Nghĩa của từ stubborn là gì trong tiếng việt? (từ Điển anh

      210
cố chấp·cứng đầu·không đống theo được·không lay động được·ngoan cường·rắn mặt·đầu bò·ương bướng·ương ngạnh
It elaborates: “In Poland, for example, religion allied itself with the nation, và the church became a stubborn antagonist of the ruling party; in the GDR the church provided không tính tiền space for dissenters and allowed them the use of church buildings for organizational purposes; in Czechoslovakia, Christians và democrats met in prison, came lớn appreciate one another, và finally joined forces.”
Báo này đi vào chi tiết: “Chẳng hạn, trên Ba-lan tôn giáo hợp lại thành với quốc dân, và nhà thờ trở thành một kẻ thù lợi sợ cho chủ yếu đảng núm quyền; tại cùng hòa Dân nhà Đức thánh địa chứa chấp những người bất gật đầu đồng ý kiến với chính quyền và được cho phép họ dùng các giáo đường làm cho trụ sở vận động chính trị; trên xứ Tiệp-khắc, giáo dân Ky-tô và những người dân theo phe dân chủ gặp mặt nhau trong tù, ái mộ lẫn nhau và sau cuối phối phù hợp lực lượng chung”.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ stubborn là gì trong tiếng việt? (từ Điển anh


Finally, I admitted how wrong & stubborn I had been & that Jehovah’s Word was right all along—‘you reap what you sow.’”—C.W.
Cuối cùng, tôi nhìn nhận và đánh giá mình sai với cứng đầu và Lời của Đức Giê-hô-va lúc nào cũng đúng —‘ai gieo giống gì vẫn gặt như là nấy’.—C.W.
Kobayashi cũng là kỳ thủ được quyền thách đấu trong những năm 1990 và 1991, nhưng rất khó vượt mặt Jo trong quy trình tiến độ này.
‘Mother, being naturally stubborn, wanted to know why choosing Friday night posed such a problem for her husband.
Mẹ, bạn dạng tính bướng bỉnh, mong muốn biết nguyên nhân việc chọn tối thứ Sáu lại sở hữu vẻ đưa ra cho ck mình một sự việc lớn đến thế
We can almost picture an older, wiser, humbler man ruefully shaking his head as he describes his own mistakes, his rebellion, and his stubborn refusal lớn show mercy.
Chúng ta rất có thể hình dung cảnh một người lũ ông cao tuổi, khôn ngoan và khiêm dường hơn, đau khổ lắc đầu khi lưu lại lỗi lầm của thiết yếu mình, về sự cãi lời với khăng khăng không chịu đựng tỏ lòng yêu thương xót.
(Isaiah 46:12) The expression “the ones powerful at heart” describes those who are stubborn and confirmed in their opposition to the will of God.

Xem thêm: Diop Là Gì Trong Cận Thị, 1 Đi Ốp Là Gì, Đi Ốp Là Gì Và Cách Tính Độ Cận Thị


(Ê-sai 46:12) team từ “những fan cứng lòng” diễn đạt những kẻ ngoan cầm cố chống lại ý ý muốn Đức Chúa Trời.
(Psalm 103:8-10; 130:3) Sad to lớn say, some wrongdoers are so stubborn in their attitude that the elders are obliged khổng lồ show firmness, though never harshness. —1 Corinthians 5:13.
Buồn thay, bao gồm vài kẻ tội lỗi ác lại có thái độ cứng đầu cho nỗi những trưởng lão buộc phải minh chứng cứng rắn, tuy nhiên không khi nào gay gắt (I Cô-rinh-tô 5:13).
After meeting with stubborn resistance, he retired, presumably believing in an ancient prophesy khổng lồ the effect that two attempts were required for the capture of Chiang Mai.
Sau khi gặp mặt phải kháng cự ngoan cường của quân Miến, Taksin rút lui, có lẽ do tin vào trong 1 lời tiên tri cổ rằng nên hai lần nỗ lực cố gắng để chỉ chiếm Chiang Mai.
Even though their suffering was often a result of their own stubbornness, Isaiah wrote concerning Jehovah: “During all their distress it was distressing to him.”
Dù sự đau khổ mà họ chịu thường là do tính ương ngạnh của thiết yếu họ, Ê-sai viết về Đức Giê-hô-va: “Hễ khi dân Ngài bị khốn-khổ, thiết yếu Ngài cũng khốn-khổ”.
Tôi biết rằng việc dạy bảo về thiêng liêng là trọng yếu, tuy vậy vài người con tôi bướng bỉnh và không vâng lời.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
*