We are still adhering to all of the configurations (such as bidding, targeting, conversions, etc.) specified in your campaign settings.

Đang xem: Là gì? nghĩa của từ specifier là gì, conversion specifier nghĩa là gì

Chúng tôi vẫn tuân theo tất cả các cấu hình (như chiến lược đặt giá thầu, tiêu chí nhắm mục tiêu, hành động chuyển đổi, v.v.) được chỉ định trong mục cài đặt chiến dịch của bạn.
For Search, Display, and gocnhintangphat.comdeo campaigns, the campaign conversion setting lets you override the account-level “Include in “Conversions’” setting and specify conversion actions for a particular campaign (or group of campaigns).
Đối với chiến dịch Tìm kiếm, Hiển thị và gocnhintangphat.comdeo tùy chọn cài đặt chuyển đổi cấp chiến dịch cho phép bạn ghi đè tùy chọn cài đặt “Bao gồm trong “Chuyển đổi’” ở cấp tài khoản và chỉ định các hành động chuyển đổi cho một chiến dịch (hoặc nhóm chiến dịch) cụ thể.
Maximize the total conversion value of your campaign within your specified budget with maximize conversion value bidding strategy.
Bạn có thể tối đa hóa tổng giá trị chuyển đổi của chiến dịch trong phạm gocnhintangphat.com ngân sách chỉ định bằng chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa giá trị chuyển đổi.
Maximise conversions will seek to obtain the most conversions for your specified budget, independent of ROAS or a target CPA.
Tối đa hóa lượt chuyển đổi sẽ tìm cách nhận được nhiều chuyển đổi nhất trong ngân sách bạn chỉ định, độc lập với Lợi tức chi tiêu quảng cáo hoặc CPA mục tiêu.
You also can count phone calls of a specified duration as conversions and use automated bidding strategies to increase the likelihood of conversions.
Bạn có thể tính số lượng cuộc gọi điện thoại trong khoảng thời gian đã chỉ định dưới dạng lượt chuyển đổi và sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động để tăng khả năng chuyển đổi.
If currency conversion is enabled, partners can progocnhintangphat.comde prices in multiple base currencies and specify the target sales territories for conversion from each base currency.
Nếu bật tính năng này, đối tác có thể đưa ra giá bằng nhiều đơn vị tiền tệ cơ sở và chỉ định lãnh thổ bán hàng mục tiêu để quy đổi từ mỗi đơn vị tiền tệ cơ sở.
Explanation: Neither price will be used for conversion because both have a specific country specified that is not WORLD.
Giải thích: Sẽ không có giá nào được sử dụng để quy đổi vì bạn đã chỉ định một quốc gia cụ thể không phải là WORLD cho cả 2 giá.
When using the Commissions pay-per-conversion bidding strategy, Google Ads sets optimal cost-per-click (CPC) bids for partners” hotels to help maximize booking value at the specified cost-per-conversion, which is a percent of booking value you set.
Khi sử dụng chiến lược đặt giá thầu Phí hoa hồng trả cho mỗi lượt chuyển đổi, Google Ads sẽ đặt giá thầu chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) tối ưu cho các khách sạn của đối tác để giúp tối đa hóa giá trị đặt phòng theo giá mỗi lượt chuyển đổi đã xác định, tính bằng tỷ lệ phần trăm của giá trị đặt phòng mà bạn đã đặt.
Therefore, to define the quantity of a catalyst in katals, the rate of conversion of a defined chemical reaction is specified as moles reacted per second.
Do đó, để xác định số lượng chất xúc tác trong katal, tốc độ chuyển đổi của một phản ứng hóa học xác định được quy định là số mol enzyme xúc tác mỗi giây.
To use external attribution with your imports, make sure that you selectUse external attributionwhen you create your conversion action in Google Ads (as specified in Step 1, item 14 of these instructions).
Để sử dụng tính năng phân bổ bên ngoài trong quá trình nhập, hãy đảm bảo bạn chọn Sử dụng tính năng phân bổ bên ngoài khi tạo hành động chuyển đổi trong Google Ads (như được nêu trong Bước 1, mục 14 của hướng dẫn này).

Xem thêm: Take On Là Gì – Take On Tiếng Anh Có Nghĩa Là Gì

Only those enabled campaigns of the specified types which are in accounts that have conversion tracking enabled can be flagged.
Chỉ có thể gắn cờ các chiến dịch đã bật thuộc loại được chỉ định trong tài khoản đã bật tính năng theo dõi chuyển đổi.
The Hours, Minutes and Seconds fields specify the minimum session time that qualifies as a goal conversion.
Các trường Giờ, Phút và Giây chỉ định thời gian phiên tối thiểu đủ điều kiện là một chuyển đổi mục tiêu.
If any of the listed countries use a different currency from the currency specified for the price, the currency conversion tool will allow you to automatically convert your progocnhintangphat.comded price into the target country”s currency.
Nếu bất kỳ quốc gia được liệt kê nào sử dụng loại tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ được quy định cho giá, công cụ chuyển đổi tiền tệ sẽ cho phép bạn tự động chuyển đổi giá được cung cấp thành đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu.
If currency conversion is enabled, you can list countries that use a different currency than the one you specified.
Nếu bật tính năng chuyển đổi tiền tệ, bạn có thể liệt kê các quốc gia sử dụng đơn vị tiền tệ khác với quốc gia bạn đã chỉ định.
You pay for each click, but Google Ads will automatically set your bids for you to try to get you as many conversions as possible at the cost per action that you specified.
Bạn trả tiền cho mỗi lượt nhấp, nhưng Google Ads sẽ tự động đặt giá thầu cho bạn để cố gắng giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể với mức giá mỗi hành động mà bạn chỉ định.
If you use cross-account conversion tracking – managed in a manager account (MCC) – with multiple Google Ads accounts, the conversion values will use the currency of the manager account unless you specify a different currency with the default value or progocnhintangphat.comde a currency code in the conversion tag.
Nếu bạn sử dụng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản — được quản lý trong tài khoản người quản lý (MCC) — với nhiều tài khoản Google Ads, thì các giá trị chuyển đổi sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ của tài khoản người quản lý trừ khi bạn chỉ định đơn vị tiền tệ khác với giá trị mặc định hoặc cung cấp mã đơn vị tiền tệ trong thẻ chuyển đổi.
In this example, the revenue split rate is 52% for the Australian transaction because a declining currency conversion rate results in the price falling outside of the specified bands, which in turn, impacts the revenue split.
Trong ví dụ này, tỷ lệ chia sẻ doanh thu là 52% cho giao dịch ở Úc vì tỷ giá chuyển đổi tiền tệ bị giảm dẫn đến giá niêm yết nằm ngoài khoảng giá quy định. Điều này ảnh hưởng đến khoản chia sẻ doanh thu.
If you”ve enabled currency conversion (see step number 6), then you can list countries that use different currencies than the one you”ve specified.
Nếu đã bật tính năng quy đổi tiền tệ (xem bước số 6), bạn có thể liệt kê các quốc gia sử dụng đơn vị tiền tệ khác với quốc gia bạn đã chỉ định.
A conversion is counted whenever an actigocnhintangphat.comty tag is triggered by a user who has seen or clicked an ad associated with the actigocnhintangphat.comty”s advertiser within the specified lookback window.
Chuyển đổi được tính khi một thẻ hoạt động được kích hoạt bởi một người dùng đã xem hoặc nhấp vào quảng cáo được liên kết với nhà quảng cáo có hoạt động bên trong thời gian xem lại được quy định.
The Multi-Channel Funnels reports are generated from conversion paths, the sequences of clicks and ad impressions during your lookback window (e.g., the last 30 days, or any other period of time you”ve specified in your interface).

Xem thêm: Wps Wifi Là Gì ? Thiết Lập Kết Nối Wps Cho Wifi, Điện Thoại, Tivi

Báo cáo Phễu đa kênh được tạo từ đường dẫn chuyển đổi, các chuỗi nhấp chuột và hiển thị quảng cáo trong thời lượng xem lại (ví dụ: 30 ngày qua hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác bạn đã chỉ định trong giao diện).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *