Là gì? nghĩa của từ specifier là gì, conversion specifier nghĩa là gì

      90
We are still adhering lớn all of the configurations (such as bidding, targeting, conversions, etc.) specified in your chiến dịch web4_settings.

Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ specifier là gì, conversion specifier nghĩa là gì


Chúng tôi vẫn tuân thủ theo đúng toàn bộ các thông số kỹ thuật (nhỏng kế hoạch đặt giá chỉ thầu, tiêu chí nhắm mục tiêu, hành động đổi khác, v.v.) được chỉ định và hướng dẫn trong mục setup chiến dịch của bạn.
For Search, Display, và gocnhintangphat.comdeo campaigns, the chiến dịch conversion web4_setting lets you override the account-level "Include in "Conversions’" web4_setting và specify conversion actions for a particular campaign (or group of campaigns).
Đối cùng với chiến dịch Tìm tìm, Hiển thị và gocnhintangphat.comdeo tùy chọn cài đặt biến hóa cấp cho chiến dịch được cho phép chúng ta ghi đnai lưng tùy lựa chọn thiết lập “Bao tất cả vào "Chuyển đổi’” nghỉ ngơi cung cấp tài khoản với chỉ định những hành động thay đổi cho một chiến dịch (hoặc nhóm chiến dịch) cụ thể.
Maximize the total conversion value of your chiến dịch within your specified budget with maximize conversion value bidding strategy.
Bạn có thể buổi tối đa hóa tổng mức vốn biến đổi của chiến dịch trong phạm gocnhintangphat.com túi tiền chỉ định và hướng dẫn bằng kế hoạch đặt giá thầu tối nhiều hóa quý hiếm thay đổi.
Maximise conversions will seek khổng lồ obtain the most conversions for your specified budget, independent of ROAS or a target CPA.
Tối đa hóa lượt chuyển đổi đã tìm phương pháp dìm được rất nhiều thay đổi tuyệt nhất vào chi phí bạn chỉ định và hướng dẫn, chủ quyền với Lợi tức đầu tư quảng cáo hoặc CPA mục tiêu.
You also can count phone calls of a specified duration as conversions & use automated bidding strategies khổng lồ increase the likelihood of conversions.
quý khách rất có thể tính số lượng cuộc Call điện thoại trong tầm thời gian sẽ hướng dẫn và chỉ định bên dưới dạng lượt đổi khác và thực hiện kế hoạch đặt giá thầu auto nhằm tăng năng lực chuyển đổi.
If currency conversion is enabled, partners can progocnhintangphat.comde prices in multiple base currencies and specify the target sales territories for conversion from each base currency.
Nếu bật bản lĩnh này, công ty đối tác có thể chỉ dẫn giá bán bởi nhiều đơn vị chức năng tiền tệ các đại lý cùng chỉ định và hướng dẫn cương vực bán hàng phương châm để quy thay đổi tự mỗi đơn vị chức năng tiền tệ cửa hàng.
Explanation: Neither price will be used for conversion because both have sầu a specific country specified that is not WORLD.
Giải thích: Sẽ không có giá bán nào được áp dụng nhằm quy đổi bởi vì các bạn vẫn chỉ định một tổ quốc ví dụ chưa phải là WORLD cho cả 2 giá chỉ.
When using the Commissions pay-per-conversion bidding strategy, Google Ads sets optimal cost-per-cliông chồng (CPC) bids for partners" hotels to lớn help maximize booking value at the specified cost-per-conversion, which is a percent of booking value you mix.
Lúc thực hiện kế hoạch đặt giá thầu Phí huê hồng trả cho từng lượt thay đổi, Google Ads vẫn đặt giá thầu chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) về tối ưu cho những khách sạn của đối tác sẽ giúp về tối nhiều hóa cực hiếm đặt phòng theo giá từng lượt đổi khác vẫn xác định, tính bởi Xác Suất Xác Suất của quý hiếm đặt chống cơ mà chúng ta đang đặt.
Therefore, lớn define the quantity of a catalyst in katals, the rate of conversion of a defined chemical reaction is specified as moles reacted per second.
Do kia, nhằm khẳng định số lượng hóa học xúc tác vào katal, tốc độ chuyển đổi của một bội phản ứng chất hóa học xác minh được quy định là số mol enzyme xúc tác từng giây.
To use external attribution with your imports, make sure that you selectUse external attributionwhen you create your conversion action in Google Ads (as specified in Step 1, cửa nhà 14 of these instructions).
Để áp dụng tài năng phân chia phía bên ngoài vào quy trình nhập, hãy đảm bảo an toàn chúng ta lựa chọn Sử dụng công dụng phân bổ phía bên ngoài lúc sản xuất hành gocnhintangphat.com thay đổi trong Google Ads (như được nêu trong Bước 1, mục 14 của lý giải này).

Xem thêm: Take On Là Gì - Take On Tiếng Anh Có Nghĩa Là Gì


Only those enabled campaigns of the specified types which are in accounts that have sầu conversion tracking enabled can be flagged.
Chỉ rất có thể gắn cờ những chiến dịch vẫn nhảy thuộc các loại được hướng đẫn vào thông tin tài khoản đã nhảy kĩ năng theo dõi đổi khác.
The Hours, Minutes & Seconds fields specify the minimum session time that qualifies as a goal conversion.
Các ngôi trường Giờ, Phút cùng Giây chỉ định và hướng dẫn thời hạn phiên về tối tphát âm đầy đủ điều kiện là 1 thay đổi kim chỉ nam.
If any of the listed countries use a different currency from the currency specified for the price, the currency conversion tool will allow you to lớn automatically convert your progocnhintangphat.comded price inlớn the target country"s currency.
Nếu ngẫu nhiên non sông được liệt kê nào sử dụng một số loại chi phí tệ không giống cùng với đơn vị tiền tệ được hiện tượng mang đến giá bán, luật biến hóa tiền tệ vẫn có thể chấp nhận được các bạn tự động biến hóa giá chỉ được hỗ trợ thành đơn vị chức năng tiền tệ của nước nhà kim chỉ nam.
If currency conversion is enabled, you can danh sách countries that use a different currency than the one you specified.
Nếu nhảy khả năng biến hóa chi phí tệ, bạn có thể liệt kê các đất nước thực hiện đơn vị tiền tệ khác với non sông chúng ta đang hướng đẫn.
You pay for each cliông chồng, but Google Ads will automatically phối your bids for you to lớn try to get you as many conversions as possible at the cost per action that you specified.
Quý khách hàng trả tiền cho từng lượt nhấp, cơ mà Google Ads đang auto đặt giá chỉ thầu cho bạn nhằm nỗ lực giúp đỡ bạn dấn được rất nhiều lượt đổi khác tốt nhất hoàn toàn có thể với mức ngân sách mỗi hành gocnhintangphat.com nhưng các bạn hướng đẫn.
If you use cross-account conversion tracking – managed in a manager account (MCC) – with multiple Google Ads accounts, the conversion values will use the currency of the manager account unless you specify a different currency with the default value or progocnhintangphat.comde a currency code in the conversion tag.
Nếu các bạn áp dụng theo dõi đổi khác nhiều thông tin tài khoản — được làm chủ trong thông tin tài khoản bạn cai quản (MCC) — với tương đối nhiều tài khoản Google Ads, thì những cực hiếm đổi khác sẽ sử dụng đơn vị chức năng chi phí tệ của thông tin tài khoản fan thống trị trừ khi chúng ta chỉ định và hướng dẫn đơn vị chức năng chi phí tệ không giống với giá trị mang định hoặc hỗ trợ mã đơn vị chức năng chi phí tệ vào thẻ thay đổi.
In this example, the revenue split rate is 52% for the Australian transaction because a declining currency conversion rate results in the price falling outside of the specified bands, which in turn, impacts the revenue split.
Trong ví dụ này, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận là 52% đến thanh toán giao dịch sinh sống Úc vày tỷ giá chỉ thay đổi tiền tệ bị sút dẫn cho niêm yết nằm quanh đó khoảng chừng giá chỉ phương tiện. Điều này ảnh hưởng đến khoản chia sẻ lợi nhuận.
If you"ve enabled currency conversion (see step number 6), then you can các mục countries that use different currencies than the one you"ve specified.
Nếu đã bật tài năng quy đổi tiền tệ (coi bước số 6), chúng ta có thể liệt kê những đất nước thực hiện đơn vị chức năng tiền tệ không giống cùng với nước nhà chúng ta đã hướng đẫn.
A conversion is counted whenever an actigocnhintangphat.comty tag is triggered by a web4_user who has seen or clicked an ad associated with the actigocnhintangphat.comty"s advertiser within the specified lookback window.
Chuyển đổi được xem khi một thẻ chuyển động được kích hoạt vày một người dùng đã xem hoặc nhấp vào truyền bá được link cùng với nhà quảng cáo hiện đang có hoạt động phía bên trong thời hạn xem xét lại được điều khoản.
The Multi-Channel Funnels reports are generated from conversion paths, the sequences of clicks and ad impressions during your lookbachồng window (e.g., the last 30 days, or any other period of time you"ve sầu specified in your interface).
Báo cáo Phễu nhiều kênh được chế tạo từ băng thông biến hóa, những chuỗi nhấp chuột cùng hiển thị quảng cáo trong thời lượt gocnhintangphat.comew lại (ví dụ: 30 ngày hôm qua hoặc ngẫu nhiên khoảng thời hạn làm sao không giống chúng ta vẫn chỉ định trong giao diện).