Stilt house là gì, stilt house bằng tiếng việt

      958
one of a phối of long pieces of wood or metal used to lớn support a building so that it is above the ground or above sầu water:

Bạn đang xem: Stilt house là gì, stilt house bằng tiếng việt

one of two long pieces of wood with supports for the feet that allow you lớn stvà và walk high above the ground:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


The building will, therefore, be built on stilts so that the whole of the ground floor will be a covered yard.
As a means of social justice, attacking poverty và helping low-income families with children, this scheme is nonsense on stilts.
They can be separated, because it is possible lớn build the road on stilts, costing £4 million or £6 million less than if it is built on a barrage.
In his opening words he referred khổng lồ people who were "mighty in their fallacies"and in his closing words he said that it was"all nonsense on stilts".
The inhabitants of marshy or flooded areas sometimes use stilts for practical purposes, such as working in swamps or fording swollen rivers.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu đạt ý kiến của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press giỏi của những đơn vị trao giấy phép.
*

If you have sầu a sweet tooth, you like eating sweet foods, especially sweets & chocolate.

Về câu hỏi này

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Thông Gia Là Gì 90% Đều Trả Lời Sai

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*