Là gì? nghĩa của từ wheelbase là gì, nghĩa của từ wheelbase trong tiếng việt

      122

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú gocnhintangphat.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ wheelbase là gì, nghĩa của từ wheelbase trong tiếng việt

If it meets rugged terrain it has the capability of expanding, that is, increasing its wheelbase to lớn reduce the risk of toppling over.
If it is symmetrical with respect khổng lồ the axis of the wheelbase line, then a car can be considered stable.
When straight trajectories are analyzed a wheelbase coupling phenomenon is observed, that generates a ripple in the spectral density of bounce và pitch at frequencies depending on the navigation velocity.
Nevertheless, 156 out of a total of 215 derailments on plain traông chồng in 1968 were caused by short wheelbase wagons.
A substantial order for military versions of the shorter wheelbase 90 model is expected in the near future.
These traông chồng defects, where they occurred on passenger lines, were insufficient khổng lồ affect passenger trains but were enough khổng lồ upset the balance of a short wheelbase wagon.
An entire new rear kết thúc meant a slightly longer wheelbase (up to lớn 2,050 mm) và a somewhat longer and taller toàn thân.
In modern use, a limousine is a luxury sedan or saloon car, especially one with a lengthened wheelbase or driven by a chauffeur.
Turning is significantly more difficult with inline tốc độ skates than recreational skates because of more and larger wheels, creating a longer wheelbase.
A second oto was made with a longer wheelbase and minor detail changes like door handles and red bodywork.
Notwithstanding the limitation of their longer wheelbase, they were nevertheless widely used on both branch line & main line goods services.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Worksheet Là Gì, Nghĩa Của Từ Worksheet, Nghĩa Của Từ Worksheet Trong Tiếng Việt

The low-slung frame, front suspension, hub-center steering, & long wheelbase contributed to lớn the cycle"s exceptional stability.
Các quan điểm của những ví dụ không diễn tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press xuất xắc của các nhà cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*