Quốc tếBạn đọcHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhĐẩy mạnh cải cách tư pháp và hoạt động tư phápAn toàn giao thôngĐổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạoTài chính và Chứng khoán
Nhiệm vụ, vai trò Chính ủy, Chính trị viên trong đấu tranh chống âm mưu “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

*

Kích cỡ font chữ

*
*
*

(ĐCSVN)- Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; phòng, chống “diễn biến hoà bình” nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, giữ vững bản chất cách mạng của quân đội cách mạng là vấn đề có ý nghĩa sống còn, là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của quân đội, trong đó có vai trò quan trọng của người Chính ủy, Chính trị viên.

Đang xem: Nghĩa của từ chính trị viên là gì, vai trò, phẩm chất của chính trị viên

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong những năm tiếp theo là: “…. bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hoà bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; chủ động đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta…”.

Là người chủ trì về chính trị, chính uỷ, chính trị viên có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức tiến hành toàn diện các nội dung công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng là chỉ đạo, tổ chức phòng, chống “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá quân đội”, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm cho đơn vị, quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phòng, chống “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá quân đội” là nhiệm vụ chung của mọi tổ chức, cán bộ, chiến sĩ đơn vị, trước hết là của cấp uỷ đảng, người chỉ huy, còn là trách nhiệm trực tiếp của chính uỷ, chính trị viên.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chức trách của mình đối với nhiệm vụ trong phòng, chống “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá quân đội” của các thế lực thù địch, chính ủy, chính trị viên cần thực hiện tốt một số nội dung biện pháp công tác đảng, công tác chính trị sau:

Một là, chỉ đạo triển khai công tác đảng, công tác chính trị trong phòng, chống “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị quân đội”.

Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho việc hoàn thành nhiệm vụ của người chính uỷ, chính trị viên trên nhiệm vụ này.

Chính uỷ, chính trị viên phải chủ động nắm chắc nhiệm vụ của cấp trên và của đơn vị, mọi diễn biến về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong đơn vị, các hoạt động chống phá của địch đối với quân đội, đơn vị và trên địa bàn đóng quân; bàn bạc, trao đổi thống nhất với người chỉ huy, đề xuất với cấp uỷ đảng xây dựng nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị trong phòng, chống “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá quân đội”.

Khi có nghị quyết, chính uỷ, chính trị viên phải chủ trì, chỉ đạo, triển khai, kiểm tra công tác này tới cơ quan, đội ngũ cán bộ chính trị trong đơn vị, bảo đảm mọi cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ và chiến sĩ quán triệt sâu sắc nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, đồng thời chỉ đạo xây dựng được kế hoạch, biện pháp phòng, chống “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá quân đội” ở cấp mình.

Hai là, tập trung giáo dục củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Bản lĩnh chính trị là yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh chính trị – tinh thần của quân đội, định hướng, thúc đẩy mọi hành động chiến đấu, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trước thực trạng “một bộ phận cán bộ đảng viên chưa thấy hết âm mưu của các thế lực thù địch, còn mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác” và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới thì việc tập trung giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng trong quân đội là một nội dung, biện pháp rất quan trọng của chính uỷ, chính trị viên.

Chính uỷ, chính trị viên phải đánh giá đúng tình hình tư tưởng của bộ đội, xác định chính xác các biện pháp công tác tư tưởng để kịp thời giáo dục nâng cao nhận thức chính trị – tư tưởng xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị, không để bị bất ngờ trước những diễn biến tư tưởng của bộ đội. Làm cho mọi người nhận thức rõ sự lãnh đạo đúng đắn của cấp uỷ, tổ chức đảng là nhân tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá quân đội”.

Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị ở đơn vị; thực tế đau xót của chính những Đảng Cộng sản ở một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây sau khi bị lật đổ, đã rút ra một bài học là sự đánh giá không đúng tầm quan trọng của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng, và tuyên truyền giáo dục để cho các luận điểm thù địch, sai trái gieo rắc trong Đảng, trong nhân dân, trong quân đội đánh lạc hướng chính trị, dọn đường cho các thế lực thù địch chống phá. Hiện nay, các thế lực thù địch luôn chú trọng khai thác những những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, rồi phóng đại xuyên tạc thành bản chất của vấn đề để chống phá. Vì vậy, khi đấu tranh chống lại những quan điểm thù địch đó, cần phải chú trọng nhiều đến việc nghiên cứu phân tích làm rõ những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, những vấn đề gay cấn mà các thế lực thù địch đang lợi dụng khoét sâu chống phá; cần đi sâu phân tích những thành tựu trên các mặt: kinh, tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… mà chúng ta đã đạt được, để phê phán trực diện các luận điểm thù địch, khẳng định đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta. Mặt khác trong giáo dục cần cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác về các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, vạch rõ bản chất phản động của chúng trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, âm mưu “phi chính trị hoá quân đội”, để bộ đội nâng cao cảnh giác cách mạng, biết tự phân biệt đúng sai.

Quản lý chặt chẽ tình hình chính trị, tư tưởng và tổ chức, các mối quan hệ chính trị, xã hội của cán bộ, chiến sĩ, giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng phức tạp, mới phát sinh trong đơn vị. Tỉnh táo trước mọi thủ đoạn, luận điệu của kẻ thù, những tác động tiêu cực của xã hội, những mặt trái của nền kinh tế thị trường nhằm ngăn ngừa và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời cho bộ đội.

Xem thêm: Term Ddu Là Gì ? Trong Điều Kiện Ddu Quy Định Những Vấn Đề Gì?

Ba là, phối hợp chặt chẽ với người chỉ huy tập trung chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thiện và luyện tập thành thục các phương án chiến đấu, không để bị bất ngờ.

Đây là nội dung, biện pháp rất quan trọng của chính uỷ, chính trị viên bảo đảm cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống, trực tiếp đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù hòng phá hoại quân đội ta. Người chính uỷ, chính trị viên phải xây dựng được quyết tâm làm cho bộ đội tin tưởng vào kế hoạch, phương án tác chiến của đơn vị, vũ khí, trang bị được giao, tin tưởng vào khả năng đánh thắng mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của các cấp uỷ đảng và tổ chức chỉ huy trong đơn vị; coi trọng lãnh đạo kiện toàn các phương án tác chiến; duy trì chặt chẽ mọi nền nếp xây dựng chính quy và các chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho đơn vị luôn sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, chỉ đạo, duy trì chặt chẽ công tác quản lý nội bộ, ngăn chặn và đập tan mọi hoạt động thâm nhập, phá hoại đơn vị, quân đội của địch.

Trước hết, người chính uỷ, chính trị viên cần có sự nhận thức sâu sắc, đầy đủ vị trí, vai trò, nội dung của công tác quản lý nội bộ đơn vị. Tập trung chỉ đạo việc quản lý về lập trường, quan điểm, thái độ, hành vi chính trị, các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Coi trọng quản lý chặt chẽ từng tổ chức, từng con người, bảo đảm cho đơn vị luôn vững vàng, kiên định về chính trị tư tưởng, trong sạch về tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ việc quán triệt, phổ biến các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian giữ bí mật… tới mọi quân nhân.

Năm là, chỉ đạo phát huy vai trò của các cấp uỷ đảng, người chỉ huy, các tổ chức trong đơn vị tổ chức phòng, chống “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá quân đội”.

Chính uỷ, chính trị viên phải làm cho mọi tổ chức nhận thức rõ và giữ vững vị trí lãnh đạo của Đảng, khắc phục các hiện tượng xem nhẹ, buông lỏng hạ thấp vai trò công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ này. Chỉ đạo chặt chẽ mọi cấp uỷ đảng xây dựng nghị quyết, triển khai được kế hoạch, biện pháp chống “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá quân đội”, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong chỉ huy, quản lý, duy trì các nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, thực hiện các chế độ, điều lệnh, kỷ luật của quân đội. Quan tâm, chăm lo lãnh đạo xây dựng tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ, Hội đồng quân nhân vững mạnh, làm tốt nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng đạo đức cộng sản, xây dựng quyết tâm chiến đấu, xây dựng môi trường văn hoá, bài trừ văn hoá phẩm độc hại, tệ nạn xã hội…

Sáu là, chỉ đạo chặt chẽ việc phối kết hợp với cấp uỷ chính quyền và đơn vị bạn, xây dựng cơ sở chính trị – xã hội của địa phương vững mạnh toàn diện, ngăn chặn và đập tan mọi âm mưu của kẻ thù trên địa bàn đóng quân.

Xem thêm: Đa Đoan Là Gì – Nghĩa Của Từ Đa Đoan Trong Tiếng Việt

Chính uỷ, chính trị viên cần tập trung chỉ đạo việc giáo dục, quán triệt sâu sắc thái độ, quan điểm, lập trường cách mạng cho các lực lượng, đơn vị tham gia làm công tác dân vận, chống “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá quân đội”; chủ động, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển sản xuất, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại, chia rẽ nhân dân – Đảng – chính quyền – quân đội; củng cố, xây dựng, phát huy vai trò, hiệu lực của chính quyền địa phương; phối hợp thực hiện các chương trình kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nắm vững tình hình, dự kiến và tham mưu cho chính quyền địa phương những tình huống có thế xảy ra cùng các biện pháp xử lý, giải quyết; hiệp đồng chặt chẽ với địa phương, đơn vị bạn luyện tập thành thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết, ủng hộ quân đội, đơn vị trong phòng, chống lại âm mưu “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá” của các thế lực thù địch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *