Nghĩa của từ superstitious là gì, superstitious

      175
However, Bible scholars have sầu noted that a movement of that kind was not out of keeping with the superstitious và volatile nature of people of such cultures in ancient times.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ superstitious là gì, superstitious


Tuy nhiên, đều học giả Kinch Thánh ghi nhấn rằng điều này phù hợp với thực chất mê tín và tính khí thất thường xuyên của những dân nằm trong nền văn hóa cổ như vậy.
Those religious leaders were almost as superstitious about discussing certain portions of the Bible as they were about pronouncing the digocnhintangphat.comne name!
mê tín, những công ty chỉ huy tôn giáo đó hại thảo luận một số đoạn Kinh Thánh cũng giống như sợ vạc âm danh Đức Chúa Ttránh vậy!
The identification of the Catholic Church with God’s Kingdom gave the church enormous secular power during the superstitious Middle Ages.
Tự xưng giáo hội Công giáo là đại diện mang lại Nước của Đức Chúa Trời đang khiến cho giáo hội tất cả quyền nạm khổng lồ to nhìn trong suốt thời Trung cổ dị đoan.
They stumble out of their tents, their sleep-filled eyes widen in fright at the leaping flames that highlight shadowy shapes & ignite superstitious fear.
Họ nhào thoát khỏi lều, mắt còn ngáy ngủ đâm ra hoảng loạn thấy lúc phần đa ngọn lửa làm phản chiếu đa số nhẵn chợp chờn, lòng dị đoan của họ còn hỗ trợ bọn họ run sợ không chỉ có vậy.
According khổng lồ author Don Lewis, a number of modern, educated people who “smile patronisingly” at the superstitious beliefs & fears of “their artless ancestors” are “once again becoming enthralled by the egocnhintangphat.coml element in the supernatural.” —Religious Superstition Through the Ages.
Theo tác giả Don Lewis, một trong những người dân có học thời hiện nay đã từng “mỉm cười cợt kẻ cả” về phần lớn niềm tin dị đoan cùng sự hại của “tổ sư ngay thẳng với chất phác của họ” nay lại “bị nguim tố ác của nghành nghề dịch vụ khôn xiết nhiên thu hút”.—Religious Superstition Through the Ages.
● Why did the ancient prophets of the true God not have sầu a superstitious gocnhintangphat.comew of creation? —Jeremiah 33:25.
● Tại sao các công ty tiên tri thời xưa của Đức Chúa Ttách không tồn tại quan điểm tín về hầu hết chế tác vật?—Giê-rê-ngươi 33:25.
For example, in the days of the prophet Isaiah, some believed that a good crop depended on appeasing “the god of Good Luck” —a superstitious belief that resulted in dire consequences.
Chẳng hạn, vào thời bên tiên tri Ê-không đúng, một trong những người tin rằng chúng ta được trúng mùa là dựa vào có tác dụng ưa chuộng thần “Gát” (thần Vận May)—một tinh thần mê tín mang về kết quả thảm khốc mang đến chúng ta.
When the Israelites fell away from the pure worship of Jehovah into lớn the superstitious practices of neighboring peoples, God’s prophet told them:
Lúc dân Y-sơ-ra-ên vứt thờ phượng Đức Giê-hô-va một phương pháp trong sáng nhằm theo những dị đoan của dân nước ngoài, nhà tiên tri của Đức Chúa Ttách đã nói thuộc họ:
As a result, those God-fearing indigocnhintangphat.comduals neither bowed down lớn created entities, such as the sun, the moon, or the stars, nor did they have sầu a superstitious attitude toward them.
Vì vậy, những người dân kính sợ Đức Chúa Trời ko quỳ lạy trước đông đảo tạo ra vật dụng nlỗi mặt trời, mặt trăng với những ngôi sao 5 cánh và họ cũng không có quan điểm mê tín về đông đảo chế tạo ra thứ đó (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:15-19).

Xem thêm: Lý Thuyết Sóng Elliott Là Gì, Cách Áp Dụng Giao Dịch Hiệu Quả


Instead, they followed the superstitious Jewish tradition of replacing the digocnhintangphat.comne name with titles, such as God or Lord.
Vì cầm cố, theo truyền thống lâu đời mê tín của tín đồ Do Thái, chúng ta núm danh Đức Giê-hô-va bởi hồ hết chức danh nhỏng Đức Chúa Trời hoặc Chúa.
One 17th-century critic was to write of its subject: "no superstitious art is more fitted to lớn forward the aims of the degocnhintangphat.coml than the astrology of Ptolemy".
Một phản hồi vào thế kỷ 17 đến vấn đề này: "Không bao gồm nghệ thuật và thẩm mỹ mê tín là vật dụng xuất sắc rộng cho những mục đích của quỷ dữ rộng là chiêm tinch học tập của Ptolemy".
So from this small, superstitious, middle-class neighborhood of my grandmother, I was zoomed into lớn this posh, international school , where I was the only Turk.
Từ một quần thể làng trung lưu giữ nhỏ nhỏ nhắn, mê tín nơi bà tôi sinh sống, tôi được vào học tập trên ngôi trường nước ngoài quý phái , nơi tôi là bạn Thổ Nhĩ Kỳ tuyệt nhất.
Many superstitious customs have sầu developed as a result of the belief that the dead need the help of the ligocnhintangphat.comng or that they may harm the ligocnhintangphat.comng if not appeased.
đa phần phong tục mê tín dị đoan đã cách tân và phát triển vị bạn ta tin tưởng rằng bạn chết bắt buộc sự giúp sức của fan sống hoặc người bị tiêu diệt rất có thể làm sợ hãi fan sống nếu họ bị phật lòng.
Davey tells of how in later times, these words “were interpreted literally by the Jews, and the direction contained in them was turned to superstitious uses.
Davey nói về kiểu cách nhưng mà trong các thời tiếp nối đa số lời này “đã làm được dân Do-thái thông giải theo nghĩa đen, và hồ hết lời dạy dỗ chứa đựng trong số ấy đã biết thành thay đổi điều mê tín dị đoan dị đoan.
Fear came over the superstitious neighbors, all of whom were expecting some unhappy sự kiện to lớn strike the Ratphái mạnh household.
Những tín đồ láng giềng tin dị đoan bắt đầu sợ đặc, đều fan mong chờ cthị xã đau khổ làm sao kia xẩy ra mang lại mái ấm gia đình Ratphái mạnh.
For example, auspicious numbers are chosen for lottery tickets; the uttering of certain words is forbidden among mỏi superstitious mah-jongg players; & a puff of air is blown over dice before they are thrown.
Chẳng hạn, khi mua vé số, bạn ta chọn các số lượng may mắn; bởi vì mê tín phải những người chơi mạt chược thường xuyên kỵ một vài từ; người chơi thổi vào phân tử súc sắc trước khi ném ra.
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
*