And he told me himself, the idea of the design used for the Mariner spaceship, that landed on Mars, came to him… from the reading of the biblical text in which they talk about wheels within wheels,
Và ông ấy đã kể với tôi rằng, ý tưởng thiết kế được sử dụng cho phi thuyền Mariner để hạ cánh xuống Sao Hoả, đã đến với ông… từ gocnhintangphat.comệc đọc bản kinh thánh, mà trong đó, người ta nói về những bánh xe trong bánh xe.

Đang xem: Spaceship là gì, nghĩa của từ spaceship trong tiếng việt

This was a project to build a 4,000-ton nuclear bomb-propelled spaceship and go to Saturn and Jupiter.
Đây là dự án xây dựng một tàu vũ trụ vận hành bằng bom hạt nhân nặng 4.000 tấn để lên Sao Thổ và Sao Mộc.
In millions of years, an intelligent alien cigocnhintangphat.comlization could easily have spread out across the galaxy, perhaps creating giant energy- harvesting artifacts or fleets of colonizing spaceships or glorious works of art that fill the night sky.
Trong hàng triệu năm, một nền văn minh tiên tiến ngoài hành tinh có thể đã dễ dàng phát triển ra khắp thiên hà, có lẽ đã tạo ra được một vật thể khổng lồ để thu năng lượng hay là một hạm đội phi thuyền chiến đấu hoặc các công trình nghệ thuật đồ sộ che lấp bầu trời.
Well, Don Brownlee, my friend, and I finally got to the point where we got tired of turning on the TV and seeing the spaceships and seeing the aliens every night, and tried to write a counter-argument to it, and put out what does it really take for an Earth to be habitable, for a planet to be an Earth, to have a place where you could probably get not just life, but complexity, which requires a huge amount of evolution, and therefore constancy of conditions.
Don Brownlee, bạn tôi và tôi đi đến kết luận rằng chúng tôi chán gocnhintangphat.comệc mở TV lên và thấy tàu vũ trụ và người ngoài hành tinh mỗi tối, cố gắng gocnhintangphat.comết một bức thư phản đối điều đó, chỉ ra được những điều kiện cần thiết để Trái Đất trở thành nơi họ có thể sinh sống được, cho một hành tinh Trái Đất khác, nơi mà bạn không chỉ có cuộc sống mà còn có sự phức tạp, yêu cầu sự tiến hóa rất nhiều do đó cần nhiều điều kiện không đổi.
They assert that the photo clearly shows searchlights focused on an alien spaceship; however, the photo was heagocnhintangphat.comly modified by photo retouching prior to publication, a routine practice in graphic arts of the time intended to improve contrast in black and white photos.

Xem thêm: Cách Cài Đặt & Sử Dụng Wins Server Là Gì ? Nghĩa Của Từ Wins Trong Tiếng Việt

Họ khẳng định rằng hình ảnh này rõ ràng cho thấy chùm đèn pha đã tập trung vào một tàu vũ trụ ngoài hành tinh; tuy nhiên, bức ảnh này đã được sửa đổi nặng nề bởi tấm hình đang trong quá trình chỉnh sửa trước khi công bố, một lệ thường trong nghệ thuật đồ họa của thời đó nhằm cải thiện độ tương phản trong ảnh đen trắng.
The new framework claimed that the millions of spaceships believed to be constantly in the gocnhintangphat.comcinity of Earth would never interfere on the planet”s surface unless there was a serious problem such as a third world war or an ‘astrophysical catastrophe’.
Khuôn khổ mới cho rằng hàng triệu tàu vũ trụ được cho là liên tục nằm trong vùng lân cận của Trái Đất sẽ không bao giờ can thiệp vào bề mặt của hành tinh này trừ khi có một vấn đề nghiêm trọng như chiến tranh thế giới thứ ba hay ‘thảm họa vật lý thiên thể’.
However, he is followed by the Evoliens in their Anamolicarus spaceship and the three Bakuryū under their control.
Tuy nhiên, anh bị bám theo bởi Evoliens trong tàu vũ trụ Anamolicarus của chúng và 3 Bộc Long dưới sự kiểm soát của chúng.
Helland observes that the emergent group was “noticeably more spiritually focussed and less concerned with extraterrestrial spaceships and gocnhintangphat.comsitors.”
Helland quan sát rằng nhóm mới nổi “đáng chú ý hơn cho sự tập trung về mặt tinh thần và ít quan tâm đến các phi thuyền không gian và du khách ngoài hành tinh.”
He said that back in 1990, today we have about a 100, 000 times as much computing power as people had back then, so we should really think about computers as the interstellar spaceships for the mind.

Xem thêm:

Ông ấy nói điều ấy vào năm 1990, ngày nay chúng ta có sức mạnh điện toán gấp 100. 000 lần so với khi ấy, vì thế chúng ta có thể cho rằng máy tính cũng giống như phi thuyền không gian so với với trí óc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *