuất hiện như một cặp nhưng không phải lúc nào cũng vậy, và rất nhiều người đọc bị nhầm lẫn.Bạn đang xem: Latter là gì

Một lần bạn phân biệt được sự khác nhau giữa chúng, bạn sẽ không còn bối rối nữa. Thực tế, hai từ này mang nghĩ gần đối nhau. Trong bài biết này, tôi muốn giải nghĩa cặp từ này, chức năng trong câu và cách sử dụng tốt nhất trong văn viết.

Đang xem: The latter là gì, học tiếng anh cùng mt: tránh lặp từ trong câu (1)

Khi nào sử dụng Former

Khi former được sử dụng trong nghĩa đối nhau với latter, former được dùng đồng thời như một adjective hoặc một noun. Lúc này former mang nghĩa là sự việc (sự vật) đầu tiên trong hai sự việc (sự vật) được nhắc tới. Ví dụ:

I was accepted to Harvard and Yale for college, but the former’s tuition was cheaper. (Adjective)I was accepted to Harvard and Yale for college, but the former had cheaper tuition. (Noun)

Khi nào sử dụng Latter

Cũng như former, latter có thể đóng vai trò vừa là một adjective và một noun.

Latter có nghĩa là sự việc (sự vật) thứ hai trong hai sự việc (sự vật) được nhắc tới. Từ này được lấy từ dạng từ so sánh trong tiếng Anh cổ laet: laetra, có nghĩa là “slower.” Latter sau đó mang nghĩa là “thứ hai trong hai người hoặc hai vật.” Ví dụ:

We went to the beach with Steve and Susie, the latter of whom would not stop complaining.You need to replace the tie-rod or the ball joint, the latter of which being more expensive.

Một điều cần ghi nhớ khi sử dụng latter là không được nhầm lẫn với từ ladder. Thậm chí cách phát âm gần giống nhau, nhưng nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ladder mang nghĩa là một cái thang.

Như bạn có thể thấy sự khác nhau giữa chúng. Để không bị nhầm lẫn giữa ladder và  latter khi viết, hãy nhớ latter có liên hệ với từ later. Cả hai đều có chữ cái “t” bên trong.

Hãy sử dụng cẩn thận hai từ này

Bạn có thể cố gắng sử dụng từ former và latter với nhiều hơn hai sự vật sự việc được nhắc tới, và mặc dù xu hướng này đang rộ lên – thậm chí với các nguồn chính thống – nó nên được tránh sử dụng như vậy.

There are three flavors in Neapolitan ice cream, vanilla, chocolate, and strawberry. The former is my favorite. (CÁCH DÙNG SAI)

Có nhiều cách rõ ràng và dễ dàng hơn để truyền đạt thông điệp tương tự mà không làm người nghe bị nhầm lẫn.

There are three flavors in Neapolitan ice cream, vanilla, chocolate, and strawberry. The first of which is my favorite. (CÁCH DÙNG ĐÚNG)

Thêm vào đó, khi bạn sử dụng latter và former trong bài viết, hãy chắc rằng những từ này nên được đặt gần với những từ chúng thay thế (người hay vật mà chúng có liên hệ đến). Chẳng ai muốn phải lật đi lật lại để hiểu ý của người viết bởi vì họ quên former đại diện cho cái gì và latter đại diện cho cái gì. Hãy đặt gần với từ chúng thay thế là tốt nhất.

Ghi nhớ sự khác biệt

Hai từ này sẽ dễ quản lý khi bạn nhớ thủ thuật nhỏ này.

Former gần với từ First. Cả former  first đều bắt đầu với chữ cái “F.”

Latter gần với từ Last. Cả latter và last đều bắt đầu với chữ cái “L.” Hoặc bạn cũng có thể nhớ rằng latter đến trễ (later) hơn former.

Xem thêm: Ý Nghĩa Hai Chữ ' Tu Hành Là Gì, Ý Nghĩa Hai Chữ Tu Hành

Tóm lại

Latter là sự việc (sự vật) sau trong hai sự việc (sự vật) được nhắc tới.

————-English script

If you’re in school or reading any type of academic prose, you have mostly likely seen these two words in some of your assigned readings. They usually appear as a pair but not always, and many readers find them confusing.

Once you know how to use these two words, they aren’t confusing at all. In fact, they have near opposite meanings. In today’s post, I want to go over the meanings of both of these words, the functions in a sentence, and how to best use them in your future writings.

When to Use Former

*

When former is used in the sense of former vs. latter, it is either acting as an adjective or as a noun. Former means being the first of two persons or things mentioned. For example,

I was accepted to Harvard and Yale for college, but the former’s tuition was cheaper. (Adjective)I was accepted to Harvard and Yale for college, but the former had cheaper tuition. (Noun)

When to Use Latter

Just as former can function as both an adjective and noun, so can latter.

Latter means being the second of two persons or things mentioned. It comes from the comparative form of Old English laet: laetra, which meant “slower.” Latter subsequently took on the meaning “the second of two people or things.” For example,

We went to the beach with Steve and Susie, the latter of whom would not stop complaining.You need to replace the tie-rod or the ball joint, the latter of which being more expensive.

*

A note to keep in mind when using the word latter is not to confuse it with the word ladder. Even though they sound somewhat similar when you say them out loud, they are very different. A ladder is a device people climb up and down.

As you can see, they are very different. In order to not confuse ladder and latter when you write, remember that latter is related to later. Both have “T’s” in them.

Be Careful Using These Words

You might be tempted to use former and latter with more than just two items, and although this tendency comes to the surface every now and then—even in respectable sources—it should be avoided.

There are three flavors in Neapolitan ice cream, vanilla, chocolate, and strawberry. The former is my favorite. (WRONG)

There are much cleaner and easier ways to convey the same message without confusing people.

There are three flavors in Neapolitan ice cream, vanilla, chocolate, and strawberry. The first of which is my favorite. (CORRECT)

Additionally, When you use latter and former in your writing, be sure that they are in close proximity to their antecedents (the people or items to which they are referring). It is undesirable for the reader to go back and reread a passage because he forgot which one was the former and which one was the latter. It’s best to keep them as close as possible.

Xem thêm: Màu Xanh? Hay Màu Thanh Là Màu Gì Và Các Loại Màu Xanh Cơ Bản

Remember the Difference

Former is the first word. Both former and first start with the letter “F.”

Latter is the last word. Both latter and last start with the letter “L.” You can also remember that latter comeslater than does former.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *