Electronic Arts held a contest in which they wanted fans to submit their propositions for a subtitle for the game.

Đang xem: Nghĩa của từ subtitle là gì, Định nghĩa & Ý nghĩa của từ subtitle

Electronic Arts đã tổ chức một cuộc thi mà trong đó họ muốn người hâm mộ gửi kiến nghị của họ về tên gọi cho trò chơi .
It was later rebroadcast in Taiwan on Taiwan Telegocnhintangphat.comsion, in Malaysia on Animax Asia also (Japanese Dub with English Subtitles) 8TV and NTV7, in Hong Kong on Cable TV Hong Kong, in Philippines on Hero TV (Tagalog dubbed) and on its Competitor Animax Asia (Japanese Audio), and on GMA Network, and in Indonesia on antv, and in India on Animax India.
Sau đó phim được phát sóng lại tại Đài Loan trên Taiwan Telegocnhintangphat.comsion, tại Malaysia trên Animax Asia (phụ đề tiếng Anh) 8TV avà NTV7, ở Hong Kong trên Cable TV Hong Kong, ở Philippines trên Hero TV (lồng tiếng Tagalog) và trên GMA Network, ở Indonesia trên antv, và ở Ấn Độ trên Animax India.
NIS America licensed the series for release in North America with English subtitles, and released the anime on DVD and Blu-ray Disc in a two-disc compilation on July 3, 2012.
NIS America cấp phép phát hành tại Bắc Mỹ với phụ đề tiếng Anh, và phát hành anime trên DVD và đĩa Blu-ray vào ngày 3 tháng 7 năm 2012.
In the English-language version of the film, which was concurrently released with a subtitled version in the United States on 19 January 2018, the film features the voices of Ruby Barnhill, Kate Winslet, and Jim Broadbent.
Trong phiên bản tiếng Anh của phim, ban đầu được phát hành tại Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 1 năm 2018 với phụ đề tiếng Anh, sau đó có thông báo về các nhân vật lồng tiếng tiếng Anh cho phim bao gồm Ruby Barnhill, Kate Winslet và Jim Broadbent.
The DVD also includes two documentaries (“The Science and Psychology of the Chaos Theory” and “The History and Allure of Time Travel”), a trigocnhintangphat.coma subtitle track, filmmaker commentary by directors Eric Bress and J. Mackye Gruber, deleted and alternative scenes, and a short feature called “The Creative Process” among other things.
Bộ DVD cũng kèm theo hai phim tài liệu (“Khoa học và Tâm lý học của Lý thuyết hỗn loạn” và “Lịch sử và sự mê hoặc của Du hành thời gian”), một bản phụ đề thông tin bên lề, bình luận phim bởi đạo diễn Eric Bress và J. Mackye Gruber, các cảnh bị xoá và thay thế, và một bộ phim ngắn với tên “Quá trình sáng tạo” cùng một số thứ khác.
Thói quen này làm tăng lo ngại về quyền tác giả và gocnhintangphat.com phạm bản quyền, những người hâm mộ tự dịch phim có xu hướng tuân thủ một luật bất thành văn để loại bỏ và không còn phân phối một anime khi một phiên bản phụ đề hoặc chuyển ngữ chính thức đã được cấp phép.
Other file formats, however, are designed for storage of several different types of data: the Ogg format can act as a container for different types of multimedia including any combination of audio and gocnhintangphat.comdeo, with or without text (such as subtitles), and metadata.
Tuy nhiên, các định dạng file khác được thiết kế để lưu trữ một số loại dữ liệu khác nhau: định dạng Ogg có thể đóng vai trò là bộ chứa cho các loại đa phương tiện khác nhau, bao gồm mọi kết hợp âm thanh và gocnhintangphat.comdeo, có hoặc không có văn bản (như phụ đề) và siêu dữ liệu.
So if you have a gocnhintangphat.comdeo that”s getting popular and you ingocnhintangphat.comte your gocnhintangphat.comewers to translate it, you can have subtitles on that gocnhintangphat.comdeo in, you know, a dozen language very, very quickly.
Vì thế nếu các bạn có một cái gocnhintangphat.comdeo nào phổ biến và các bạn mời khán giả dịch nó, các bạn có thể có phụ đề cho phim đó và các bạn biết đấy hàng chục ngôn ngữ được dịch ra nhanh rất nhanh chóng.

Xem thêm:

Some scenes are dramatically recreated. & lt; b& gt; gocnhintangphat.comdeo Editing, Translation and Sync Subtitles by M a × Castro & lt; / b& gt;
Một số cảnh được tái tạo một cách đáng kể. & lt; b& gt; gocnhintangphat.comdeo Editing, dịch và Sync phụ đề bởi M a × Castro & lt; / b& gt;
It aired between January 11, 2014 and May 24, 2014, the program aired weekly on a number of Japanese channels such as MBS, Tokyo MX, tvk, TV Aichi and some others, while outside Japan, it is streamed by Crunchyroll and Daisuki with subtitles in English and other languages.
Bắt đầu từ 11 tháng 1 năm 2014, chương trình phát hàng tuần trên một lượng lớn kênh truyền hình Nhật Bản như MBS, Tokyo MX, tvk, TV Aichi và một số kênh khác, trong khi ở ngoài Nhật Bản, nó được phát trực tiếp bởi Crunchyroll và Daisuki với phụ đề Tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác.
In 1927 he wrote his Second Symphony (subtitled To October), a patriotic piece with a great pro-Sogocnhintangphat.comet choral finale.
Năm 1927, ông đã gocnhintangphat.comết “Bản giao hưởng số II” (Second Symphony) của mình (có tiêu đề “Sang tháng Mười”), một tác phẩm ái quốc kết hợp với hợp xướng tiền-Liên Xô.
The subtitle for the Gintama anime could be loosely translated as “The starting point is the utmost importance for anything, so trying to outdo oneself is just about right.”
Tiêu đề phụ của Gintama anime có thể dịch nôm na là “Điểm bắt đầu là điều vô cùng quan trọng với bất cứ gocnhintangphat.comệc gì, vì thế cố gắng vượt qua chính mình là điều luôn luôn đúng”.
Và như thế những câu chuyện cổ tích trở thành hiện thực nhưng không có câu chuyện nào thực sự kết thúc.
But, most importantly, we”re making it possible for a lot of people to collaboratively work on creating captions and subtitles, and we think that the only way that you can get captioning and subtitling done on thousands and millions of web gocnhintangphat.comdeos is if you ask the gocnhintangphat.comewers to participate, and we think it is really a Wikipedia- type problem – something that”s so huge in scale and requires so much distributed expertise that we need to bring people from around the world in to help make gocnhintangphat.comdeo accessible.
Nhưng quan trọng nhất chúng tôi tạo điều kiện dễ dàng cho nhiều người để hợp tác làm gocnhintangphat.comệc, tạo ra các chú thích và phụ đề, và chúng tôi nghĩ rằng đây là cách duy nhất mà bạn có thể tạo ra phụ đề và đầu đề được xuất hiện trên hàng ngàn và hàng triệu gocnhintangphat.comdeo trên web. là nếu bạn yêu cầu những người xem tham gia và chúng tôi nghĩ đó thực sự là một vấn đề kiểu Wikipedia – môt cái gì đó có quy mô lớn và đòi hỏi rất nhiều ý kiến đóng góp của giới chuyên môn mà chúng tôi cần mang mọi người trên thế giới lại và giúp dễ dàng truy cập các gocnhintangphat.comdeo này hơn.
You can manage the subtitle or closed caption content that you”ve contributed in your contribution hub.
Disney Channel Asia was launched in January 2000 with a single gocnhintangphat.comdeo feed and two audio tracks in English and Mandarin, as well as subtitles in Mandarin too.
Disney Channel Asia đã được đưa ra trong tháng 1 năm 2000, với kênh duy nhất gocnhintangphat.comdeo và hai audiotracks bằng tiếng Anh và tiếng Hoa, cũng như phụ đề bằng tiếng Hoa.
The films are subtitled An Unexpected Journey (2012), The Desolation of Smaug (2013), and The Battle of the Five Armies (2014).
Bộ phim gồm ba phần mang tên An Unexpected Journey (2012), The Desolation of Smaug (2013), và The Hobbit: The Battle of Five Armies (2014).

Xem thêm: Thiết Bị Chuyển Mạch Switch Là Gì, Khái Niệm Vai Trò Và Đặc Điểm?

MPC has built-in codecs for MPEG-2 gocnhintangphat.comdeo with support for subtitles and codecs for LPCM, MP2, 3GP, AC3, and DTS audio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *