And I think we see this tremgocnhintangphat.comdous variation because it”s a really effective solution to a very basic biological problem, and that is getting sperm in a position to meet up with eggs and form zygotes.

Đang xem: Đâu là sự khác biệt giữa semen và sperm là gì, sperm nghĩa là gì

Ta biết rằng sự biến dạng đáng kể này là giải pháp hiệu quả cho vấn đề di truyền hết sức cơ bản, tạo điều kiện để tiếp nhận tinh trùng ở vị trí tiếp xúc với trứng và các dạng hợp tử.
However, if a tripodfish does not find a partner, it makes both sperm and eggs to produce offspring by itself.
Tuy nhiên, nếu một cá ba chân không tìm thấy một bạn tình, nó sẽ tự kết hợp trứng và tinh trùng của nó để sinh ra con non của chính nó.
An unusually low sperm count, not the same as low semgocnhintangphat.com volume, is known as oligospermia, and the absgocnhintangphat.comce of any sperm from the semgocnhintangphat.com is termed azoospermia.
Số lượng tinh trùng thấp bất thường, không giống như lượng tinh dịch thấp, được gọi là oligospermia, và sự vắng mặt của bất kỳ tinh trùng nào từ tinh dịch được gọi là azoospermia.
(Laughter) They use these formidable devices like scoops, to remove the sperm from previous males that the female has mated with.
(Tiếng cười) Chúng dùng những công cụ ghê gớm như những cái xúc để lấy tinh trùng của những con đực trước vừa giao phối với con cái.
Because, Chuckie, fatherhood comes with responsibilities that go far beyond shooting sperm into a V hole.
Bởi vì, Chuckie, làm cha thì phải đi đôi với trách nhiệm chứ không chỉ có bắn tinh vào bướm thôi đâu.
A procedure in which a single sperm is injected directly into an egg ; this procedure is most commonly used to help with male factor infertility problems .
Một thủ thuật trong đó một tinh trùng được tiêm trực tiếp vào một quả trứng ; thường được dùng điều trị cho các rối loạn yếu tố vô sinh nam .

Xem thêm:

The most exciting thing for Bob Lanza is the ability now to take any kind of cell with induced pluripotgocnhintangphat.comt stem cells and turn it into germ cells, like sperm and eggs.
Điều thú vị nhất với Bob Lanza là khả năng về việc đưa bất kỳ loại tế bào nào có các tế bào gốc đa năng cảm ứng và biến nó thành tế bào mầm, giống như tinh trùng và trứng.
” Một đột biến thường gặp trong gigocnhintangphat.com Defgocnhintangphat.comsin DEFB126 gây ra suy giảm chức năng tinh trùng và hiếm muộn . “
The deities saw his vigor and virility, suggesting that… he squirt his sperms in Ganges, so that land around the river would be fertile.
Các vị thần thấy sinh lực của thần Shiva dồi dào quá, nên họ bảo với ngài ấy, đem tinh dịch của mình trút xuống sông Hoằng Hà. Để đất đai xung quanh phì nhiêu.
The policy is changing to prohibit the promotion of ivory from any animal, including but not limited to elephant, mammoth, sperm whale and walrus.
Chính sách sẽ thay đổi để cấm quảng cáo ngà của bất kỳ loài động vật nào, bao gồm nhưng không giới hạn voi, voi mamut, cá nhà táng và hải mã.
What little is known of barreleye reproduction indicates they are pelagic spawners; that is, eggs and sperm are released gocnhintangphat.com masse directly into the water.
Những gì ít ỏi mà người ta biết về sinh sản của cá mắt thùng chỉ ra rằng chúng là cá đẻ trứng biển khơi; nghĩa là trứng và tinh trùng được phóng ra hàng loạt ngay vào nước.
Medical personnel surgically harvested a mature egg from her, placed it in a glass dish, and fertilized it with her husband’s sperm.
Nhân viên y tế đã lấy ra một trứng trưởng thành của cô, rồi cho kết hợp với tinh trùng của chồng trên đĩa thủy tinh để tạo thành phôi thai.
Its unique location protects it from the damaging winds and other effects of El Niño, allowing it to sustain the uninterrupted evolution of new marine species including whale and tiger sharks, sperm whales, sea turtles, angel rays and giant schools of fish.

Xem thêm: Verb Phrase Là Gì – Cách Sử Dụng, Bài Tập, Đáp Án Chi Tiết

Vị trí độc đáo của nó bảo vệ nó khỏi những cơn gió mạnh và hiện tượng El Nino, cho phép nó duy trì sự phát triển liên tục của các loài sinh vật biển bao gồm cả cá voi, cá nhà táng, rùa biển, cá mập thiên thần, cá nhám hổ và những đàn cá sặc sỡ khổng lồ bơi lội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *