The uppercase Y always overpowers his lowercase friend, so the only time you get green babies is if you have lowercase Y”s.

Đang xem: Uppercase letter là gì, nghĩa của từ upper case letter

Chữ ” Y ” luôn tỏ ra ” ăn hiếp ” với người bạn ” y ” bé nhỏ của mình, nên cách duy nhất để có một cây hạt xanh là bạn có tất cả đều là chữ ” y ” nhỏ.
As with all units whose names are derived from a person”s name, the first letter of its symbol is uppercase (“G”), but when the unit is spelled out, it should be written in lowercase (“gauss”), unless it begins a sentence.
Theo quy ước với tất cả các đơn vị có tên bắt nguồn từ tên của một người, chữ cái đầu tiên của ký hiệu là chữ hoa (“G”), nhưng khi đơn vị được gocnhintangphat.comết diễn dịch, nó phải được gocnhintangphat.comết bằng chữ thường (“gauss”), trừ khi nó bắt đầu một câu.
Then some people had a much harder policy, and this was very similar to the CMU policy, that it had to have eight characters including uppercase, lowercase, digit, symbol, and pass a dictionary check.
Đến số khác có yêu cầu khó hơn, giống với yêu cầu của bên CMU, là nó phải có 8 kí tự bao gồm kí tự hoa, kí tự thường, số, biểu tượng, và phải vượt qua khâu kiểm tra từ điển.
The uppercase Nu is not used, because it is normally identical to Latin N. The lower-case letter ν is used as a symbol for: Degree of freedom in statistics.
Không sử dụng chữ hoa, bởi vì nó thường giống với Latin N. Ví dụ chữ thường được sử dụng như là một biểu tượng cho: Mức độ tự do thống kê.

Xem thêm: Xigncode3 Là Gì ? Cách Sửa Lỗi Xigncode Trên Fifa Online 4 Xigncode3 Là Gì

The United States Postal Sergocnhintangphat.comce has established a set of uppercase abbregocnhintangphat.comations to help process mail with optical character recognition and other automated equipment.
Bưu điện Hoa Kỳ có thiết lập một bộ chữ gocnhintangphat.comết tắt để giúp xử lý thư tín bằng hệ thống quang học nhận biết mẫu tự (optical character recognition) và trang bị tự động khác.
Each Country value is the two-letter uppercase ISO country code that represents a country where your app is distributed.
Mỗi giá trị Quốc gia là mã quốc gia ISO gocnhintangphat.comết thường gồm hai chữ cái đại diện cho quốc gia nơi ứng dụng được phân phối.
Let”s write the dominant yellow allele as an uppercase ” Y ” and the recessive green allele as a lowercase ” y. “
Their guidelines require “UNIX” to be presented in uppercase or otherwise distinguished from the surrounding text, strongly encourage using it as a branding adjective for a generic word such as “system”, and discourage its use in hyphenated phrases.
Hướng dẫn của họ yêu cầu “UNIX” được trình bày là chữ hoa hoặc nếu không phân biệt từ các văn bản xung quanh, đặc biệt khuyến khích sử dụng nó như một tính từ xây dựng thương hiệu cho một từ chung chung như “hệ thống”, và không khuyến khích gocnhintangphat.comệc sử dụng của nó trong các cụm từ hyphenated.
Key-values are not case sensitive: there is no distinction between words entered in lowercase and uppercase.

Xem thêm: Cách So Sánh Mah Và Wh Là Gì ? Cách Chuyển Đổi Wh Sang Mah Và Ngược Lại

Khóa-giá trị không phân biệt chữ hoa chữ thường: không có sự phân biệt giữa các từ được nhập bằng chữ hoachữ thường.
Omicron (uppercase Ο, lowercase ο, literally “small o”: όμικρον WikiMatrix

support.google

WikiMatrix

support.google

ted2019
WikiMatrix

support.google

WikiMatrix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *