biết chính xác là ; biết chính xác ; biết cụ ; biết một cách chính xác ; biết ; chi tiết ; chi ; chi ́ nh xa ́ c ; cho chính xác ; chuẩn ; chuẩn đấy ; chình xác ; chính là ; chính thế ; chính xác câu ; chính xác là một ; chính xác là thế ; chính xác là vậy ; chính xác là ; chính xác lý ; chính xác lắm ; chính xác như ; chính xác những ; chính xác nên nhìn vào ; chính xác theo ; chính xác thì vợ ; chính xác thì ; chính xác vậy ; chính xác ; chính xác đó ; chính xác được ; chính ; chắc ; chẽ ; cách chính xác ; công ; cũng khó ; cỏ ; cụ thể ; cụ ; duy ; ga ́ ; giống hệt ; giống như ; giống y chang ; giống y ; giống ; gì ; hiện chính xác ; hiện ; hoàn toàn là có ; hoàn toàn là do ; hoàn toàn là ; hoàn toàn như thế ; hoàn toàn vậy ; hoàn toàn ; hoàn ; hãy kiểm tra cái này ; hãy kiểm tra cái ; hẳn giống ; hẳn là như vậy ; hẳn là ; hẳn thế ; hẳn vậy ; hẳn vậy ạ ; hẳn ; hẳn đã ; hẵn vậy ; hề ; hệt ; i chính xác là ; kiểm tra cái này ; kiểm tra cái ; kẻ ngu ngốc đó chính xác là ; là lý ; là thứ ; là tội phạm liên bang ; là ; lý ; lại chính là ; lại chính xác ; lấy đúng ; một cách chính xác ; một cách chính xác được ; một cách ; một câu ; ngay chóc ; ngay ; nghị việc làm sớm thế sao ; ngờ ; như vậy ; như ; những lời ; những thứ ; những ; nói một cách chính xác ; olympic ; phải là ; phải ; phải đấy ; ràng chính xác ; ràng đó thật sự ; rõ là ; rõ lắm ; rõ ràng ; sao ; th ; tha ; thì hoàn toàn ; thì ; thật ra ; thật sự là ; thật sự ; thể biết chính xác là ; thứ ; thừa ; thực chất ; thực ra ; thực sự ; thực ; toàn toàn ; toàn ; trong hoàn ; tv chính xác thì ; tất ; vòng ; vậy chính xác thì ; vậy ; xác cũng là ; xác là ; xác như vậy ; xác thì bạn ; xác thì ; xác tin tức ; xác ; xảy ra một ; y như ; y ; ý tôi cũng vậy ; ý tôi là vậy ; điều tra ; điều đó hoàn toàn ; đu ́ ; đánh ; đích xác ; đó chính xác là ; đó là ; đúng chính xác ; đúng là ; đúng ngay ; đúng như vậy ; đúng như ; đúng những ; đúng quá ; đúng rồi ; đúng theo ; đúng thế ; đúng vậy ; đúng y bon ; đúng ; đúng đó ; được chính xác ; được ; ́ ch xa ́ c ; ́ chi ́ nh ; ́ y như ; ́ y như ̃ ng ; ́ y như ̃ ; ở ;
bao ; biết chính xác là ; biết chính xác ; biết cụ ; biết một cách chính xác ; biết ; chi tiết ; chi ; chi ́ ; cho chính xác ; chuẩn ; chuẩn đấy ; chình xác ; chính là ; chính thế ; chính xác câu ; chính xác là một ; chính xác là thế ; chính xác là vậy ; chính xác là ; chính xác lý ; chính xác lắm ; chính xác như ; chính xác những ; chính xác nên nhìn vào ; chính xác theo ; chính xác thì vợ ; chính xác thì ; chính xác vậy ; chính xác ; chính xác đó ; chính xác được ; chính ; chắc ; chẽ ; cách chính xác ; công ; cũng khó ; cầu ; cỏ ; cụ thể ; cụ ; duy ; ga ́ ; gi ; giống hệt ; giống như ; giống y chang ; giống y ; giống ; gì ; hiện chân thật ; hiện chính xác ; hiện ; hoàn toàn là có ; hoàn toàn là do ; hoàn toàn là ; hoàn toàn như thế ; hoàn toàn vậy ; hoàn toàn ; hoàn ; hãy kiểm tra cái này ; hãy kiểm tra cái ; hẳn giống ; hẳn là như vậy ; hẳn là ; hẳn thế ; hẳn vậy ; hẳn vậy ạ ; hẳn ; hẳn đã ; hẵn vậy ; hề ; hệt ; i chính xác là ; kiểm tra cái này ; kiểm tra cái ; la ; là thứ ; là ; làm ; lý ; lại chính là ; lại chính xác ; lấy đúng ; một cách chính xác ; một cách chính xác được ; ngay chóc ; ngay ; ngờ ; như vậy ; như ; những thứ ; những ; nói một cách chính xác ; nơi ; olympic ; phải là ; phải ; phải đấy ; rinh ; ràng chính xác ; rõ là ; rõ lắm ; rõ ràng ; rõ ; sao ; th ; tha ; thì hoàn toàn ; thì ; thật ra ; thật sự là ; thật sự ; thể biết chính xác là ; thứ ; thừa ; thừng ; thực chất ; thực ra ; thực sự ; thực ; toàn toàn ; toàn ; tro ; trong hoàn ; truyền ; tv chính xác thì ; tất ; vo ; vé này ; vé ; vòng ; vậy chính xác thì ; vậy ; xác cũng là ; xác là ; xác như vậy ; xác thì bạn ; xác thì ; xác tin tức ; xác ; xảy ra một ; y như ; y ; ý tôi cũng vậy ; ý tôi là vậy ; điều tra ; điều đó hoàn toàn ; đu ; đu ́ ; đánh ; đâu ; đích xác ; đó chính xác là ; đó là ; đúng chính xác ; đúng là ; đúng ngay ; đúng như vậy ; đúng như ; đúng những ; đúng quá ; đúng rồi ; đúng theo ; đúng thế ; đúng vậy ; đúng y bon ; đúng ; đúng đó ; được chính xác ; được ; ́ y như ; ́ y như ̃ ng ; ́ y như ̃ ; ở ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *