Similar road signs exists throughout Canada, but warnings sometimes appear without words to comply to bilingual requirements.

Bạn đang xem: Street signs là gì

Các dấu hiệu đường tương tự tồn tại khắp Canada, nhưng các cảnh báo đôi khi xuất hiện không có từ để tuân thủ các yêu cầu song ngữ.A ROAD sign that is pointing in the wrong direction is not just misleading; it is potentially dangerous.Sure enough, when we got there, we found a small road sign, noted in our instructions, that we had failed to see.Như đã hy vọng, khi đến đó, chúng tôi tìm thấy một tấm bảng chỉ đường nhỏ, được ghi trong những chỉ dẫn của chúng tôi, mà chúng tôi đã không nhìn thấy.9 At times, it may be easy to discern that a road sign has been tampered with and is pointing the wrong way.About 75 percent of the population speaks and understands English to varying degrees of fluency, and road signs are mostly written in that language.Khoảng 75% cư dân có thể nói và hiểu tiếng Anh ở những mức độ khác nhau, các biển hiệu giao thông được gocnhintangphat.comết bằng ngôn ngữ này.Anderson has said that he was inspired by seeing a road sign for the Isle of Dogs in England while Fantastic Mr. Fox was in development.Anderson tiết lộ nguồn cảm hứng của anh có được sau khi thấy một biển hiệu của Isle of Dogs ở Anh trong thời gian phát triển Ngài cáo tuyệt vời.4:13) Like a driver who obeys road signs, let us accept the counsel, apply it, and move forward. —Prov. 4:26, 27; read Hebrews 12:12, 13.Như người lái xe tuân theo sự hướng dẫn của biển chỉ đường, chúng ta hãy chấp nhận lời khuyên, áp dụng và đi tiếp.—Châm 4:26, 27; đọc Hê-bơ-rơ 12:12, 13.Okay, well, let”s say you want to fly just a few meters above the ground where you can still see the road signs and breath oxygen with ease.Ok, Vâng, hãy cứ nói rằng bạn chỉ muốn bay cách mặt đất một vài mét nơi bạn vẫn có thể nhìn thấy các biển báo giao thông và hít thở không khí một cách dễ dàng.The convention regocnhintangphat.comsed and substantially extended the earlier 1949 Geneva Protocol on Road Signs and Signals, itself based in turn on the 1931 Geneva Convention concerning the Unification of Road Signals.Công ước đã sửa đổi và mở rộng đáng kể Nghị định thư Geneva 1949 trước đó về các Dấu hiệu và Tín hiệu Đường bộ, mà bản thân nó dựa trên Công ước Geneva liên quan đến Thống nhất Tín hiệu Đường bộ năm 1931.The top 200 will allow you to comprehend 40 percent of basic literature — enough to read road signs, restaurant menus, to understand the basic idea of the web pages or the newspapers.200 từ quan trọng nhất sẽ giúp các bạn hiểu được 40% chữ gocnhintangphat.comết cơ bản – đủ để các bạn có thể đọc được biển báo giao thông, thực đơn nhà hàng, và hiểu được những ý cơ bản trên những trang web hay trong sách báo.”Superstore” is sometimes used, but with a slightly different meaning: on road signs it means “large supermarket”; in self-sergocnhintangphat.comce shop names it denotes an outlet larger than that particular chain”s usual size.”Siêu cửa hàng” đôi khi được sử dụng, nhưng với một ý nghĩa hơi khác: trên bảng chỉ đường có nghĩa là “siêu thị lớn”; trong tên cửa hàng tự phục vụ, nó biểu thị một cửa hàng lớn hơn kích thước thông thường của chuỗi đó.For example, the Ministry of Foreign Affairs requires the use of Hepburn on passports, and the Ministry of Land, Infrastructure and Transport requires the use of Hepburn on transport signs, including road signs and railway station signs.Bộ ngoại giao yêu cầu sử dụng Hepburn trong hộ chiếu, Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải yêu cầu sử dụng Hepburn trên bảng hiệu giao thông, gồm có bảng giao thông đường bộ và đường sắt.English was an official language during the Mandate period; it lost this status after the establishment of Israel, but retains a role comparable to that of an official language, as may be seen in road signs and official documents.Tiếng Anh là một ngôn ngữ chính thức trong thời kỳ Ủy thác; nó mất vị thế này sau khi Israel hình thành, song giữ được một vai trò tương đương một ngôn ngữ chính thức, như có thể thấy trong các bảng hiệu đường bộ và văn kiện chính thức.In the United States, road warning signs with the adgocnhintangphat.comsory Bridge May Be Icy indicate potentially dangerous roadways above bridge structures.Tại Hoa Kỳ, các biển cảnh báo với “Bridge May Be Icy” cho biết đó là những con đường nguy hiểm tiềm ẩn phía trên cấu trúc cầu.In June 2011, a few months after it started operations, Open Road Films signed a pay-TV deal with Netflix, which expired in 2016.Tháng 6 năm 2011, một vài tháng sau khi chính thức đi vào hoạt động, Open Road Films đã một hợp đồng truyền hình trả tiền với Netflix, hợp đồng này hết hạn vào năm 2016.The Convention on Road Signs and Signals, commonly known as the gocnhintangphat.comenna Convention on Road Signs and Signals, is a multilateral treaty designed to increase road safety and aid international road traffic by standardising the signing system for road traffic (road signs, traffic lights and road markings) in use internationally.Công ước về Báo hiệu và Tín hiệu Đường bộ, thường được gọi là Công ước gocnhintangphat.comên về Báo hiệu và Tín hiệu Giao thông Đường bộ, là một hiệp ước đa phương được thiết kế để tăng cường an toàn giao thông đường bộ và hỗ trợ giao thông đường bộ quốc tế bằng cách tiêu chuẩn hóa hệ thống ký hiệu cho giao thông đường bộ (biển báo, đèn giao thông và đường bộ đánh dấu) trong sử dụng quốc tế.Both the gocnhintangphat.comenna Convention and the Geneva Protocol reflected a common consensus on road traffic signs that evolved primarily in Europe in the mid-20th century.Cả Công ước gocnhintangphat.comenna và Nghị định thư Geneva đều phản ánh sự đồng thuận chung về các biển báo giao thông đường bộ phát triển chủ yếu ở châu Âu vào giữa thế kỷ 20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *