Nghĩa của từ steady là gì, nghĩa của từ steady, từ steady là gì

      251

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Nghĩa của từ steady là gì, nghĩa của từ steady, từ steady là gì

steady flow/stream/trickle Over the last 10 years he has produced a steady flow of successful new designs.
The súc tích behind that has been greatly reinforced by the subsequent fall in the value of sterling, even though that value has recently steadied.
There was a significant increase in the number of women in employment between 1973 và 1989, after which participation rates steadied.
To take an extreme case, a tired person might drive sầu better rather than worse if he had revived or steadied himself with a single whisky.
They are so frightened that they are not prepared lớn behave sầu in the way they would behave sầu if only their nerves could be steadied slightly.
Developments over the last 10 days indicate that the market is settling down & prices have sầu steadied.
If we could have sầu done so it would have got more men employment và would have steadied the rundown in the industry.
No sooner will she have steadied on that course for a further five years when again the thunder of boots will be heard overhead.
Các ý kiến của các ví dụ không bộc lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press xuất xắc của những nhà cấp phép.

Xem thêm: Tia Ló Là Gì - Phản Xạ Toàn Phần

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

*