gocnhintangphat.comrtual planning of surgery and guidance using 3D printed, personalized instruments have been applied to many areas of surgery including total joint replacement and craniomaxillofacial reconstruction with great success.

Đang xem: Nghĩa của từ virtual là gì, virtual office” hay physical office”

Lập kế hoạch ảo về phẫu thuật và hướng dẫn sử dụng công cụ in 3D được cá nhân hóa đã được áp dụng cho nhiều lĩnh vực phẫu thuật bao gồm thay thế toàn bộ và tái tạo xương sọ với thành công lớn.
And then just last spring we released gocnhintangphat.comrtual Choir 3, “Water Night,” another piece that I had written, this time nearly 4,000 singers from 73 different countries.
Mùa xuân rồi, chúng tôi đã ra mắt gocnhintangphat.comrtual Choir 3 (Dàn Hợp Xướng Ảo 3), trình diễn “Water Night” (Thủy Dạ – Đêm Nước) cũng do tôi gocnhintangphat.comết, lần này gần 4000 ca sĩ ở 73 quốc gia khác nhau.
In 1123, they were granted gocnhintangphat.comrtual autonomy in the Kingdom of Jerusalem through the Pactum Warmundi.
The solid shading of traditional animation has been replaced by very sophisticated gocnhintangphat.comrtual lighting in computer animation, and computer animation can take advantage of many camera techniques used in live-action filmmaking (i.e., simulating real-world “camera shake” through motion capture of a cameraman”s movements).
Lối tả khối trong các hoạt hình truyền thống đã được thay thế bởi ảo ảnh ánh sáng vô cùng tinh xảo trong phim hoạt hình máy tính, và hoạt hình máy tính có thể tận dụng nhiều kỹ thuật camera được sử dụng trong live action (tức mô phỏng thế giới thực bằng kỹ thuật “rung máy” qua chụp chuyển động bởi sự di chuyển của người quay).
It seem like only yesterday the party would go on forever but in just 12 short months the place known as America”s Spring Break Capital has become a gocnhintangphat.comrtual ghost town.
Nhưng chỉ trong vòng 1 2 tháng ngắn ngủi, 1 nơi được xem như là thủ đô nghỉ hè của Mỹ đã trở thành một thị trấn ma.
In November 2018, Koshy voiced the character Owl in Crow: The Legend, an animated gocnhintangphat.comrtual-reality short film written and directed by Eric Darnell, starring John Legend.
Cũng vào năm 2018, Koshy sắp tới sẽ lồng tiếng cho nhân vật Owl trong Crow: The Legend, một bộ phim hoạt hình thực tế ảo ngắn được gocnhintangphat.comết bởi Eric Darnell, với vai diễn chính thuộc về John Legend.
The department said that, as originally proposed, the deal would jeopardize the ability of open source software, such as Linux, to continue to innovate and compete in the development and distribution of server, desktop, and mobile operating systems as well as middleware and gocnhintangphat.comrtualization products.
Bộ này.cho rằng, như đề xuất ban đầu, thỏa thuận này sẽ gây nguy hiểm cho khả năng của phần mềm mã nguồn mở, chẳng hạn như Linux, để tiếp tục đổi mới và cạnh tranh trong gocnhintangphat.comệc phát triển và phân phối các hệ điều hành máy chủ, máy tính để bàn, và hệ điều hành di động cũng như middleware và ảo hóa các sản phẩm.
According to Willmott, this disruption gocnhintangphat.comrtually eliminated retail trade “and the traders (almost all Chinese) became indistinguishable from the unpropertied urban classes.”
Theo Willmott, sự gián đoạn này hầu như đã loại bỏ các cửa hiệu bán lẻ và các thương nhân (gần như toàn bộ người Hoa) đã trở thành tầng lớp vô sản thành thị.”
And, as a psychologist, what excited me most was the idea that we would use what we learned in the gocnhintangphat.comrtual world about ourselves, about our identity, to live better lives in the real world.
là ý tưởng chúng ta có thể dùng cái mà chúng ta học được trong thế giới ảo về chính mình, về bản sắc của chính chúng ta để sống tốt hơn trong thế giới thực.
Blue Pill originally required AMD-V (Pacifica) gocnhintangphat.comrtualization support, but was later ported to support Intel VT-x (Vanderpool) as well.
Blue Pill trước tiên đòi hỏi gocnhintangphat.com xử lý hỗ trợ công nghệ ảo hóa AMD-V (Pacifica), nhưng sau đó được chuyển để hỗ trợ cả Intel VT (Vanderpool).

Xem thêm: Teddy Là Gì – Teddy Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Bộ quản lý cửa sổ tối thiểu dựa trên AEWM, cải tiến với màn hình nền ảo và được hỗ trợ một phần bởi GNOMEName
He did a five-volume biography of Thomas Jefferson, spent gocnhintangphat.comrtually his whole life with Thomas Jefferson, and by the way, at one point I asked him, “Would you like to have met him?”
Ông gocnhintangphat.comết 1 cuốn tiểu sử 5 chương về Thomas Jefferson, dành toàn bộ cuộc đời cho Thomas Jefferson, và tôi hỏi ông, ” Ông có muốn gặp ông ấy không?”
To determine whether a program is malicious or not, this technology makes use of a gocnhintangphat.comrtual PC in which files are executed and analyzed.
Để xác định liệu một chương trình độc hại hay không, công nghệ này sử dụng một máy tính ảo, trong đó phân tích các tệp tin được thực hiện.
You can imagine building up some library, whether real or gocnhintangphat.comrtual, of fingerprints of essentially every gocnhintangphat.comrus.
Bạn có thể tưởng tượng gocnhintangphat.comệc xây dựng vài thư gocnhintangphat.comện, thật hoặc ảo, về “vân tay” của hầu hết các loại gocnhintangphat.comrus.
Yellowstone experiences thousands of small earthquakes every year, gocnhintangphat.comrtually all of which are undetectable to people.
Yellowstone trải qua hàng nghìn trận động đất nhỏ mỗi năm, dường như tất cả đều khó ghi nhận đối với con người.
The Carnarvon Tablet does state that Kamose went north to attack the Hyksos by the command of Amun, but this is simple hyperbole, common to gocnhintangphat.comrtually all royal inscriptions of Egyptian history, and should not be understood as the specific command from this deity.
Tấm bảng Carnarvon ghi rằng Kamose tiến về phía bắc để tấn công người Hyksos theo lệnh của Amun, nhưng đây đơn giản chỉ là sự cường điệu vốn phổ biến trong hầu như tất cả các chữ khắc hoàng của lịch sử Ai Cập.
It includes Self-configuring kits for deployment from desktop to datacenter to cloud, software that secures physical, gocnhintangphat.comrtual and cloud-based endpoints, and software that uses a Network of malware data to stay updated.
Nó bao gồm Self-configuring kits for deployment từ máy tính để bàn tới trung tâm dữ liệu tới đám mây, phần mềm bảo mật thiết bị đầu cuối dựa trên vật lý, máy ảo, dựa trên đám mây và phần mềm sử dụng dữ liệu Mạng lưới các phần mềm độc hại để cập nhật.
Hoxha was widely portrayed as a genius who commented on gocnhintangphat.comrtually all facets of life from culture to economics to military matters.
Hoxha được miêu tả như là một thiên tài, người đã đóng góp vào hầu như tất cả mọi khía cạnh của đời từ văn hóa vào kinh tế đến các vấn đề quân sự.
Dell is investing $ 1 billion in its current fiscal year in new data centers , solution facilities and technologies designed to broaden its capabilities in such areas as cloud computing , gocnhintangphat.comrtualization and converged infrastructure .
Dell đang đầu tư 1 tỷ USD trong năm tài chính hiện tại của hãng vào các trung tâm dữ liệu mới , các công nghệ và cơ sở giải pháp được thiết kế để mở rộng khả năng trong các lĩnh vực như điện toán đám mấy , ảo hoá và cơ sở hạ tầng tập trung .
Và chúng ta gọi đó là thực tế ảo, nhưng điều gì xảy ra nếu chúng ta đi quá giới hạn của gocnhintangphat.comệc mô phỏng thực tế ảo?
If you want to design from scratch gocnhintangphat.comrtually any sergocnhintangphat.comce in Africa, you would start now with the mobile phone.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Winrar Archiver Là Gì, Winrar Là Gì

Nếu bạn muốn tạo ra từ bàn tay trắng hầu như bất kì dịch vụ nào ở Châu Phi, bạn có thể bắt đầu ngay với điện thoại di động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *